ACTUEEL

Dalend rendement zet ggz onder druk

Dalend rendement zet ggz onder druk

Het rendement van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is in 2010 gedaald van 1,8 procent naar 1,5 procent. De daling van het rendement wordt met name veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten met 4 procent. Een en ander blijkt uit het onderzoeksrapport ‘GGZ op scherp’ uitgevoerd door BS Health Consultancy.

De 52 ggz-instellingen wisten in 2010 nog wel een gezamenlijk positief resultaat van 71 miljoen euro te bewerkstelligen. BS Health Consultancy voorspelt dat dit resultaat zwaar onder druk zal komen te staan als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen. De tariefkorting van 222 miljoen euro is ruim drie keer het jaarresultaat over 2010.

Kwetsbaar

Het meest kwetsbaar zijn de instellingen die in 2010 al een negatief resultaat boekten. Dit geldt voor ongeveer een op zes ggz-instellingen. Onder  de instellingen met een negatief resultaat zijn relatief veel RIAGG’s, zo constateert BS Health Consultancy.

Bedrijfskosten

Om de bezuinigingen het hoofd te bieden zullen ggz-instellingen de rem moeten zetten op ondermeer de bedrijfskosten. Deze zijn in 2010 harder gestegen dan de opbrengsten. De bedrijfskosten zijn in 2010 gemiddeld 2,8 procent gestegen tegen een opbrengsten stijging  van gemiddeld 2,2 procent. Vooral de stijging van de personeelskosten met 4 procent is hier debet aan.  De personeelskosten beslaan circa driekwart van de totale kosten.

Solvabiliteit

Een ander punt van zorg is de vastgoedportefeuille van ggz-instellingen. Met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) gaan ggz-instellingen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun vastgoed. Eén op de drie ggz-instellingen voldoet echter niet aan de minimale solvabiliteitseis van 15 procent.

Keuzes

De veranderende omstandigheden vragen volgens BS Health Consultancy om scherpe keuzes in het behandelaanbod. “Ggz-instellingen zijn van oudsher gewend om vanuit het aanbod te werken”, stelt Renate Streng van Bs Health Consultancy. “Nu is het zaak om aparte zorgbedrijven op te zetten die zich specifiek richten op de behoeften van de cliënt.” Ook moeten ggz-aanbieders meer werk maken van onderscheidende aspecten op het terrein van prijs en toegankelijkheid alsmede e-health.  

Toegevoegde waarde

Daarnaast moeten ggz-aanbieders nadrukkelijk hun toegevoegde waarde voor de cliënten en de maatschappij zichtbaar maken. Zorgverzekeraars zullen in toenemende mate evidence based-resultaten willen zien alvorens ze zorg inkopen. BS Health Consultancy constateert overigens wel dat de sector op dit terrein slagen heeft gemaakt. Voor veel ziektebeelden kan de ggz op basis van Routine Outcome Measurement (ROM) aantonen in welke mate zij bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten op individueel en op sectorniveau. Naast ROM hanteren de meeste instellingen ook de Consumer Quality-index. De CQ-index laat volgens BS Health Consultancy zien dat de bejegening door hulpverleners en het ervaren verloop van de behandeling met gemiddeld een 9 wordt gewaardeerd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kok

14 februari 2012

Met de inhoud van de laatste alinea over "Toegevoegde waarde" kan ik het van harte mee eens zijn. Over de daaraan voorafgaande paragrafen het volgende.

Het rendement in de GGZ hangt voor een klein deel af van de dalende inkomstenstromen. Dat is waar. Echter, de GGZ blinkt uit in het ondoordacht en daarmee onrendabel sturen van de productie. Zolang ik nog -bijna zonder uitzondering- verschillende zorgzwaarten onder 1 dak vind met de 24/7 bemensing die hoort bij de zwaarste groep, dan wil het er bij mij niet in dat de organisatie een scherp oog voor kostenbewustzijn heeft. Eenzelfde opmerking is te maken voor thema's als afsprakenbeheer (no shows), bedbezetting, medicatiebeleid, huisvestingskeuze et cetera.
Zolang je als zorginstelling niet in staat blijkt de financier te overtuigen van het renderen van zijn Euro, dan zal deze tot in lengte van dagen de financiële druk opvoeren, met als uiteindelijke resultaat dat eenzelfde productie wordt gerapporteerd tegen minder kosten. Hoe zou u reageren als dit uw Euro was?
Mijn observatie is dat de zorgprofessionals prima in staat zijn om de patiënt/bewoner te leveren wat deze nodig heeft, maar dat het Bestuur en niet-zorginhouderlijk personeel een paar maatjes te klein is.

Top