ACTUEEL

‘Schaf systeem DBC's en DOT's af'

“Het systeem van DBC's en DOT’s is helemaal verkeerd, het jaagt alleen maar de kosten op. Daar moeten we van af.” Dat zegt Jaap van den Heuvel, arts en bestuursvoorzitter van de Reinier de Graaf Groep in Delft in het septembernummer van Skipr magazine.

Volgens Van den Heuvel is marktwerking als sturingsmechanisme voor de zorg volkomen ongeschikt. “Pay for performance, fee for service, noem het zoals je wilt, het is een ongeschikt principe dat alleen maar de prijzen opdrijft. Je moet niet betalen voor meer productie, maar voor optimale kwaliteit”, zegt hij in Skipr magazine 09, september 2012.

Slecht sturingssysteem

Van den Heuvel noemt het voorbeeld van ondernemende artsen: “Dokters zijn gaan ondernemen, dus hebben ze een liesbreukstraat opgezet. Er worden allemaal nieuwe producten aangeboden. En soms zijn die overbodig. Daar gaat het fout. Doordat de groei van de ziekenhuiszorg dit jaar slechts 2,5 procent mag bedragen, is er een klem gezet op de productie. Er zit een veiligheidsmarge op het budget van plus vijf en min vijf procent, maar nergens staat hoe die marge zich verhoudt tot de 2,5 procent. Veel te ingewikkeld. Ik kan het al bijna niet meer volgen. Een sturingssysteem dat zo ingewikkeld is, deugt niet.”

Aanneemsom voor ziekenhuizen

Volgens Van den Heuvel zijn er veel alternatieven voor DBC's en DOT's. "Je zou een ziekenhuis een aanneemsom kunnen geven per adherente bewoner. Dit is een soort van gemiddelde prijs per patiënt die aanspraak kan maken op het ziekenhuis. Je kan een vaste prijs betalen per nieuwe patiënt die het ziekenhuis bezoekt. Beide voorbeelden kun je nog wat nauwkeuriger maken door rekening te houden met de zorgzwaarte, bijvoorbeeld door rekening te houden met de leeftijd van de patiënten. Je kunt ook overwegen om toch, zoals over de hele wereld gebeurt, het DRG-systeem in te voeren. Je krijgt dan een vast bedrag per patiënt dat afhankelijk is van de diagnose die de patiënt bij ontslag heeft. Al deze drie voorbeelden stimuleren wel om patiënten te zien, je krijgt dus geen wachtlijsten, maar niet om per patiënt heel veel verrichtingen te gaan doen. De kosten blijven dus lager dan met DBC’s."

Bestel een proefnummer of  abonneer u op Skipr magazine

7 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

12 september 2012

Van den Heuvel bedoelt het goed maar haalt hier ook twee zaken door elkaar, namelijk de 'tucht van de markt' die dwingt tot een efficiencyverbetering om concurrerend te kunnen zijn en het verrichten van onnodige werkzaamheden.

Voor iemand die uit een andere sector dan de zorg komt blijft het merkwaardig om te zien hoe velen in de zorg marktwerking interpreteren. Een eerste probleem is dat er in de zorg (specifiek de cure) helemaal geen prestaties worden gemeten en er vervolgens wordt afgerekend op resultaat. Je moet maar afwachten en vertrouwen op de kunde van de behandelaar. Een tweede probleem is dat niemand weet wat een behandeling nu eigenlijk echt kost en dus ook niet hoe je dat goedkoper en efficienter kan doen. Ten derde zijn veel behandelingen niet nodig of moeten anders en dat kan alleen als de diagnose veel beter is. Het niet kunnen delen van kennis, de eilandcultuur en gebrek aan toegang tot informatie - het is absurd hoe primitief er met patientdata wordt omgegaan - resulteert in veel te veel trial and error. We hebben bergen technologie die ons daarbij kan helpen maar door (ook bestuurlijke) onkunde en onbegrip doen we er amper wat mee.

De zorg moet ophouden met naar de eigen navel te staren en eens te kijken naar oplossingen die elders bewezen succesvol zijn om de processen te veranderen. En niet alleen praten over aan welke boom geschud moet worden voor het geld.

Anoniem

12 september 2012

Het blijft toch verbazen hoe de handschoen NIET wordt opgepakt. Vorige week de Zorgverzekeraars die vinden dat de complexe SEH geconcentreerd moet worden. Ik zou zeggen met de marktwerking in de hand Koop dan geconcentreerd in! Nu een ziekenhuisdirecteur die als voorbeeld een arts in zijn ziekenhuis geeft die wellicht onnodige zorg verleent. Pak dat als RvB dan aan!

De discussie gaat altijd alleen maar over "het systeem" en hoe dat systeem niet deugt. Ook is er altijd weer een nieuw systeem voor handen, of dat dat geen bureaucratie in de hand werkt. Volgens mij is het adagium vandaag op verkiezingsdag: Aanpakken, niet doorschuiven!

