ACTUEEL

ZonMw legt focus op ICT en eHealth

ZonMw kijkt in alle nieuwe programma’s en calls structureel naar ICT en eHealth. Bij de beoordeling van nieuwe projectvoorstellen wegen deze punten mee. Toepassing van ICT en eHealth in de gezondheidszorg kan volgens ZonMw de kwaliteit van leven en zorg verhogen en tegelijk de kosten terugbrengen.

In alle programma’s en calls hanteert ZonMw het principe ‘pas toe of leg uit’. Dit betekent dat er gericht aandacht moet wordt besteed aan ICT en eHealth, tenzij er redenen zijn waarom dit niet van toepassing is. Bij de beoordeling van de projectvoorstellen houdt ZonMw er rekening mee of een project zicht richt op onderzoek en/of ontwikkeling en/of implementatie en/of gebruik.

Onderzoeks- en innovatieagenda

ZonMw ontwikkelt een expliciete onderzoeks- en innovatieagenda eHealth. Daarbij ligt er een relatie met het Topsectorenbeleid en de Europese eHealth onderzoeksagenda. Met deze agenda kunnen zorgvernieuwers die met eHealth aan de slag willen hulp zoeken via het dossier eHealth op Zorg voor innoveren. De agenda formuleert prioriteiten voor onderzoek die ondersteunend zijn bij ontwikkeling en implementatie van eHealth. De focus ligt met name op de procesmatige kant van de implementatie en het gebruik van eHealt en de procesmatige vragen die hierbij aan de orde komen.

Bij de ontwikkeling  werkt ZonMw nauw samen met de opstellers van de Nationale Implementatie Agenda eHealth (KNMG, NPCF, ZN) en VWS. Ook andere stakeholders in het zorgveld zijn hierbij betrokken. ZonMw noemt onder meer  financiers van onderzoek en innovatie, beleids- en kennisinstituten en private partijen.

De agenda moet meer samenhang aanbrengen tussen bestaande onderzoeksactiviteiten en doet suggesties voor additioneel onderzoek indien dat meerwaarde heeft. Op de agenda komt ook specifieke aandacht voor nieuwe onderzoeks- en financieringsmethodieken voor projecten en bevorderen van hergebruik van onderzoeksresultaten via kennisdeling.

ICT en eHealth

Onder eHealth verstaat ZonMw het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld videocontact met thuiszorgmedewerkers, online ggz-therapie, teleconsultatie door zorgverleners, een App die mentale ondersteuning biedt tijdens diagnose en behandeling van patiënten of een App voor een nazorgtraject waarbij de regie in handen is van een patiënt en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 augustus 2012

Oh oh, ZonMw en hypes. Ze snappen er werkelijk niet van. Toch heeft dit nieuws ook wel iets grappigs. Nu moeten al die wetenschappers die onderzoeksvoorstellen schrijven om hun baan niet te verliezen gaan nadenken over e-health en ICT. Kan ZonMw die mensen niet op een wat menswaardiger manier uit hun lijden verlossen?

Top