ACTUEEL

NZa ziet ruimte op gemankeerde verzekeringsmarkt

NZa ziet ruimte op gemankeerde verzekeringsmarkt

De verdere doorontwikkeling van de zorgverzekeringsmarkt verloopt moeizaam. Dit valt op te maken uit een monitor die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd. Toch ziet de NZa voldoende ruimte voor nieuwe toetreders. Daarmee is het volgens de NZa ook niet nodig om specifieke regels op te stellen die nieuwe toetreders en kleine verzekeraars beschermen.

In de monitor Toetredingsdrempels zorgverzekeringsmarkt beschrijft de NZa verschillende onvolkomenheden op de markt voor zorgverzekeringen. De monitor laat zien dat deze sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) eerder groter dan kleiner zijn geworden. Zo is het marktaandeel van de vier grote zorgverzekeringsconcerns met 20 procent gegroeid tot 90 procent in 2012.

Concentratie

Om de mate van concentratie te bepalen hanteert de NZa de zogeheten HHI-index. Bij een HHI-score van meer dan 2000 punten kan de werking van de markt volgens de NZa in het gedrang komen. Uit de monitor blijkt dat de HHI-score op de zorgverzekeringsmarkt sinds 2008 steeds verder boven deze grens is komen te liggen tot inmiddels 2285 punten.  

Opvallend

Daarbij is het gemiddelde verschil tussen de hoogste en laagste premie de afgelopen jaren teruggelopen van 94 euro tot 26 euro. Het aantal overstappers schommelt na een eerste piek van bijna 18 procent in 2006 tussen de 3 en 5 procent. “Deze percentages zijn iets lager dan het percentage overstappers onder de Ziekenfondswet (Zfw)”, schrijft de NZa. “Dit is opvallend omdat bij de invoering van de Zvw de mogelijkheden voor verzekerden om over te stappen zijn vergroot.”

Consolideren

De NZa ziet daarnaast een groeiende collectiviteitsgraad. Inmiddels is 68 procent van alle verzekerden via een collectief verzekerd, een groei van jaarlijks twee procent. “Door de toegenomen collectivering van de markt bestaat het risico dat toetreding moeilijker wordt”, constateert de NZa. “Zittende verzekeraars zetten de collectiviteiten in om hun verzekerdenpopulatie te consolideren.”

Massa en schaal

Ondanks deze bevindingen biedt de zorgverzekeringsmarkt volgens de NZa nieuwe toetreders voldoende ruimte. “Op grond van de analyses blijkt het voor nieuwe toetreders mogelijk om binnen enkele jaren een minimaal noodzakelijke schaal te bereiken”, stelt de NZa. “De praktijk wijst uit dat er voldoende verzekerdenmobiliteit is om die noodzakelijke massa te behalen. Het feit dat er op het moment van het opstellen sprake is van twee potentiële toetreders onderschrijft de conclusie dat toetreding op de zorgverzekeringsmarkt mogelijk is.”

Drempels

Dit neemt niet weg dat de NZa wel de nodige drempels ziet. Zo is vanwege aangescherpte Europese eisen het benodigde startkapitaal hoog. Ook zijn de winstmarges laag en de resultaten onzeker, waardoor het voor nieuwkomers niet makkelijk is om het benodigde kapitaal op de kapitaalmarkt te verkrijgen. Daarenboven is de regelgeving rondom zorgverzekeringen complex, wat voor partijen een drempel kan vormen om als zorgverzekeraar te starten, zo stelt de NZa.

Verevening

De NZa erkent dat de afschaffing van de ex post compensaties een extra belemmering vormt voor toetreders en kleine zorgverzekeraars. Door hun kleine schaal zijn deze partijen relatief gevoelig voor dure verzekerden, zoals ouderen.  Dergelijke afwijkingen van het gemiddelde risicoprofiel worden niet langer zoals voorheen geheel ex post gecompenseerd.

Doorlooptijd

Hoewel de NZa specifiek op toetreders toegesneden regels niet nodig acht, doet de marktmeester in de zorg wel enkele aanbevelingen. Zo zou de minister moeten onderzoeken of de doorlooptijd voor de risicoverevening verkort kan worden, met aandacht voor specifieke verzekerdengroepen die mogelijk onvoldoende ex ante worden verevend. Ook pleit de NZa voor meer reguleringszekerheid, zodat nieuwe zorgverzekeraars op middellange termijn betere businessplannen kunnen ontwikkelen.

