ACTUEEL

LIVEBLOG: Het Grote Zorgdebat

LIVEBLOG: Het Grote Zorgdebat

Dit is het liveblog over Het Grote Zorgdebat. De redactie van Skipr volgt het debat op de voet, zodat u kunt lezen waar het over gaat.

17:58 uur. Visie VVD (Mulder): NL heeft een van de beste zorgstelsels van de wereld; iedereen heeft recht op dezelfde goede zorg. De solidariteit staat onder druk door de steeds verder groeiende zorgkosten. Deze moeten beheersbaar blijven, zodat de zorg in de toekomst betaalbaar blijft.

17:49 uur. Anne Mulder (VVD) vindt dat 'SP" staat voor struisvogelpolitiek. Hij verwijt dat ze te weinig oog hebben voor de steeds verder stijgende zorgkosten. De SP reageert hierop dat het onfatsoenlijk om het mensen zelf te laten uitvoeren, zelf eerst in de sociale omgeving de dingen op te lossen. Joël Voordewind vindt dat als mensen geen sociaal netwerk hebben, dat de overheid dan als sociaal vangnet dient. Van Gerven (SP) vindt dat de VVD de zorg kapot bezuinigt. Een kwart van de mantelzorgers is overspannen van het werk dat ze doen. Darom pleit Van Gerven voor wijkteams. Mensen die thuis zitten, moeten de hulp krijgen die nodig is, in plaats van de mantelzorgers nog verder te belasten. Mulder (VVD) vindt dat vervoer vergoed moet worden als het niet anders kan. Bouwmeester verwijt hem het vervoer weg te bezuinigen,

17. 45 uur. Agema (PVV) vindt dat huishoudelijke hulp is voor de mensen die dit nodig hebben, want ze hebben er een indicatie voor. Ze vindt het verwerpelijk dat de VVD dit schrapt en ondertussen in dit debat aan kruisje aangeeft dat de partij tegen de stelling is.
Voortman (GroenLinks) is tegen deze stelling. Huishoudelijke zorg valt weg, dan dwing je mensen de instelling in. GroenLinks staat voor een volledig inclusieve samenleving; dat is veel beter dan allerlei aparte voorzieningen.
Dijkstra (D66): in de eerste instantie is het van belang dat we eerst kijken naar wat mensen zelf kunnen. Darom moet de zorg bij de gemeente komen te liggen, zodat deze eerst kan kijken naar de 'eigen kracht'. Als dat niet lukt, mag iemand nooit verstoken blijven van hulp. Het uitgangspunt is meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf.

17:37 uur. Stelling 4:het organiseren en financiering van huishoudelijke hulp, vervoer en voeding van ouderen is een privé verantwoordelijkheid. Hierover gaan VVD, PvdA, SP en ChristenUnie debatteren.
CDA is tegen deze stelling; mensen moeten worden ondersteund als ze het nodig hebben. De VVD is deels tegen deze stelling. Een doorsneegezin geeft een kwart van het inkomen uit aan de zorg. Collectief betalen we nu voor zaken die belangrijk zijn, maar strikt genomen onnodig, zoals het schoonmaken. Zorggeld moet besteed worden aan zorg.
ChristenUnie vraagt zich af of mensen niet moeten sparen voor de oude dag. Mensen die echter geen sociaal netwerk hebben, en buiten die zorg komen te staan, daarvoor reserveren we een zorgbudget.
De SP is tegen deze stelling, want in de stelling ligt besloten dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar kenmerk van ouder worden is dat je beperkingen krijgt en zulke dingen niet meer zelf kan. Dan is het aan de gemeenschap om dit te organiseren. Het is een dure plicht van de jonge generatie om de ouderen de zorg te bieden die zij nodig hebben.

17.27 uur. De PvdA. Zorg is mensenwerk. Politiek moet de gelegenheid geven. Maak de zorg menselijk, marktwerking moet stoppen. Gezondheidwinst moet centraal staan. Het derde punt is de eerlijke verdeling van de premies. De vraag uit de zaal: uw partij is verantwoordleijk voor de introductie van de marktwerking. Wat is er veranderd? Gaat u serieuze inspanningen doen om de marktwerking te beeindigen? De marktwerking is uit de klauwen gelopen, aldus Bouwmeester. Het gaat niet om winst en omzet, maar de mens. Het moet weer gaan om mensen. Zorgbestuurders moeten minder salaris, het is onverteerbaar dat die 100 keer meer verdient. Voorstel is ingediend.

