ACTUEEL

'Vertrouwen: meer en betere zorg voor minder geld'

'Vertrouwen: meer en betere zorg voor minder geld'

Meer en betere zorg leveren voor minder geld: dat kan. Maar alleen als patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samenwerken op basis van vertrouwen. Daarom roept de VEROZ-stuurgroep ‘Zorg vanuit vertrouwen’ alle stakeholders op Prinsjesdag 2012 op tot samenwerking, co-creatie en innovatie.

'Vertrouwen is onmisbaar'

Focus op kwaliteit van leven. En op het zorgvuldig samenbrengen en gebruiken van beschikbare bronnen. Daartoe spoort Vertrouwen en Ondernemerschap in de Zorg (VEROZ) alle stakeholders aan. Zorgondernemer Loek Winter bekleedt namens VEROZ de leerstoel Healthcare Entrepreneurship aan Nyenrode Business University. “Vertrouwen is een onmisbaar element voor een effectieve samenwerking tussen mensen en organisaties. Het ontbreken van vertrouwen kan innovatie belemmeren, terwijl aanwezigheid van onderling vertrouwen innovatie kan stimuleren: zaken verlopen sneller en tegen lagere kosten. Vertrouwen is dus niet ‘soft’, maar juist een heel efficiënt en concreet element dat noodzakelijk is om de zorg succesvol te kunnen samenwerken en innoveren.”

Co-creatie is cruciaal

Eén van de voorwaarden voor verantwoord ondernemerschap in de zorg, inclusief het verder brengen van zorginnovaties, is dat de partners open staan voor samenwerking en co-creatie. De manier waarop de stakeholders zich opstellen, bepaalt mede de levensvatbaarheid en het succes van mogelijke oplossingen. VEROZ ziet drie oplossingsrichtingen.

Macrobudget geldt

Ondernemerschap leidt in de eerste plaats tot meer productie. Dat heeft zeer goede kanten: het leidt tot meer expertise, hogere kwaliteit en lagere kosten per verrichting. Maar een hogere productie betekent ook een stijging van de collectieve kosten. Ondernemers en professionals in de zorg moeten zich volgens VEROZ willen committeren aan het macrobudget van de zorg: ze moeten meer en betere zorg willen leveren voor minder geld.

Hoger tempo veranderingen

Ten tweede hebben zorgverzekeraars een regiefunctie gekregen in de zorg. Van oudsher zijn het echter instituten die op beheersing en risicoreductie zijn gericht. De verzekeraars maken wel stappen om zich meer te richten op het belang van de patiënt, maar het verandertempo moet fors omhoog. Op de derde plaats heeft de patiënt zijn verantwoordelijkheid voor de zorg uit handen gegeven aan instituten en dokters. VEROZ vindt dat van burgers echter mag worden verwacht dat ze zorgen dat ze zo gezond mogelijk zijn. "Ben je niet gezond, dan moet je weten wat je hebt en kiezen voor een behandeling die kwaliteit van leven biedt. Niet-essentiële zorg betaal je zelf."

Kracht en snelheid van vertrouwen

De Stuurgroep ‘Zorg vanuit Vertrouwen’ richt zich op het uitdenken en creëren van de omstandigheden waarbinnen de gewenste samenwerking kan ontstaan. Zij presenteert genoemde oplossingsrichtingen op dinsdagmiddag 18 september aan ruim honderd genodigden tijdens een bijeenkomst op Nyenrode Business University. De Amerikaan Stephen M.R. Covey, auteur van The Speed of Trust, spreekt tijdens de bijeenkomst op Nyenrode over de kracht en snelheid van vertrouwen, die hij in de volgende formule heeft gevat:  Hoog vertrouwen= Hoge snelheid + Lage kosten; Laag vertrouwen = Lage snelheid + Hoge kosten. Dit gedachtegoed is terug te vinden in de oratie van Loek Winter.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 september 2012

Geef mij het geld dan zal ik doen wat goed is: vertrouw me!

Anoniem

18 september 2012

Om vertrouwen vraag je niet. Je krijgt vertrouwen als een gunst. Als een resultaat van jaren hard werken. Het enige wat je kunt doen is af te toe laten zien hoeveel de controlemechanismen kosten en hoeveel intiatief ze platslaan.

van Marken

19 september 2012

Stephen Covey is sinds 16 juli dood, dus die zal wel niet spreken. Zijn zoon probeert zijn gedachtegoed voort te zetten. Laat onverlet dat Covey een hoop zaken goed begrepen heeft en dat Winters pleidooi voor co-creatie, waar vertrouwen en zakelijkheid bij elkaar dienen te komen, inderdaad de snelheid van kostenverminderende innovaties ten goede zullen komen.