Overbodig

De NZa constateert dat snel switchen van collectiviteiten door de manier waarop collectiviteiten nu worden vormgegeven niet mogelijk is. Dit zou wat de NZa betreft moeten worden aangepast. De NZa adviseert tevens om regelingen met hoge uitvoeringslasten, zoals bijvoorbeeld de wanbetalersregeling en de risicoverevening kritisch te bekijken op overbodige of onnodige complexe onderdelen.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, husarts

15 mei 2012

"Als de overheid meer zekerheid biedt, kunnen verzekeraars langer vooruit plannen."
Winsten worden dan geprivatiseerd en lasten/schade gesocialiseerd?
Dus wat is het nut van een schadeverzekeraar anders dan via de overheid de burger te plukken?

ANH Jansen

17 mei 2012

Nieuwe toetreders? Valt best wel mee. Anno12 is de enige die aanstalten maakt om een serieuze greep te gaan doen in de met verplicht afgedragen premies gevulde ruif.

Maar hoe onafhankelijk en nieuw is ANNO12, zie Rob Adolfsen. De directeur. Komt van Agis. En heeft de banden aangehouden met Agis. ANBI Agis wel te verstaan.

"Stichting Agis

Stichting Agis is een volledige onafhankelijke goede doelenstichting, die geen juridische of financiële banden met Agis Zorgverzekeringen heeft. De stichting is ontstaan op 31 december 2007. Het vermogen van de stichting Agis is in het verleden opgebouwd uit niet-zorggerelateerde activiteiten van de onderlinge waarborgmaatschappij van Agis Zorgverzekeringen.

Anbi logo

De stichting Agis maakt jaarlijks een significante geldsom vrij voor ontwikkelingen en verbeteringen in de gezondheidszorg. Dit kan bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) subsidiëring van zorgprojecten, donaties et cetera. Dit bedrag komt beschikbaar door overwaarde van de beleggingsresultaten van het basiskapitaal van de stichting. De komende tien jaar bedraagt dit ca. € 1 miljoen per jaar.

Stichting Agis is in het bezit van een ANBI status.

--En niet vergeten; dit is Nederland. Van echt onafhankelijk en echt geen banden met en AGIS heeft echt geen inspraak in de gelden is dan ook geen sprakel.

En AGIS is gewoon Achmea. En Achmea houdt de vinger aan de pols. En met Achmea ook de RaboBank.

De tweede nieuwe toetreder wordt in het rapport niet genoemd en is er ook niet en zal er ook niet komen.

NZa zegt dat ook. Drempels zijn nu te hoog en als ze zouden zijn verdwenen maken nieuwe toetreders nog geen kans. Daar zien VWS, MinFin en de Polder in het algemeen op toe. Het is immers niet de bedoeling dat verzekeraars met elkaar concurreren. Het is de bedoeling dat verzekeraars uitvoeringsorganen blijven van VWS.

3 grote verzekeraars, 1 middelgrote en een paar echte Madurodam verzekeraars volstaat om de mythe van een markt in de lucht te houden. HHI van boven de 2000? Geen probleem. IN theorie is toetreding van nieuwe verzekeraars mogelijk en dat zet druk! Niet dan?

---Hoe ziet de NZa ontwikkeling van populatie gebonden bekostiging voor zich in een werkelijk concurrerende verzekeraarsmarkt? Gaat niet werken.

---Enige maatregel die werkelijk hout snijdt doet de NZa niet: opheffen van de Zvw en WMG. Dat zou NICE zijn.

SCP rapport laat zien hoe slecht de "concurrerende' zorgmarkt functioneert en hoe negatief de toegevoegde waarde is van private verzekeraars. Scandinavische landen doen het veel beter dan Nederland. Ook EHCI komt er niet onderuit. Denemarken is top.

De NZa heeft haar eigen bestaansrecht te danken aan de WMG en Zvw. Snijden in eigen vlees is altijd moeilijk. Dat laat dit rapport van de NZa weer eens zien.

