ACTUEEL

Ketenzorg levert aantoonbaar gezondheidswinst

Een organisatiestructuur op basis van dbc-financiering en meer samenhang tussen zorgverleners leiden tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Dat blijkt uit de bevindingen van veertig regionaal samenwerkende huisartsen in West Brabant.

Als gevolg van de samenwerking is het aantal diabetici in West Brabant dat goed is ingesteld met meer dan 50 procent toegenomen. Ook de zorg voor mensen met COPD en mensen met een risico op hart- en vaatziekten kent vergelijkbare verbeteringspercentages.

Zorgstandaard

De verbeteringen hangen ondermeer samen met het feit dat de zorg meer dan voorheen conform de zorgstandaarden geleverd wordt. Zo krijgen negen van de tien diabetici in de betrokken huisartsenpraktijken zorg volgens de richtlijnen van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Daarnaast blijkt eenduidige ICT-registratie een aanjager voor verdere verbetering. Tussentijdse evaluatie van zulke gegevens maakt inzichtelijk hoe het staat met de geleverde zorg en waar deze nog afwijkt van de zorgstandaard.

Tevredenheid

Uit een enquête van zorgverzekeraar CZ onder verzekerden met diabetes blijkt dat de werkwijze ook leidt tot hogere patiënttevredenheid. De antwoorden over de ontvangen zorg laten een duidelijke overeenstemming zien met de zorgstandaard en de rapportages van Zorggroep Het Huisartsenteam.

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

De Vries

22 maart 2012

Nu kan ik prima volgen dat zorg leveren volgens de standaard en met betere ICT-ondersteuning leidt tot betere uitkomsten en meer tevreden patiënten.

Het is mij echter niet duidelijk wat een 'organisatie op basis van dbc-financiering' is en waarom die dbc-financiering zo belangrijk is.

anh jansen

22 maart 2012

Hamvraag is toch wat het allemaal heeft gekost, wat het heeft gekost ten opzichte van de klassieke fee for service voor de laagste prijs methodiek en wat zijn de harde uitkomsten! Of de kwaliteit is verbeterd is nog maar de vraag. Die zal zich moeten uiten in minder ziekenhuisoopnames en op langere termijn verlenging van leven en verbetering van levenskwaliteit. De gezondheidswinst gelijk stellen aan verbetering van het aantal goed ingestelde diabeten is nogal kort door de bocht. Wat deze publicatie weergeeft zijn resultaten van procesindicatoren en geen harde uitkomsten. Voor de verzekeraars is de hamvraag: "zijn de kosten ook gedaald?". Lessen uit de USA en dan met name Kaiser Permanente zijn toch dat bij goede uitvoering de kwaliteit van de zorg omhoog kan gaan, maar dat de kosten van ketenzorg/geïntegreerde zorg altijd hoger zijn.

Anoniem

23 maart 2012

Dit is geen goed onderzoek. Telkens als een organisatie wordt aangepast met een specifiek doel (zoals zorg rondom een keten), dan zal die zorg verbeteren. De kans is echter groot dat die extra zorg ten koste gaat van andere zorg. Daar zal de zorg waarschijnlijk verslechteren. Door daar niet na te kijken kan niet worden vastgesteld of de totale gezondheid van de verzorgde populatie nu is verbeterd of is verlechterd door de invoering van ketenzorg.

Top