ACTUEEL

'Zorgplannen VVD en PvdA hebben raakvlakken'

'Zorgplannen VVD en PvdA hebben raakvlakken'

Kostenbeheersing zonder majeure bezuinigingen, inperking van de AWBZ, concentratie van specialistische zorg en meer oog voor preventie, dat zullen volgens adviesbureau Mobilee de speerpunten zijn in het zorgbeleid van een eventueel VVD-PvdA-kabinet.

Hoewel de plannen van de VVD en de PvdA op het gebied van de gezondheidszorg enkele raakvlakken kennen, redeneren de twee partijen vanuit een verschillende visie, zo constateert adviesbureau Mobilee in een verkennende analyse van de plannen van de partijen voor de zorg. Zo voert de VVD zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Keuzevrijheid is belangrijk, waarbij alleen basale zorg de verantwoordelijkheid van de overheid is. De PvdA ziet hier een bredere rol voor de overheid weggelegd.  Ook vindt de PvdA dat de overheid een actieve rol moet spelen bij preventie en leefstijlinterventie. 

Marktwerking

Toch zijn er punten waar beide partijen elkaar kunnen vinden, stellen Eefje Metz en Rob Hagema: “De huidige marktwerking zal niet verder worden uitgebreid en waarschijnlijk vinden er aanpassingen plaats in de vorm van het terugdringen van perverse prikkels. Mogelijk wordt op termijn de financieringstructuur op basis van DBC’s zoals die nu plaatsvindt teruggedraaid. Dit is in de uitvoering echter complex”.

Concentratie

Zij verwachten op korte termijn aandacht voor een efficiëntere organisatie van de zorg. “Concentratie van specialistische zorg hoort hierbij, evenals betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor het ontwikkelen van e-healthtoepassingen, die uiteindelijk kunnen zorgen voor een daling in de kosten”, voorzien Hageman en Metz.

Takenpakket

Verder zien zij voor de gemeenten een uitbreiding van hun taken in de uitvoering van de AWBZ en WMO. De AWBZ zal alleen nog zorg financieren, huisvesting en thuishulp worden op andere wijze gefinancierd. Zorgverzekeraars krijgen richtlijnen mee voor de inhoud van de pakketten en zullen de rol die zij momenteel spelen behouden. De rol van de rijksoverheid zal op den duur kleiner worden.

Hageman en Metz hebben hun bevindingen ook schematisch weergegegeven:

zorglandschap VVD-PvdA

 

Rijksoverheid

 • Uitgaven beheersbaar maken en waar mogelijk beperken, echter geen grote bezuinigingen
 • Stelt duidelijke kaders voor uitvoering van de AWBZ en de WMO, uitvoering gebeurt echter door gemeenten
 • Stelt criteria voor basispakket op
 • Zorgtoeslag blijft bestaan in huidige vorm
 • PGB blijft bestaan
 • Aandacht voor preventie

Lokale overheid

 • Uitgebreidere taakstelling voor gemeenten op het gebied van langdurige zorg
 • Worden belast met uitvoering van de AWBZ
 • Binnen de AWBZ wordt uitgaven voor wonen en zorg gesplitst en komen deels te vallen onder de WMO
 • Budget voor mantelzorgondersteuning
 • Beheert participatiebudgetten

Zorgverlener

 • Concentratie van specialistische zorg wordt gestimuleerd
 • Basiszorg op regionaal niveau wordt voor een groter deel in de eerste lijn belegd
 • Aandacht voor de werkgeversrol van zorgverlenende organisaties
 • Er wordt gezocht naar een manier om perverse prikkels terug te dringen
 • Transparantie wordt vergroot
 • Er komen meer kansen voor alternatieve financiering
 • Stimulering werken met innovatieve technieken als e-healthtoepassingen

Zorgverzekeraar

Burger

 • Wordt geacht gezond te leven en daarbij geholpen door preventieve campagnes
 • Vindt basiszorg in de regio en zal meer moeten reizen voor specialistische zorg
 • De kosten voor de burger zullen uiteindelijk gaan stijgen, bijvoorbeeld door het wegvallen van vergoeding voor inwoning vanuit de AWBZ
 • Patiëntenorganisaties worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot serieuze gesprekspartners
 • Mantelzorg wordt beter gefaciliteerd en ondersteund.