Rob Adolfsen

17 mei 2012

Beste heer ANH Jansen,

Uw reactie en beeldvorming over zowel ANNO12 als de ANBI stichting Agis vraagt een verduidelijking van mijn kant. Ik begrijp uiteraard goed dat de naam stichting Agis verwarrend is m.b.t. de niet meer bestaande organisatie Agis Zorgverzekeringen. Deze laatste organisatie is daadwerkelijk (coöperatief) gefuseerd met Achmea en is nu alleen nog maar een label van Achmea. De stichting is buiten deze fusie gebleven door toedoen van het toenmalige bestuur van Agis Zorgverzekeringen, met steun van één van de commissarissen, omdat hierin privaat opgebouwd vermogen zat van ca. € 30 miljoen. Dat Achmea daar niet blij mee was laat zich raden. De doelstelling van de stichting is in 2008 gewijzigd waardoor de belastingdienst de ANBI status heeft toegekend. Omdat er een risico was dat er toch een ‘machtsgreep’ resp. invloed van Achmea op deze stichting zou ontstaan zijn de statuten zodanig neergezet dat op de belangrijkste zaken alleen wijzigingen kunnen plaatsvinden met tussenkomst van een rechter. Dit jaar zal de naam van de stichting dan ook veranderen in stichting Bijzondere Zorg om een eind te maken aan de bestaande verwarring. Als u de website zoekt, dan zult u zien dat de URL (het internetadres) al aangepast is. Net na de zomer zullen de statuten aanpassingen rond zijn.

Het mag hopelijk duidelijk zijn, dat ik weliswaar banden heb met de ANBI stichting Agis (ik ben voorzitter van het bestuur), maar dat persoonlijke banden met Achmea dan wel Agis Zorgverzekeringen niet meer bestaan sinds 1 oktober 2010. Uit eigen beweging ben ik weggegaan bij Achmea/Agis. De reden hiervoor is eenvoudig; ik was geen voorstander van de fusie en vond dat Agis Zorgverzekeringen zelfstandig verder kon. De RvC had duidelijk een andere mening. Ik heb mijn verantwoordelijkheden destijds genomen om nog enkele jaren het proces te begeleiden en de belangen van de verzekerden, het personeel en het Agis gedachtegoed zo goed en kwaad als het ging te verdedigen. Dat dit een minder plezierige periode in mijn werkzame leven was kunt u zich hopelijk voorstellen. Het feit dat ik door Achmea bij mijn vertrek aan mijn concurrentiebeding ben gehouden spreekt boekdelen over mijn onafhankelijkheid. Gelukkig is dit concurrentiebeding inmiddels afgelopen en kan ik vrij mijn activiteiten voor ANNO12 verrichten. Wel hebben onderdelen van Achmea zelfs na het aflopen van dit concurrentiebeding juridisch onderzoek laten doen of mijn handelswijze niet in strijd was met gemaakte afspraken tussen Achmea en mij.

Tot slot. Als ik nog banden met Achmea heb, waarom zou ik dan naarstig opzoek zijn naar het laatste stukje risicokapitaal om met ANNO12 te kunnen starten? En waarom zou ik dan geen inkomen hebben uit mijn werkzaamheden die ik nu doe? Waarom zou ik dan voor het jongeren netwerk van VGZ uitleg hebben gegeven over hoe je een echte nieuw zorgverzekeraar opzet? O ja, ik heb in de negentiger jaren ook nog eens zes jaar voor VGZ gewerkt waarvan de laatste jaren in de RvB. Dus heb ik dan nu ook banden aangehouden met VGZ? En waarom zou de NZa als onafhankelijke marktmeester het ANNO12 initiatief dan wel noemen en bijvoorbeeld Ditzo, dat per 1-1-2012 gestart is, overslaan?

Ik probeer open en transparant te zijn in de wetenschap dat dit best lastig is. U kunt mij altijd vragen stellen over onduidelijkheden of voor verdere toelichting. Mijn persoonlijke mailadres staat gewoon op de site van ANNO12.
Of u mij nu gelooft? Dat is aan u. Gelukkig hebben velen anderen dit geloof en vertrouwen wel in mij.

ANH Jansen

20 mei 2012

Dank voor de zeer uitgebreide reactie. Persoonlijke banden staan zakelijke banden niet in de weg. En met de vraag of wij u geloven krijgt u wat u vraagt: een antwoord met veel vragen.

In het rapport van de NZa plaatst de NZa zelf vraagtekens bij ANNO12 en of e.a. zal leiden tot een succesvolle toetreding tot de niet bestaande zorgverzekeraarsmarkt.

Vragen oproepend zijn een aantal feiten: waarom stoppen die 2 ex-Agis zorgdirecteuren zoveel miljoen prive vermogen in een startup? Waar komen die miljoenen vandaan?

