ACTUEEL

Groothandel staakt levering 1000 medicijnen

Groothandel staakt levering 1000 medicijnen

Brocacef Groothandel dat geneesmiddelen en medische producten distribueert, zal vanaf 1 november ongeveer 1000 geneesmiddelen niet meer leveren aan apotheken. Dat meldde het bedrijf maandag. Om welke geneesmiddelen het precies gaat, maakt de groothandel pas eind oktober bekend.

Door het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars en het systeem van de laagste prijsgarantie, zijn de prijzen van een aantal geneesmiddelen fors gedaald. Daardoor zijn de marges voor de groothandel voor de geneesmiddelen zodanig afgenomen dat volgens Brocacef "de levering hiervan bedrijfseconomisch niet meer verantwoord is".

Voorkeursbeleid

Bij het voorkeursbeleid geven zorgverzekeraars de voorkeur aan geneesmiddelen met een gunstiger prijs. Het is de bedoeling dat zo concurrentie ontstaat en dat geneesmiddelen goedkoper worden.

Apothekers klagen al langer over een grote inkomensdaling, waardoor ze moeten bezuinigen. Volgens beroepsorganisatie van apothekers KNMP komen steeds meer apotheken in financiële problemen. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

17 september 2012

Sinds 2006 is de publieke prijslijst, de enige, niet meer geldig, maar gezien het de enige is en de enige die in het voordeel van de verzekeraars werkt, blijft deze in stand.

NMa en NZa gedogen de absurde situatie; levert immers voordeel op voor de verzekeraars.

Voor 2006 was de in deze prijslijst vermelde prijs de AIP prijs; de Apotheek Inkoop Prijs. In deze prijs zaten alle kosten die met distributie te maken hadden, van levering via welke kanalen dan ook tot aan levering aan huisdeur van de patient. Spillage e.d. was allemaal in de prijs inbegrepen. Ook een deel van de vergoeding voor de zorglevering zat erin en een deel 'olie' om het systeem te laten werken. Immers, niet alles is voorzienbaar.

Sinds 2006 is de preferentie losgebarsten. Sinds verbreken afspraken in 2007/2008 helemaal. AIP is niet meer de AIP. Dekt niet meer de lading en wordt misbruikt door de verzekeraars en Overheid.

In kader van landsbelang blijft de eigenaar van deze enige prijslijst deze nog publiceren. Tegen beter weten in.

Deze actie van de eerste groothandel is een oproep om deze prijslijst in te trekken en de boel aan de 'markt' over te laten opdat de AIP weer de AIP is.

Laat de verzekeraars maar komen met een eigen prijslijst per verzekeraar en laat die prijs ook de echte prijs zijn tot aan de huisdeur van de verzekerden en geen geheime prijs of couvert prijs of wat dan ook, opdat ook verzekerden weer weten wat de kosten zijn van de medicijnen. Nu is alles ondoorzichtig.

Marktwerking kan alleen met totale transparantie en de marktwerking ging uit van de keuzemogelijkheid voor de verplicht verzekerde!

Gezien de contracten en de WMG moeten de afnemers van Brocacef deze middelen nu rechtstreeks inkopen of uitwijken naar een andere groothandel.

Voor 2013 is het een ander verhaal. Laat de KNMP nu maar eens zien waar zij voor staat.

Hans

18 september 2012

Ik snap niets van bovenstaand verhaal. Bedoelt mijnheer Jansen dat levering via de DA-drogist net zo goed is? Zeg dat dan.

Anoniem

30 september 2012

Geachte redactie,

Middels dit schrijven reageren wij op het persbericht en het statement van Brocacef, groothandel in geneesmiddelen, van 17 september jl. waarin de groothandel Brocacef aankondigt 1.000 (preferente) geneesmiddelen niet meer aan apotheken te leveren (vanaf 1 november).

Deze brief schrijf ik uit naam van een generieke farmaceutisch leverancier van (preferente ) geneesmiddelen waarvan een groot deel van de producten door verschillende zorgverzekeraars zijn aangewezen als preferent.

Apotheekhoudenden, ook de klanten van Brocacef, hebben zich geconformeerd aan uitvoering van het preferentiebeleid.

