ACTUEEL

Wijkzuster houdt cliënt uit dure tweedelijn

Wijkzuster houdt cliënt uit dure tweedelijn

De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna 18 duizend euro aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de ‘tweede lijn’. Daarnaast is sprake van gezondheidswinst voor cliënten ter waarde van bijna 38 duizend euro.

Dit blijkt uit onderzoek dat ZonMw heeft laten verrichten door adviesbureau BMC. Het bureau onderzocht de kosten en baten van zogenoemde ‘Zichtbare-schakel’-wijkverpleegkundigen die voor hun werk niet gebonden zijn aan CIZ-indicaties.

Gezondheidswinst

Per wijkverpleegkundige wordt jaarlijks bijna 18 duizend euro bespaard aan zorg bij verschillende soorten instellingen. Per cliënt gaat het om 227 euro. Daarnaast realiseert de wijkverpleegkundige jaarlijks bijna twee gezonde levensjaren bij haar (of zijn) cliënten. Dit vertegenwoordigt een gezondheidswinst van bijna 38 duizend euro. Gemiddeld neemt de kwaliteit van leven bij cliënten toe met 2,4 procent.

Eigen omgeving

Van alle besparingen wordt 41 procent gerealiseerd door het voorkomen van zorg in instellingen voor intramurale verpleging en verzorging. Oftewel: cliënten kunnen dankzij wijkverpleging in hun eigen omgeving verblijven en hoeven niet naar een relatief dure instelling. Nog eens 21 procent komt voort uit het voorkomen van ziekenhuiszorg. Daarnaast zijn er besparingen in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, waarmee het totaal aan besparingen in de ‘tweede lijn’ uitkomt op 84 procent.

AWBZ

De besparingen komen voor de helft uit de AWBZ, voor 29 procent uit de Zorgverzekeringswet en voor 20 procent uit een groep van andere financieringsbronnen. Besparingen in de Wmo-sfeer zijn nihil. Er blijkt sprake te zijn van substitutie van duurdere tweedelijnszorg met goedkopere eerstelijnszorg, mantelzorg en ‘zelfzorg’. Ook is er sprake van verschuiving van bekostiging vanuit de Zvw en Awbz naar de Wmo.

Onafhankelijkheid

Een belangrijke verklaring voor het succes van de wijkverpleegkundige is volgens BMC het werken zonder indicaties van het CIZ. Bovendien weet de wijkverpleegkundige somatische, psychische en sociale zorg te combineren. Ook speelt een onafhankelijke professionele attitude een rol. Hierdoor zijn oplossingen onafhankelijk van de belangen van derden. De onderzoekers raden aan om deze factoren te borgen in de wijkverpleegkundige functie. Daarnaast adviseren zij wijkverpleegkundigen om waar mogelijk te streven naar korte interventies.

Steekproef

Het onderzoek van BMC is gebaseerd op een steekproef van 96 cliëntendossiers uit het ‘Zichtbare schakel’-programma van ZonMw. Per dossier zijn interventies en resultaten in kaart gebracht, en gewaardeerd met geldende tarieven en indicaties. Effecten van niet-cliëntgebonden werkzaamheden zoals het stimuleren van samenwerking in wijken en het werken aan bewustzijn van gezondheid zijn buiten beschouwing gelaten.

Variatie

Het onderzoek verdiept de resultaten van eerdere lokale onderzoeken in West-Brabant en Den Haag. BMC constateert dat kosten en baten mogelijk sterk variëren per type wijk en doelgroep, waarbij de mate van in een wijk aanwezige sociale cohesie wordt genoemd als een factor die een rol kan spelen. Onderzoek hiernaar zou de toekenning van budgetten voor wijkverpleegkundigen doelmatiger kunnen maken.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 juni 2012

Lees het onderzoek op de BMC site en beoordeel dan hoe weinig vertrouwen de uitkomsten verdienen. Op deze manier kan iedereen elke uitkomst onderbouwen.

M.Schouten

5 juni 2012

Het is goed om te lezen dat door de eigenwijze inzet van deze uitstekende professionals, tegen de stroom van CIZ en 'klokminuten' voor zorghandelingen in, op hoog niveau erkend wordt dat het uitkleden van de wijkverpleegkundige zorg een onverstandige beslissing was.

Anoniem

5 juni 2012

ik weet dat het nu als onzin klinkt, maar over 10 jaar trekken we de conclusie dat concentratie van ziekenhuiszorg de prijs heeft opgedreven zonder dat de kwaliteit verbeterd is. Dan gaan we terug naar de streekziekenhuizen waar de zorg kwalitatief goed is, goedkoper is, vriendelijker is en waar iedereen zijn eigen dokter kent.
De reden om te concentreren wordt gedicteerd door zorgverzekeraars die winstmarges willen vergroten. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing hiervoor, evenals die er was voor de institutionele hulpverlening in de wijk. De zelfstandige wijkzuster zal altijd goedkoper blijven en beter werk leveren dan die mega thuiszorginstelling met zijn dure managers en gebouwen.
Wanneer komt dat parlementair onderzoek naar het wanbeleid van de diverse ministers ( Borst, Hoogervorst, Klink, Schippers etc ) er nou????

Anoniem

5 juni 2012

Het klinkt een beetje zuur, maar kun je nagaan wat we de afgelopen 15 jaar hebben verspild aan kosten met de invoering van het CIZ en al haar voorgangers. En met de inzet van steeds lager geschoold en "goedkoop" personeel.

Jeroen Postma

5 juni 2012

Ik nodig de heer/mevrouw Anoniem 1 van harte uit om te onderbouwen waarom de uitkomsten van het onderzoek weinig vertrouwen verdienen.

In het rapport is de methodologie uitgebreid onderbouwd en verantwoord. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van ervaren onderzoekers en gemonitord door twee groepen onafhankelijke deskundigen. Daarnaast hebben de wijkverpleegkundigen die aan het onderzoek hebben meegewerkt en andere betrokken hulpverleners de cliëntendossiers beoordeeld.

Als onderzoekers staan we voor de betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoek. We zijn uiteraard graag bereid om in gesprek te gaan over het verder verbeteren van de methodiek. Maar dat de wijkverpleegkundige een toegevoegde maatschappelijke waarde levert, staat voor ons (en voor vele mensen uit de praktijk) als een paal boven water.

van 't Hul

6 juni 2012

Ik ben blij dat wetenschappelijk is onderbouwd wat vele praktijkmensen allang wisten: hersens & handen aan het bed lveert winst op: voor patient, verpleegkundige, zorgverzekeraar en overheid.

Top