De salarissen van bestuurders en werknemers van zorgverzekeraars zijn niet onderworpen aan de Balkenende Norm gezien de verantwoordelijkheid die zij dragen, vinden de politici en ambtenaren.
Maar of die lonen zodanig zijn dat er enige miljoenen, ook na een jarenlange loopbaan bij Agis, VGZ, ANOZ, Agis, over blijven voor de financiering van een nieuwe toetreder is maar de vraag. Waren de bonussen zo hoog? Wat gespaard voor later?

Zie maar eens achter de lonen en inkomens van die bestuurders te komen. En de bonussen. Transparantie in de zorg geldt niet voor verzekeraars.

Waarom geen buitenlandse verzekeraar benadert met de vraag of die wilde toetreden en de startup kosten en financiering wilde overnemen? Met de lokale kennis van 2 Agis directeuren heeft zo'n verzekeraar een grote voorsprong op de rest. En een ex Agis directeur zit ook nog in de Tweede Kamer. Wat wil een nieuwe toetreder nog meer? Zakelijk kan Achmea hier best achter zitten. Zij zitten aan de grens van hun marktaandeel, meer dan 35% mogen zij van de EU niet bezitten. Via een side letter is veel te regelen in Nederland. Zou zomaar kunnen.

Of is het point of no return gepasseerd en kan ANNO12 niet meer terug? Volgt er na enige tijd een beursgang om te Cashen? Volgt er na toetreding een uitkoopregeling door een grote zittende partij? Of toch een buitenlandse verzekeraar die in de achterkamer wacht?

De NZa heeft zijn twijfels en met de NZa vele anderen.

De zorgverzekeraarsmarkt bestaat immers niet. De Overheid, VWS en MinFin, trekken aan de touwtjes, budgettering is nooit weg geweest. Het toegestane budget wordt bepaald door VWS/NZa/MinFin.
Daar is menig buitenlandse verzekeraar ook achter gekomen.

Daadwerkelijke toetreding van een buitenlandse verzekeraar, Wellpoint, Aetna, Humana, zou de markt wel open breken en zou wel een einde maken aan de budgettering door de Overheid.

Verzekeraars zijn vrij om zelf hun premie te bepalen, zegt VWS/NZa. Overschrijdingen van het budget zijn niet toegestaan, zegt VWS/NZa.

Die twee stellingen zijn tegenstrijdig met elkaar. Nederlandse verzekeraars spelen het spelletje mee.

Een buitenlandse verzekeraar niet. Waar blijft dan die buitenlandse verzekeraar? 3% netto winst op de basisverzekering is ook voor Amerikaanse verzekeraars niet te versmaden winst. Dat laten ze normaal gesproken niet liggen. En 17 miljoen verplicht verzekerden is toch een omzet van 38 miljard aan premie gelden. (nominaal en fonds en aanvullend)

In het NRC van zaterdag j.l. een fraaie kritiek op het WRR rapport door Achterhuis. Vergelijkt Ancien Regime met huidig Nederlands Openbaar Bestuur en komt tot een leuke oplossing: een Franse Revolutie in Nederland!

De stille bankrun in Spanje belooft weinig goeds. Als die eenmaal publiekelijk bekend wordt is er geen houden meer aan in de hele EU en valt alles in duigen.

Betalen verzekerden bij ANNO12 de premie in 1x of kunnen zij per maand betalen? Wat gebeurt er met vooruit betaalde premies en wat als ANNO12 het na enige maanden voor gezien houdt?

Gelukkig houdt de NZa toezicht en heeft vastgesteld dat omvallen van ANNO12 geen probleem zal veroorzaken in de markt. 100.000 verzekerden kunnen zich zo opnieuw verzekeren bij de resterende verzekeraars die wel te groot zijn om om te vallen. In essentie zijn dat de systeemverzekeraars van Nederland en dat weten zij maar al te goed. Wat Moral Hazard betekent hoef je hen niet uit te leggen.

En 100.000 vooruit betaalde premies is na aftrek van de investering toch een aardig zakcentje. PalmInvest is er niets bij vergeleken. Zou zomaar een scenario kunnen zijn. Er gebeuren gekkere dingen in deze wereld.

Succes met de onderneming.