17.25 uur.Het is de tijd voor de SP. Verhogen eigen bijdrage is niets meer dan boete op ziek zijn. We weten dat kosten stijgen, maar iedereen zou moeten bijdragen naar vermogen. SP heeft sociaal zorgplan ontwikkeld, rijkste kwart gaat meer betalen. Solidair systeem. Omslagpunt: 80 000 euro bij tweeverdieners. Rechten moeten globaal worden omschreven omdat iedereen een andere behoefte heeft. Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze zorg krijgen, dat moet niet worden bepaald door de zorgverzekeraars. Premies afhankelijk maken van leefstijl veroorzaakt tweedeling in de zorg. Is ook iet uitvoerbaar. Moeilijk vast te stellen of gedrag volledig gevolg is van ongezonde aandoening, het morele aspect mag geen rol spelen, alleen het medische. Eigen bijdragen als mensen het kunnen. Als je zelf niet kan bijdragen, moet de samenleving bijspringen.

.

17,18 uur. De SP is tegen. Niet uitvoerbaar. Iedereen heeft recht op goede zorg,  gedrag mag geen rol spelen. Bouwmeester (PvdA) is ook tegen. Het klinkt wel logisch, eigen schuld, dikke bult Investeren in preventie, mensen verleiden tot gezonde leefstijd. Wij geloven in de wijkzuster, zorg in de buurt. Ongezond leven is geen vrije keuze. De VVD is ook tegen. Stelling klinkt redelijk, maar het is een hellend vlak. Wat doe je met sporters, bijvoorbeeld. Wat zijn de normen, hoe controleer je? Je moet het niet willen, ook als het zou kunnen. De PVVF is ook tegen. Leefstijd niet koppelen aan behandelvolgorde. Medische noodzaak moet behandelvolgorde bepalen. Mag het invloed hebben op eigen bijdrage? Dan krijg je de rookpolitie. Het is te zot voor woorden en we moeten het niet willen.

17.05 uur. Tijd voor de derde stelling. Die luidt: leefstijl mag van invloed zijn op de eigen bijdrage en behandelvolgorde. CU mag beginnen en ondersteunt de stelling. Er moet geen systeem van 'eigen schuld dikke bult'komen. Maar leefstijl mag in de behandeling worden betrokken, bijvoorbeeldf bij IVF en orgaandonatie. D66 is het er niet mee eens. Gezond leven is belangrijk, maar solidariteit kan onder druk komen. Preventie loont. Ongezond gedrag moet ontmoedigd worden, en gezond gedrag aangemoedigd. GL heeft stelliing in de groep gegooid op twitter, maar het is moeilijk een duidelijke scheidslijn te trekken. Keuzes zijn niet gemakkelijk. CDA is tegen. Het is niet eerlijk. Wanneer is iemand dik door schuld. Wel meer naar gezondheid en gedrag, investeren in preventie. Accijns op tabak en alcohol mag omhoog. Tegenstanders zijn vooral om praktische redenen tegen. Ook de Christenunie vindt preventie belangrijk. De alcoholgrens moet naar 18. Het is lastig de grens te trekken maar je moet wel de discussie voeren. Dijkstra: je kunt mensen niet gaan volgen op straat of ze echt niet roken. Solidariteit komt onder druk te staan. Groen Links is het daarmee eens. Zorg dat gezond gedrag gestimuleerd wordt. Iedereen krijgt een basisverzekering, CDA jucht dat toe. Het accent moet naar de voorkant van de zorg. Gooi de coffeeshops maar dicht.... Dat levert applaus in de zaal op. Dijkstra van D66 wil goed gedrag belonen. Ook kijken naar hoe de gezonde keuze de goedkoopste kan zijn. CDA wil dat iedereen veranwoordelijkheid neemt voor eigen gezondheid. Mensen veranderen gedrag als ze perspectief zien. Daar is voorlichting voor nodig.  

17,02 Pia Dijkstra wil verspilling aanpakken, moet gebeuren. Daarnaast moet de zorg in de buurt goed gereld worden. D66 staat voor relatie arts-patient. Er komt weer een vraag uit de zaal. De grootste hervorming waar D66 voor staat is de AWBZ. Hervomring is dat begeleiding, verzorging en verpleging zo dicht mogelijk bij mensen. Geldt ook voor GGZ.

16.55 De beurt is aan Groen links, pgb en kwaliteit mensen die werken in de zorg. Toen wij het niet eens waren, kwamen we met een haalbaar alternatief.  GL investeert in mensen in de zorg. GL kiest voor versterking PGB. Het geld kan komen van de hogere inkomens en uit de farmaceutische industrie. Het is belangrijk om de positie mensen van met beperking te versterken, meer kwaliteit in hun werk. Groene economie, gelijke kansen iedereen. Vraag uit de zaa: GL houdt pleidooi voor zorginnovatie.Wie kan het beste de zorginnovatie aanjagen. Overheid, markt?  Ook zzp meer ruimte. Zorg alleen maar beter. Marktwerking breed opvatten. Veel voorbeelden .