Baumgarten

12 september 2012

Dhr. Van den Heuvel ageert tegen productie-gerichte financiering in de zorg, maar hij heeft ernstig boter op het hoofd.
Onder zijn leiding maakte het Reinier de Graaf ziekenhuis gebruik van een bedenkelijke constructie om eerstelijns laboratoriumdiagnostiek via een ZBC te laten lopen om hogere tarieven te declareren. Deze creatieve constructie leidt tot onnodig hoge zorgkosten en snelle verdamping van het eigen risico voor de patient. Dit past niet bij een bestuursvoorzitter uit de stal van de SP.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

12 september 2012

Dhr. Van den Heuvel heeft gelijk als hij zegt dat het systeem van verrichtingsfinanciering (welke term volgens mij de huidige lading het best dekt, zij het dat er recentelijk een macrobudgettair kader omheen gelegd is) prikkelt tot het doen van verrichtingen die onnodig (duur) zijn.

Het was de bedoeling dat de prestatiebekostiging ook werkelijk zorgresultaten zou gaan belonen, zoals ik het toen heb begrepen. Maar door een gebrekkige DBc-structuur is dat er nooit van gekomen. DBc's, en ook DOT, zijn vaak niet meer dan codering voor apart te declareren verrichtingen, diagnostisch, verzorgend en therapeutisch. Prestatiebekostiging werd dus in de praktijk slechts verrichtingsfinanciering.

De vraag is hoe nu verder. Ik heb in het Financieele Dagblad eens gepleit voor een DRG-gelijkend systeem, inclusief meting van en bonus/malus voor betere/slechtere zorgresultaten. Maar ik ben daar later van teruggekomen, omdat je daarvoor eerst landelijk uniforme uitgangstarieven moet hebben. Het vaststellen daarvan zou m.i. veel te lang duren, als het überhaupt al lukt.

Het niet (goed en snel) kunnen vaststellen van uitgangstarieven geldt ook voor de budgetten in budgetfinanciering (budgettering). Daarvan geeft dhr. Van den Heuvel twee voorbeelden, maar dat is dus ook zeer moeilijk.

Toen kwam ik toch weer uit bij selectieve zorginkoop. Een voorwaarde daarvoor is wel dat er ruim voldoende zorgaanbieders zijn, en dat de selectie niet alleen op prijs gebeurt maar ook op de zorgresultaten. Die resultaten moet je sowieso meten en inbouwen in je managementsysteem van kosteneffectiviteit, ook ingeval van budgettering zoals SP en PvdA willen. Anders weet je niet hoe gelijksoortige zorgaanbieders presteren, en daarvoor gaat er veel te veel geld in om.

Selectieve zorginkoop op basis van prestatiebeloning, of uitkomstfinanciering zoals de Tweede Kamer het noemde in de motie-Smilde c.s. van vorig jaar november, is m.i. de weg. En ook volgens het parlement, want alleen de SP en de PvdD stemden tegen de motie. Zie voor meer informatie www.gezondezorg.org/kem.php.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

12 september 2012

Een kleine correctie. De laatste alinea moet luiden:

Prestatiebeloning in de definitie van kwaliteitsbeloning, of uitkomstfinanciering zoals de Tweede Kamer het noemde in de motie-Smilde c.s. van vorig jaar november, is m.i. de weg. Overigens ook volgens het parlement, want alleen de SP en de PvdD stemden tegen die motie. En gezien dat budgettering zo goed als onmogelijk is omdat passende budgetten (= niet te groot, niet te klein) nauwelijks vast te stellen zijn, zou dat gecombineerd moeten worden met selectieve zorginkoop.

Koos Dirkse

13 september 2012

Waarom moet Nederland weer eigenwijs zijn. DRG's werken prima in een aantal landen, zoals VS en België.
Hier moesten zonodig DBC's worden ontwikkeld en vervolgens DOT, omdat men er niet meer uitkwam.
Ik geef Van den Heuvel groot gelijk in zijn betoog om naar een andere financiering te kijken!

Koning

13 september 2012

Boeiende ideeën van Jaap van den Heuvel over een aanneemsom voor ziekenhuisprocessen. Meesterlijk?
Kijk nu eens wat bij RdGG is gebeurd bij de voorbereiding van de nieuwbouw! Vergelijk het eens.
Dan waren er vele differentiaal-diagnoses en concept-therapieën aan die aanneemsom vooraf gaan voordat er een uitvoering wordt gevonden waarvan nog maar moet blijken of die effectief zijn en binnen die aanneemsom uit te komen! Maar in de Geneeskunde is er vast ook Meer- en Minder-werk! En medisch-specialisten moeten het ook nog doen zonder een leger adviseurs!

Top