Wij blijven bij de ONVZ, de laatste echte Restitutie verzekeraar. Wat de ONVZ voor 2013 in petto heeft is afwachten, maar de kleine lettertjes worden ook daar belangrijker. Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgaanbieders en wat hebben die voor contracten en wat is de marktconforme prijs? Recht hebben op is niet hetzelfde als het ook daadwerkelijk krijgen van.

Zoals gezegd geldt transparantie niet voor verzekeraars en daarmee is de geloofsvraag beantwoord.

Rob Adolfsen

21 mei 2012

Beste heer ANH Jansen,

Uiteraard besef ik dat antwoorden van mijn kant weer vragen bij u oproepen. Soms meer vragen dan ik überhaupt beantwoorden kan. Antwoorden op specifiek aan mij resp. ons gerichte vragen zijn:

- De initiatiefnemers stoppen samen iets minder dan een mln in ANNO12 en moeten daarvoor diep gaan en grote persoonlijke risico’s nemen. Totale aanloopkosten bedragen ca. € 4 mln.

- Uitgangspunt van ANNO12 is dat de aandeelhouders met het startkapitaal binnen vijf jaar uit de onderneming stappen. Dan is ANNO12 volledig van de verzekerden zelf. Een echte coöperatie.

- Salarissen van bestuurders van zorgverzekeraars zijn weliswaar niet onderworpen aan de Balkenende norm. Maar dat geldt jammer genoeg ook niet voor medici en apothekers, die niet in loondienst zijn. Salarissen bij zorgverzekeraars moeten via de WOPT (wet openbaarheid publieke topsalarissen) wel jaarlijks gepubliceerd worden. Deze lijst is eenvoudig op internet te vinden. M.u.v. Achmea publiceren alle zorgverzekeraars deze salarissen ook in hun jaarverslagen. Het zou mooi zijn als dit ook voor alle medici en apothekers gaat gelden. Dan maken we een stapje voorwaarts in de transparantie.

- ANNO12 zal geen salarissen boven de Balkenende norm gaan uitbetalen. In de aanloopjaren zelfs veel minder!

- Het geld van de beide oprichters komt voort uit ondernemingsactiviteiten gekoppeld aan een redelijk spaarzaam leven. Ben zelf sinds 1989 ondernemer en doe activiteiten voor eigen risico.

- Met buitenlandse verzekeraars is diverse keren kort contact geweest. Echter, rendement van ca 1% op de basisverzekering en de grote politieke invloed maken hen huiverig. Zie ook de tweede serieuze kandidaat in het NZa rapport. Daar zit een buitenlandse maatschappij achter, maar het wil niet vlotten.

- Er is zeker geen beursgang gepland. ANNO12 gaat een volledige coöperatieve zorgverzekeraar worden waar verzekerden het echt voor het zeggen hebben. De verstrekkers van het risicokapitaal nemen genoegen met een maatschappelijk aanvaardbaar rendement. Dat maakte het ook zo moeilijk om het kapitaal bij elkaar te krijgen. Dat is sinds vrijdag jl. gelukt.

- ANNO12 verzekerden kunnen kiezen om hun premie in één keer te betalen of in 12 keer.

- ANNO12 kan en mag er niet tussentijds mee ophouden. Daarom moet bij de start de verzekeraar al voldoende solvabel zijn. Desalniettemin heeft ANNO12 op eigen initiatief een achtervang (zeg maar fall back scenario) gemaakt waardoor continuïteit gegarandeerd is.

- De DNB houdt zeer frequent de vinger aan de pols. Op ons verzoek gaat dit zelfs maandelijks gebeuren. Wij willen absoluut geen cowboys zijn.

Meer informatie over het een en ander is te vinden op www.anno12.nl en www.zorgaspect.nl Ook op social media wordt frequent informatie verstrekt via @robadolfsen, @zorgaspect en @annotwaalf.

De overige vragen gaan verder, dan waar wij met ANNO12 mee bezig zijn. Ik heb daar natuurlijk wel een mening over, maar dat heeft menigeen.

Dank voor uw wens om succes te hebben. En ik durf te stellen dat u bij ONVZ zeker als verzekerde en zorgaanbieder goed behandeld wordt.

ANH Jansen

21 mei 2012

Dat de inkomens van medici en apothekers niet openbaar zijn moet voor ANNO12 bekend zijn, evenzo de reden: de weigering van de politiek en ambtenarij en ook zorgverzekeraars om hen een loondienstverband aan te bieden conform andere landen; een gegarandeerd inkomen voor een bepaald aantal uren per week etc.etc.

