ACTUEEL

Dertig miljoen voor direct contracteren zzp’ers

Dertig miljoen voor direct contracteren zzp’ers

Het ministerie van VWS heeft in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en belangenvereniging ZZP Nederland besloten om de proef met het direct contracteren van zzp’ers landelijk uit te rollen. Volgend jaar komt er circa 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee 750 zzp’ers gecontracteerd kunnen worden.

Vanaf 1 oktober kunnen zzp’ers zich in principe bij alle zorgkantoren aanmelden om voor directe contractering in aanmerking te komen. Het tarief zal 75 procent van het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief voor de betreffende zorgzwaartepakketten bedragen.    

Bemiddelingskosten

De uitbreiding van het direct contracteren volgt op een eerste regionale proef waarbij zorgverzekeraar VGZ 25 kleine zelfstandige zorgverleners rechtstreeks, dat wil zeggen: zonder tussenkomst van bemiddelaars en uitzendbureaus contracteerde. Uit de proef blijkt dat het direct contracteren van zzp’ers verschillende voordelen heeft. Zo wordt de zorg zo’n 15 tot 20 procent goedkoper, mede doordat de verzekeraar niet langer hoeft mee te betalen aan de bemiddelingskosten. Bemiddelaars en uitzendbureaus brengen voor hun diensten 30 tot 50 procent van het contracteertarief in rekening.    

Flexibel

Voor zzp’ers betekent het uitschakelen van de tussenpersoon dat er meer geld over blijft voor ondernemerskosten als pensioen, verzekeringen, vervoer, opleiding en ict. Ook de klant heeft baat bij het vergroten van de inzetbaarheid van zzp’ers. Uit de regionale proef komt naar voren dat de klant de zorg van zzp’ers als klantgericht en flexibel ervaart. Daar komt bij dat de gemiddelde zzp’er hoger is opgeleid en meer ervaring heeft dan de gemiddelde werknemer in de zorg.    

Uniform

Om de overhead te drukken wordt in de landelijke proef gebruik gemaakt van het door VGZ ontwikkelde digitale ondersteuningensysteem.  Zzp’er, klant en verzekeraar kunnen dankzij dit systeem via het internet eenvoudig zaken rond aanmelding, administratie, facturatie en kwaliteitsrapportage regelen. Ook komen er uniforme contracten waarin de verhouding tussen cliënt en zzp’er alsmede zzp’er en zorgkantoor formeel is vastgelegd. Daarmee moet het voor zzp’ers ook eenvoudiger worden om in meerdere zorgkantoorregio’s te werken.   

Campagne

VWS zal alle betrokkenen de komende maanden met een landelijke campagne op de nieuwe contracteermogelijkheden wijzen. Belangenvereniging ZZP Nederland zal daarnaast een enquête onder de tweeduizend leden uitzetten om zo meer inzicht in de wensen en beleving van zzp’ers te krijgen. In het kader van de uitbreiding van de rechtstreekse contractering wordt gestudeerd op een verbeterde achtervangregeling, zodat de continuïteit van de zorg is gewaarborgd in geval ziekte, vakantie of arbeidsuitval.  

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Bommeljé

14 juni 2012

Goed initiatief om ZZP'ers inzetbaar te maken voor de AWBZ. Evita Zorg werkt reeds 7 jaar met een vaste groep ZZP'ers voor de inzet bij haar klanten. ZZP'ers zijn gemotiveerd, flexibel en ervaren professionals. Ik deel de mening dat de zorg 15-20% goedkoper kan met de inzet van ZZP'ers. Ik ben wel benieuwd hoe deze ZZP'ers de zorg rond een complexe klant ,waar meerdere zorgverleners nodig zijn, organiseren. Wat te doen in geval van verzuim. Zo ook het gebruik van zorgdossiers en borging kwaliteit van zorg, zoals HKZ-trajecten. Wanneer een thuiszorgorganisatie een platte organisatiestructuur met weinig overhead weet te combineren met de inzet van ZZP'ers wordt zowel de organsiatie van de zorg rond de klant als de kwaliteit geborgd! Kortom: ZZP'ers rechtstreeks laten contracteren is een goed besluit, naast de inzet van ZZP'ers vanuit thuiszorgorganisaties. Natalie Bommeljé directeur Evita Zorg.

van Maanen

15 juni 2012

Mooi initiatief om kosten in de zorg te drukken en positie van de ZZP-er te versterken. ZZP-ers kunnen prima continuiteit en kwaliteit leveren in de vorm van buurtzorg teams. Verpleegkundigen zijn zelfstandig professionals met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ze lossen het samen op in het belang van de patient. Je moet ze alleen de verantwoordelijkheid en ruimte geven. Jammer dat de ZZP-ers ook door zorgorganisaties zo weinig direct gecontracteerd worden.
Er bestaat blijkbaar nog veel angst voor het onbekende, dit terwijl het veel goedkoper is om een ZZP-er te contracteren dan een uitzendkracht in te huren. De verpleegkundige factureert immers geen btw. Dat scheelt 19% in de kosten die direct weer besteed kunnen worden aan zorg
Dietske van Maanen Eigenaar Interim-verpleegkundige.nl

Gerrit

15 juni 2012

Volgens VWS is er € 20 mln. voor contractering ZZP-ers in 2013, en niet € 30 mln. zoals gemeld in het bericht, zie op de VWS site de brief van 8 juni 2012 inzake de voorlopige contracteerruimte-awbz 2013

Tabak

16 juni 2012

Het rechtstreeks contracteren van zzp-ers is een zwaar bevochten traject en het is goed te zien dat er nu landelijk wordt opgeschaald. Voor de zzp-er gaan andere eisen gelden dan voor reguliere aanbieders en de regelarme omgeving waarbinnen zij gewerkt hebben binnen de regionale pilot, zal naar verwachting volgend jaar gecontinueerd worden. Hoe meerdere zorgverleners zich organiseren rondom een client is aan henzelf. Daar zijn ze ondernemers voor. Kwaliteitsbeleid zal aan een aantal basisvoorwaarden voldoen binnen een keurmerk, maar dit zal niet in de buurt komen van HKZ eisen. De zzp-er lijkt een status aparte te krijgen en de hoop is dat dit tot voldoende vertrouwen leidt voor een duurzame toekomst. Het contracteren van zzp-ers als onderaannemers door AWBZ ZiN gefinancierde instellingen was, is en zal in de toekomst fiscaal onbereikbaar blijven en het nieuwe individuele contract tussen zzp-er en zorgkantoor zal zonder tussenkomst van bemiddelaars stringent nageleefd moeten worden om een oordeel buiten dienstbetrekking te ontvangen. Kortom, zzp-ers die voor eigen rekening en risico, verantwoordelijkheid en kwaliteit willen nemen kunnen zich nu voorbereiden. De eerste coachingstrajecten zijn binnen onze coöperatie inmiddels gestart.

Bouma

22 juni 2012

Uit de reacties maak ik op dat velen niet weten dat een zzp'er echt zelfstandig moet opereren. Inhuren door een zorgorganisatie kan dus niet zo maar, voor je het weet zit je toch in een arbeidsrelatie.
Verder ben ik benieuwd hoe je als zzp'er een zzp (!) organiseert. Klokje rond zorg bieden, zonder gebruik te maken van anderen (immers -zp)?
Opvallend dat er gesproken wordt over het regelen van een achtervang. Klinkt niet alsof de zzp'er dat zelf doet. Niet zo vreemd dus dat zzp'ers zo goedkoop lijken...

Top