 (Bron: Skipr / ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

14 september 2012

Dit stuk bevat geen politieke analyse, maar een samenvatting van goedkope verkiezingspraat. Tijdens de coalitiebesprekingen moeten toch echt een paar pijnlijke beslissingen gemaakt worden die de partijen niet hebben vermeld in de programma's.

van wijk

14 september 2012

behalve een splising in de AWBZ tussen kosten voor zorg en kosten voor wonen, zal er ook een veel scherpere scheiding moeten komen tussen AWBZ en Curatieve Ziekenhuiszorg. Er zal tevens inzichtelijk moeten worden hoeveel kosten worden gemaakt in de organisatie van de continu wisselende zorgsystemen. Van budget naar DBC naar DOT, zowel in ziekenhuizen als bij de overheid, maar ook bij de zorgverzekeraars zijn hier honderden zoniet duizenden mensen mee bezig. Dit zijn centjes die niet aan het primaire proces kunnen worden besteed. Ondanks dit alles prijken wij nog steeds bovenaan veel ranglijsten met betrekking tot toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg.
Bezuinigen op de zorg zal dus moeten plaatsvinden in de ädministratieve hoek.
Tevens moet er transparantie komen in de verschillen tussen verzekeraars mbt besteding van de premiegelden. Hoeveel wordt daadwerkelijk aan zorg besteedt en hoeveel aan in stand houden van de organisatie

Kees Marges

16 september 2012

Citaat: "De AWBZ zal alleen nog zorg financieren".
Als dat voor alle zorg geldt zoals de extramurale zorg (begeleiding en alles wat daar mee verband houdt) op dagverblijven, die volgens de bestaande plannen naar de wmo gedecentraliseerd moet worden, zou dat een goede zaak zijn. Extramurale clienten op dagverblijven wonen nu meestal toch al thuis en vallen wat betreft hun wonen niet onder de Awbz maar onder de 'wetten van het gezin' de maximale decentralisatie,m die al jaren bestaat. Dit geldt zeker ook (al jaren) voor ernstig en zwaarder verstandelijk gehandicapten, zelfs al zouden ze voor een zzp 4 of hoger in aanmerking komen.

Lampe

17 september 2012

De intentie lijkt me de juiste. Het zou alleen jammer zijn als de eerste lijns zorgverlener nu weer de dupe wordt. In het verleden zijn al eerder verschuivingen van tweede naar eerste lijn door de minister aangemoedigd. Zij is echter vergeten om de budgetten hierop aan te passen met als gevolg boete op boete wegens overschrijding van het budget. De eerste lijn is misschien goedkoper en efficienter maar niet gratis.

Bodegom

17 september 2012

Inderdaad een analyse gebouwd op verkiezingsprogramma's. Maar afijn, het is een vergelijking en een mogelijke verwachting voor de toekomst.
Hopelijk horen we snel wat ze echt met Nederland voor hebben de komende tijd.

Ik deel de verwachting dat de inzet op eHealth en de transitie Begeleiding en Jeugdzorg naar gemeenten doorgang vindt. Daar is enorm veel in geïnvesteerd en zitten mooie kansen voor kwaliteit en efficiëntie.

tOnjqveOz

17 november 2012

Ja, het "nieuwe Facebook-profiel" had ik ook links laten liggen, welsawiar licht ervanuitgaande dat het uiteindelijk toch automatisch voor iedereen zou veranderen. Erger nog: toen ik wou kijken wat dat nieuwe profiel inhield en klikte op het "nieuwe profiel" was ik al onherroepelijk overgeschakeld, zonder enige noodzaak om in te stemmen met de aanpassing.De enige reden waarom je vermoedelijk zelf moet overschakelen is een wijziging in de gebruiksvoorwaarden. Waarschijnlijk hebben we stilzwijgend weer wat privacyrechten afgestaan aan dhr. Zuckerberg. Oh, en digitaal zelfmoord plegen op Facebook is niet echt mogelijk: als je je profiel wil afsluiten zegt Facebook: "we bewaren je gegevens voor mocht je later van gedacht veranderen." Het is dus eigenlijk meer een langgerokken digitale doodsreutel die je daar inzet

Top