ACTUEEL

Overijsselse zorg zet kijker op gezondheid en gedrag

Overijsselse zorg zet kijker op gezondheid en gedrag

Zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraar Achmea en kennisinstituut TNO gaan het zorgaanbod in het Overijsselse Vechtdal afstemmen op gezondheid en gedrag. Het convenant Vitaal Vechtdal, dat maandag door de betrokken partijen is ondertekend, moet leiden tot vitalere inwoners, grotere kosteneffectiviteit en een optimale inzet van arbeidskrachten.

Met het sluiten van een convenant is het Vechtdal de eerste Nederlandse regio die werk maakt van het advies van Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om niet langer ziekte en zorg als uitgangspunt voor de inrichting van het zorgstelsel te nemen, maar gezondheid en gedrag. Sleutelwoorden in dit verband zijn ondermeer preventie en ketenzorg, waarbij ook nadrukkelijk een rol is weggelegd voor welzijn –in dit verband ook wel aangeduid als de nulde lijn.   

Programma’s

Vooralsnog zijn de uitgangspunten van Vitaal Vechtdal vertaald in vier programma’s, die zich richten op vergroting van de zelfredzaamheid van ouderen, een gezonde leefwijze van jonge gezinnen en kinderen, een vitale buurt en gezondheid op de werkvloer. De betrokken partijen zijn naast de gemeenten Hardenberg en Ommen, vijf regionale huisartsengroepen, zorgverzekeraar Achmea, TNO en de Saxenburgh Groep, waar ook het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg deel van uitmaakt.

Heroverweging

“Wij hebben ons als ziekenhuis nadrukkelijk afgevraagd hoe we zorg op een voor de burger optimale manier kunnen aanbieden”, zegt Pauline Terwijn, lid van de raad van bestuur van de Saxenburgh Groep. “Uiteindelijk is het het meest effectief om de zorg zo dicht mogelijk bij de burger aan te bieden.” Dit betekent ondermeer substitutie van ziekenhuiszorg in de eerste lijn. Daarmee loopt het ziekenhuis in principe inkomsten mis, maar volgens Terwijn ontkomen ziekenhuizen niet aan heroverweging van de eigen taak. “De zorgvraag gaat alleen maar toenemen, terwijl het aantal arbeidskrachten beperkt is, dus moet een ziekenhuis zich vooral concentreren op dat wat echt nodig is.”    

Businesscase

Daarbij verwacht Terwijn dat het programma Vitaal Vechtdal aantoonbaar zal bijdragen aan kostenbesparingen, iets waar zorgaanbieders in een tijd van krimpende budgetten moeilijk de ogen voor kunnen sluiten. Accountants- en adviesorganisatie PriceWaterhouseCoopers (PwC) heeft voor de convenantpartijen een maatschappelijke businesscase doorgerekend die positieve financiële resultaten laat zien. Samen met TNO zal PwC over circa een half jaar de eerste concrete uitkomsten nog een keer doorrekenen.

Regiobudget

Het grootste obstakel voor het welslagen van Vitaal Vechtdal zit volgens Terwijn in de verkokerde financiering en regelgeving. “Die financiële schotten werken niet mee”, stelt Terwijn. “Uiteindelijk zal dat de grootste uitdaging zijn.” Terwijn hoopt op termijn op een regiobudget waarin de financiering van de hele keten van welzijnsvoorzieningen via eerstelijnszorg tot medisch-specialistische zorg is verdisconteerd.   

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Pastoor-Ceha

17 juli 2012

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag, wat vraagt deze verandering van medisch specialisten en andere zorgverleners?

Vroeger was het vak van de medisch specialist een inhoudelijk vak waarin het draaide om kennis en kunde. Deze aanpak was gericht op ziekte en zorg (ZZ) en past niet meer bij de zorgvrager van de komende tien jaar. Mensen kloppen niet in de eerste plaats aan om zorg bij ziekte. Zij willen gezond blijven. Zij willen mee (blijven) doen in de samenleving.

Dit betekent dat er een verschuiving plaatsvindt naar gezondheid en gedrag (GG). Voor de medisch specialist vergt dat een andere manier van denken en werken, zoals sneller en actiever ingrijpen. Veel meer aandacht voor preventie. Naar voren denken! Een gerichtheid op de samenleving. En vooral ook: de patiënt coachen bij het zelfmanagement.

Hoe kunnen medisch specialisten en andere zorgverleners meebewegen in deze veranderingen?

In een tweedaagse, met 12 punten geaccrediteerde cursus leren wij u de drijfveer van uw patiënt te achterhalen. Wat is voor hem/haar belangrijk en waarop zijn de keuzes gebaseerd die hij/zij maakt? Dit is van belang bij het adviseren van een passende behandeling die werkelijk leidt tot therapietrouw?

Welke stappen doorloopt een patiënt in zijn/haar keuzeproces en hoe kunt u de motivatie ondersteunen tot gezond gedrag?

Hoe communiceert u (mondeling en schriftelijk) met andere zorgverleners en mantelzorgers rondom de patiënt en vooral: hoe bereikt u samen het door de patiënt gekozen einddoel?

Deze onderscheidende training geeft u de zekerheid dat u effectief en eenvoudig een gezonde werkrelatie opbouwt met uw patiënt en uw collegae.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:


Lucia Pastoor-Ceha
Telefoonnummer 06-39471016
Anoniem

8 december 2013

Wie kan mij uitleggen dat het ziekenhuis Hardenberg.
600000 euro tekort heeft, en dat bij de ouderenzorg weg haald. Ouderenzorg had 1.200000 euro over.
Men klaagt altijd dat de ouderenzorg onbetaalbaar is.
maar hier zie je waar het geld heen gesluist wordt

Top