Het is kennelijk de bedoeling van Brocacef om via het welbewust creëren van maatschappelijke onrust een verbetering van hun onderhandelingspositie met de zorgverzekeraars te verkrijgen en gaat over de rug van patiënten, apotheekhoudenden en leveranciers. Met name nu Brocacef’s redengeving en argumentatie daartoe ondeugdelijk zijn, menen wij dat Brocacef, misbruik makend van hun machtspositie, op onredelijke en onbillijke wijze onze belangen opoffert ten behoeve van hun eigen belang. Dit klemt nog meer nu Brocacef blijkbaar voornemens is om pas een week voorafgaand aan de aangezegde leveringsstop bekend te maken om welke producten het gaat. Brocacef heeft daarbij in het geheel geen belang en gaat daarbij volledig voorbij aan het feit dat het ons in een onmogelijke positie brengt onze schade ten gevolge van hun besluit te beperken.

Vanuit het streven van de overheid tot het terug dringen van de kosten van de gezondheidszorg o.a. door het verlagen van de prijs van geneesmiddelen, hebben wij als (generieke) leveranciers de afgelopen jaren offers moeten brengen maar was tevens onze enige ‘overleving’ omdat de groothandel zoals Brocacef en Mediq alleen zaken doen met zijn mandaat leveranciers zoals bijv. TEVA of package deals heeft afgesproken met innovators zoals GSK.
Ook al hadden wij als generieke leverancier lagere prijzen of hogere marges voor de groothandel, deze werden door hun niet geaccepteerd. Ook werden de prijzen van generieke leveranciers gebruikt om te onderhandelen met hun mandaat leveranciers. De enorme winsten verdwenen in de zakken van de groothandel en de zorgverzekeraar keek toe.

De introductie van meer marktwerking heeft uiteindelijk geresulteerd in forse prijsverlagingen. De rechtvaardiging door de overheid naar de marktpartijen is steeds geweest dat de min of meer beschermde markt zoals zojuist omschreven, in het verleden tot te aanzienlijke winsten heeft geleid mede voor de groothandel Brocacef en Mediq en dat met de marktwerking nog altijd redelijke tot goede winsten mogelijk zijn.
Het jaarverslag van Brocacef van 18 juli jl. bevestigt dit ook. Brocacef rapporteert een toenemende omzet, een verdubbeling t.o.v. van het resultaat van 2010-2011 na belasting naar ca. 21 mio euro en een dividendvoorstel van ca. 8.4 mio euro. Deze cijfers lijken geen aanleiding te kunnen geven tot het besluit van Brocacef.
Ook vermeldt Brocacef in het jaarverslag nog dat er 25.000 artikelen in voorraad te hebben. Het is nauwelijks voorstelbaar dat Brocacef met het stoppen van de levering van 4% daarvan, “uitholling van Brocacef’s hoogwaardige en efficiente dienstverlening kan voorkomen”.

De voorzitter van Brocacef spreekt weliswaar zijn sympathie uit voor apotheekhoudende en patienten als mogelijk getroffenen door hun besluit maar plaatst deze groepen wel voor een voldongen feit. Ook zwijgt hij, naar mijn mening ten onrechte over de positie van zijn leveranciers.

Nu de regie door de overheid in handen van de zorgverzekeraar is gelegd, laat de groothandel die jaren lang enorme bonussen opstreken, krokodillentranen zien.

Tevens wil ik aangeven dat wij als generieke leverancier wel degelijk distributiemarge betalen over preferente geneesmiddelen aan de groothandel Brocacef (en Mediq). Daarbij geeft Brocacef niet aan dat zij voor de vaak veel duurdere ziekenhuis producten/geneesmiddelen (200-1000,-euro per product) een gemiddelde marge van ca. 7.5% eisen.
Wij menen dan ook dat deze kwestie vooral een zaak is tussen de groothandel (Brocacef en Mediq) en de zorgverzekeraars.

Ik hoop dat dit bericht wordt opgenomen in uw krant, website o.a. zodat men een juist beeld krijgt van welk spel er gespeeld wordt achter de schermen.


Top