Genoemde partijen gaan ervan uit dat er dan geen prikkel meer is om te presteren en hebben de angst dat de zorgaanbieders vervallen in ambtenaren gedrag.

Verwijt van niet openbaar zijn van inkomens van particulieren is dan ook onterecht.

De NZa heeft tot voor 3 jaar geleden jaarlijks onderzoek gedaan naar kosten en baten bij medici. Dit jaar loopt er zelfs een onderzoek naar de kosten en baten bij huisartsen en er volgt een ingreep bij de Medisch Specialisten om hen onder de Balkenende Norm te brengen. Zo gaat dat in Nederland.

In de tariefstructuur zit een component voor het honorarium van de zorgaanbieder. De verzekeraars zitten allemaal onder het door de NZa berekende minimum en hopen zo extra druk te zetten op de zorgaanbieders om harder te lopen.

Is het dan gek dat budgetten worden overschreden?

In Nederland wordt dan door zorgverzekeraars nagecalculeerd en volgt een generieke korting op de declaraties van de zorgaanbieders.

Hoe gek wil ANNO12 het hebben? Kan het gekker?

Jawel. Deze dagen zijn wij druk met een probleem bij een zorgverzekeraar. Deze wil bij verzekerden ingeschreven bij zorgaanbieder X en die in de ANZ gaat naar zorgaanbieder Y die een hoger tarief rekent zorgaanbieder X korten op het tarief. Verzekeraar contracteert zorgaanbieder X niet voor de ANZ, inschrijving heeft geen wettelijke basis en zegt helemaal niets en de verzekerden hebben vrije keuze.

Hoe onrechtmatig wilt u het hebben, maar de verzekeraars proberen het. Met steun van de NZa.

En ANNO12 gaat het anders doen?

ANH Jansen

22 mei 2012

"Anno12 onderzoekt sinds 2011 de mogelijkheden toe te treden op de markt. Het verdienmodel van Anno12 gaat uit van het beperken van overconsumptie en onderconsumptie."

Uit de NZa monitor toetredingsdrempels zorgverzekeringsmarkt 2012.

Verdienmodel van Anno12 gaat uit van overconsumptie bestrijden en onderconsumptie?

De theoretische rekenpremie is de premie die VWS oplegt aan de verzekeraars. Die premie moet in principe voldoende zijn om de basisverzekering te dekken. Zo hebben de ambtenaren berekend aan de hand van historische gegevens. In die rekenpremie zit een zekere verspilling, noem het overconsumptie.

Als de als verzekeraar die overconsumptie eruit weet te halen maak je winst. Dat is de beloning voor het ondernemerschap.

Die winst wordt je als verzekeraar geacht terug te geven aan de verplicht verzekerden in de vorm van een verlaging van de premie.

Als je dat doet wat is dan je verdienmodel?

En bestrijding van de onderconsumptie zou in principe op korte termijn de kosten juist verhogen om op langere termijn de kosten te verlagen in kader van vorm van preventie. Te lang uitstellen van zorgvraag kan betekenen op termijn duurdere zorg moeten krijgen en als verzekeraar betalen.

Hier gaat het beoogde verdienmodel van Anno12 mank. Wie zegt dat de voortijdige opgespoorde onderconsumptieven na x jaren nog bij Anno12 zitten? Anno12 maakt de kosten en Menzis krijgt de baten?

De NZa dan maar weer:

7.3.1
Conclusie
Er is sprake van een tweetal potentiële toetreders. Beiden verkeren nog in de verkennende fase. De door hen ervaren toetredingsbelemmeringen sluiten aan op de voorgaande analyse en hebben voornamelijk betrekking op de kapitaalseisen uit de Wft en de gevolgen van de verevening voor de toekomstige verzekerden. De toetreders houden een betoog voor het behoud van de ex post verevening.

7.5.1
Conclusie
Het is lastig te concluderen of er op korte tot middellange termijn nog verdere consolidatie van kleinere verzekeraars zal plaatsvinden. Hoewel zij zelf aangeven nog zelfstandig te willen en kunnen blijven, zijn er ook indicaties voor verdere samenwerking of consolidatie. De afschaffing van de ex-post verevening wordt als grootste bedreiging gezien.

---Er zit een luchtje aan Anno12.

Rob Adolfsen

23 mei 2012

Gewoon negeren; dat luchtje en/of ANNO12. Dat lucht zeker op :-)

Top