16:50 uur. Elbert Dijkgraaf (SGP) verlaat het debat in verband met verplichtingen 'in het Noorden des lands'

16:47 uur. Agema en Mulder wilen ergens terecht kunnen met hun klachten. Daarvoor is niet per se een wet nodig. Dijkgraaf (SGP) vindt dat cliëntenorganisaties versterkt worden, zodat zij meer zeggenschap aan tafel krijgen bij de zorgaanbieders en -instellingen. De voorstanders van deze stelling vinden dat patiënten een machtsmiddel nodig hebben. Van Gerven vindt dat de rechten globaal omschreven moeten worden, maar vindt niet dat deze via een wet afgwdwongen moeten worden, maar ziet meer in andere oplossingen, zoals meer personeel. Hanke Bruins Slot (CDA) wl dat de positie van de patiënt wordt verbeterd, zodat ze meer keuzevrijheid hebben. Ze wijst ook op de verantwoordleijkheid van patiënten, zoals het trouw volgen van therapie.Lea Bouwmeester (PvdA) is het eens met de stelling. Ze wil dat patiënten een sterkere stem krijgen. Ze pleit voor een ombudsman voor de zorg, betere klachtcommissies, en dat cliënten veel meer zeggenschap krijgen in hoe de zorg georganiseerd wordt. Wat nodig is en hoe dit ingericht wordt.
Pia Dijkstra (D66) is het oneens met de stelling; D66 wil onnodige administratieve lasten voorkomen. Mensen in instellingen moeten bepalen hoe zij de gewenste zorg kunnen leveren en goed uitvoeren. Een wet brengt teveel gedoe met zich mee.
Linda Voortman (GroenLinks) wil de positie van cliënten versterken. Daar hebben zij meer aan dan een wet waarin is vastgelegd hoeveel minuten er per dag gedpoucht mag worden.

16:44 uur. Van Gerven vindt de behoefte van de patiënt leidend. Dit kan alleen worden gewaarborgd door voldoende gekwalificeerd personeel. Dit is een andere weg om de rechten af te dwingen. Agema is het hiermee oneens. Van Gerven vindt de beginselenwet van de PVV niet de juiste weg. Er moet een cliëntenraad met zegginsmacht zijn die kan aangeven dat het anders moet. Agema wordt fel als het gaat om de beginselenwet: ze verwijt Van Gerven dat hij dit wel voor gevangenen juist vindt, maar dit niet wil voor bewoners van zorginstellingen.

16:36 uur. Stelling 2 wordt nu ingebracht: ‘het wettelijk uitbreiden van rechten van cliënten is noodzakelijk om de kwaliteit van zorgverlening verder te verbeteren’. Dit is het verkiezingspleidooi van GroenLinks en D66.
Henk van Gerven (SP) wil de stelling graag omdraaien, want het recht op fatsoenlijke zorg is niet iets waarvoor een patiënt naar de rechter zou moeten stappen om fatsoenlijke zorg af te dwingen. Dit zou een grondrecht moeten zijn. Wetten maken niet de zorg, maar mensen maken de zorg.
Elbert Dijkgraaf (SGP) is tegen deze stelling. Het kernpunt zit niet in méér rechten, maar het goed en meer gebruiken van de huidige rechten. Daarom heeft zijn partij 20 miljoen euro extra uitgetrokken voor patiënten en cliëntorganisaties. Het persoonsgebonden budget bijvoorbeeld is zo essentieel, dat mpoet overeind blijven.
Anne Mulder (VVD): het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn om de rechten vast te leggen. Klachtenrecht moet worden vast gelegd, geschillencommissies moeten er komen.
Fleur Agema (PVV) vindt dat gevangenen meer rechten hebben dan bewoners van instellingen. Zij hebben minder vrijheid, opa wordt alleen op zondag gedoucht, mensen mogen niet naar buiten en kunnen hun rechten te weinig opeisen. Daarom heeft de PVV de beginselenwet opgesteld en het is jammer dat deze nu ligt te verstoffen, aldus Agema. Ze ziet graag dat bewoners naar buiten mogen wanneer ze dat willen en hetzelfde geldt voor dagelijks douchen.