Henk Hogeweg

19 september 2012

Vertrouwen is in de basis altijd aanwezig. Zij wordt echter steeds beschadigd doordat mensen misbruik maken van dat vertrouwen, vooral ten gunste van eigen belang. De principes van marktwerking versterken de voortdurende keuze voor het eigen belang. Marktwerking komt neer op het elkaar een loer draaien, onder het mom van 'gezonde concurrentie'. Dat bestaat helemaal niet. Daarvoor zijn de 'stakes' veel te hoog.

Herstel van beschadigd vertrouwen gaat langzaam. Er zal echt een lange tijd van consistent en consequent gedrag zichtbaar moeten zijn van alle partijen om dat vertrouwen te herstellen. Of dat te verwachten is is maar de vraag. Politieke winden en aandeelhoudersbelangen winnen het van het algemeen belang van een goede betaalbare zorg, die toegankelijk is voor iedereen.

Wat een grote stap vooruit zou zijn is om de zorg te organiseren op basis van andere economische principes dan we in ons huidige kapitalistische denken gewend zijn. Zo zou het ook kunnen:
1. Organiseer vanuit overvloed (maak zorg toegankelijk voor iedereen en denk niet langer vanuit schaarste. Middelen zijn er genoeg).
2. Je doet de dingen zelf, tenzij er iemand is die het beter kan (eigen verantwoordelijkheid van patient/client).
3. Wie het weet mag het zeggen (zorgverzekeraar is hooguit facilitator van een overleg tussen alle betrokken partijen, maar zeker niet de baas. Het zou zomaar kunnen zijn dat patienten en clienten beter weten wat goed voor hun is).
4. Alle instanties betrokken in de zorg streven naar het beste voor de zorgbehoevende (Géén goude kranen beloven, maar wel goede kwaliteit en rekening houdend met de de andere organiseerprincipes).
5. Organiseer circulair (hegrebruik van materialen, geen overbodige hoeveelheden medicijnen, alleen zorguren rekenen die daadwerkelijk zijn gemaakt etc..).
6. Genoeg is genoeg (het aanbieden van nóg meer zorg is het in de hand werken van zorgverslaving. Niet doen! Passende zorg die voldoet is genoeg).
7. Samenwerken moet! (organisaties kunnen niet samenwerken, mensen wel. Organiseer de ontmoeting van alle betrokken partijen in één overleg en besprek de mogelijke oplossingen van een zorgvraag. Dat kan van kleine naar grote bijeenkomsten/teams/vergaderingen etc. Er is wel een andere overlegmethode voor nodig. Geen vergaderingen, maar 'wisdom councils' voor de taaie problemen, bijvoorbeeld)
8. Verdeel de opbrengsten op e.en eerlijke manier (dat beteket niet persé dat iedereen evenveel moet krijgen. Een 'faire' verdeling van de middelen. Vakmensen weten wel hoe de verhoudingen moeten liggen)
9. Delen is het nieuwe hebben! (Deel kennis, dan wordt het meer. Gebruik gezamenlijke systemen, dossiers, kennis en kunde, middelen en faciliteiten)
10. Organiseer duurzaam (veel middelen in de zorg worden geleverd in verpakkingen die gewoon de container in gaan. Dat moet anders kunnen. De Zorg heeft ook de zorrg voor de wereld en de natuur om zich heen).

Streven naar meer ondernemerschap in de zorg werkt marktwerking en onzinnige competitie in de hand. Ondernemers zorgen over het algemeen vrij beroerd. Voor zichzelf gaat het goed, maar voor andere stukken minder. Laat we dat dan ook in de Zorg niet introduceren.

Bovenstaande is een advies. Doe er mee wat u goeddunkt.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL en IEU-Alliance

19 september 2012

De medische sector misbruikt het publiek en individueel vertrouwen stelselmatig. Dit heeft geleid tot de enorme kostenexplosie. Dit falen van de zelfregulatie dwingt tot controle te beginnen met het sturen van een kopie van de declaraties van de behandelaars en ziekenhuizen naar de zorgverzekerden/patienten.
Waarom wordt dit tegengehouden?

janse

20 september 2012

Duidelijk veel informartie

Top