16.31 uur. De beurt is aan de Christenunie. Joel Voordewind is blij met het Nederlandse zorgstelsel. Personeel werkt hard en maakt lange dagen. De groei van de kosten moet stoppen. Mensen moeten zich beter voorbereiden op de kosten van de oudedag. Hij pleit voor een zorgspaarregeling. De administratieve lasten zijn bovendien te hoog voor zorgpersoneel. De kosten moeten duidelijk worden voor de patienten. De eigen bijdrage is niet te vermijden. En ook nu is er een vraag uit de zaal. Die luidt hoeveel een extra goed levensjaar mag kosten. Voordewind wil geen precieze kosten noemen. De politiek moet niet op de stoel van de arts zitten. Het is belangrijk dat de zorg beschikbaar blijft. Maar welk criterium moet de arts gebruiken? Voordewind doet daar geen uitspraak over.

 16.27  uur Iedere partij krijgt een minuut voor de essentie van de zorgparagraaf. De SGP mag beginnen. Elbert Dijkgraaf wil werk maken van de eerste lijn. De huisarts, de wijkverpleegkundige en de verloskundige als spin in het web. Zodat mensen langer thuis kunnen blijven. En de beste oplossingen komen uit de sector zelf. Die moeten de oplossingen dus aandragen. Er wordt geklapt en er komt een vraag uit de zaal. Roos Scherperzeel van Expertisecentrum Mantelzorg vraagt hoe de SGP de mantelzorg vanuit de overheid wil vormgeven. Het antwoord is belastingvrijstelling voor mantelzorgers. Hij wil bovendien overbelasting voorkomen en dus de coördinatie neerleggen bij huisarts en mantelzorger.

16.20 uur. Fleur Agema gaat naar de microfoon en is tegen. De zorgkosten stijgen. Maar dat die de helft van het inkomen zouden opslokken is niet reeel. Agema stoort zich eraan dat oude en zieke mensen in de hoeken zitten waar de klappen vallen. De verspilling moet worden aangepakt, de hoge salarissen, de bureaucratie. Weg met de regels, geef professionals hun vrijheid. De SGP is voor. We moeten toe naar een hogere eigen bijdrage, maar geen eigen risico. Wel een eigen bijdrage voor de hele zorg, inkomensafhankelijk.  De huisartsen moeten een grotere rol spelen. En mensen die kosten besparen door mantelzorg moeten minder eigen bijdrage betalen. De Christenunie is voor. De zorgkosten stijgen en die mogen niet worden doorgeschoven. We moeten maatregelen durven nemen. Zorg moet dichterbij de mensen. En er moet een  eigen bijdrage komen, naar inkomen. De poortwachter, de huisarts, moet gratis blijven. Henk Gerven krijgt het woord namens de SP en is het niet eens met de stelling. De verhoging van de eigen bijdrage is een boete op ziek zijn. Kosten stijgen. Dat moet door iedereen gedragen worden naar vermogen. Daarom heeft de SP een sociaal zorgplan. Grens ligt boven twee keer modaal. 300.000 mensen kunnen nu al de premies niet meer betalen. Anne Mulder is het  eens met de eigen bijdrage. Het stelsel is solidair. 80 procent van de premie is inkomensafhankelijk. Maar de betaalbaarheid staat onder druk. Mensen weten niet wat zorg kost. Mensen moeten zelf beslissen of ze naar de eerste hulp willen, daar kunnen ze best zelf voor betalen.

16.05 uur Het is tijd voor de eerste stelling. Patiënten moeten meer zelf moeten gaan betalen voor de zorg. Hanke Bruins Slot (CDA), Lea Bouwmeester (PvdA), Linda Voortman (Groen Links) en Pia Dijkstra (D66) openen het debat. Hanke Bruins Slot (CDA) wil een bijdrage van 25 euro per consult behalve bij huisarts. Bouwmeester zegt: zorg dichtbij, geld elders weghalen, eerlijk verdelen. Linda Voortman wil dat mensen met een bovengemiddeld inkomen meer gaan betalen. D66 wil helemaal geen eigen bijdrage, maar pleit ervoor mensen te confronteren met de kosten van zorg.

16.00 uur Het debat begint met een introductie van Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut. Hij legt uit hoe de middag zal verlopen Er zijn vier stellingen. Per stelling wordt gedebatteerd door vertegenwoordigers van vier partijen. De overige partijen mogen na dit debat ook nog aaangeven of ze voor of tegen de stelling zijn. Tussendoor krijgen alle partijen een minuut de tijd om hun standpunten over de zorg voor het voetlicht te brengen. Per partij is er ook een vragensteller in de zaal, die één vraag mag stellen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top