ACTUEEL

Orde tekent nieuwe bestuursmodellen uit

De Orde van Medische Specialisten wil een prominentere bestuurlijke rol voor medisch specialisten. Met het oog hierop heeft de orde in het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’, dat dinsdag in Den Haag werd gepresenteerd, enkele nieuwe organisatiemodellen uitgetekend.

Volgens de orde spelen specialisten een sleutelrol bij het doorvoeren van veranderingen in de medisch specialistische zorg. Niet alleen zijn ze onontbeerlijk voor het uitvoeren van de strategie van ziekenhuizen, ook zijn ze volgens de orde “de natuurlijke bewaker van het patiëntbelang”. Om die reden verdienen artsen een prominente plek op bestuurlijk niveau. Vicevoorzitter Janko de Jonge pleitte om die reden in augustus in Skipr al voor een wettelijke verankering van de bestuurlijk rol van medisch specialisten.

Modellen

In het visiedocument heeft de orde de bestuurlijke rol van artsen uitgewerkt in vier modellen. In het eerste model wijzen vormen specialisten collectieven, bestaande uit zowel vrijgevestigd specialisten als artsen in loondienst. Enkele leden van dit collectief vormen samen met de niet-medische bestuurders het management. In een uitgebreide variant participeert dit collectief ook financieel in het ziekenhuis. Het tweede model is volgens de orde losjes gebaseerd op de huidige praktijk bij vrije beroepen als  de advocatuur en het advieswezen. In dit model is een beperkt aantal specialisten managing partner. De overige specialisten krijgen de status van niet-managing partner of komen in loondienst.

Huren

In het derde scenario neemt het ziekenhuis de rol van facilitair bedrijf op zich. Aparte rechtspersonen van specialisten kunnen daarbij diensten, zoals werkruimte, ok-tijd en labonderzoek, inhuren. De rechtspersonen voeren rechtstreeks onderhandelingen met de zorgverzekeraars en kunnen eventueel zelf verpleegkundig personeel in dienst nemen. In het vierde model wordt het outsourcingsscenario omgedraaid en organiseren de specialisten zich in zelfstandige teams die kunnen worden ingehuurd door één of meerdere ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, eerstelijnscentra of verpleeghuizen.

Competenties

De orde spreekt in het visiedocument geen voorkeur uit voor één van de modellen. Wel is het volgens de orde zonneklaar dat medisch specialisten aanvullende vaardigheden nodig hebben op het terrein van bedrijfskunde, financieel management en leiderschap. Daarnaast zijn er ook aanvullende competenties nodig op het terrein van communicatie met de patiënt, samenwerking en maatschappelijk handelen.

Kwaliteitsinformatie

Een heikel punt in de toekomstige organisatorische en goverance-structuur van het ziekenhuis is volgens de orde de informatievoorziening richting raad van bestuur en raad van toezicht. Centrale vraag daarbij is of zij inzicht moeten krijgen in de uitkomsten van kwaliteitsregistraties. Dit kan volgens de orde “een veilig omgeving waarin ook ongunstige resultaten zonder terughoudendheid worden gemeld”  in de weg staan. Tegelijkertijd is de informatiebehoefte van bestuurders volgens de orde “legitiem”. “Bij het verder ontwikkelen van nieuwe organisatie- en werkvormen dienen het thema governance en de daarmee samenhangende vraag over interne informatiestromen belangrijke aandachtspunten te zijn”, aldus de orde.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 oktober 2012

Een bestuurder heeft kwaliteitsinformatie nodig om een verbeterproces te kunnen starten. Be- en veroordelingen aan het begin van een registratie zijn bestuurlijk onhandig omdat de gegevens pas na jaren van gebruik op waarde te schatten zijn.

Koopman

3 oktober 2012

Net als Buurtzorg in de wijk kunnen ook verpleegkundigen deze voorbeelden intramuraal gaan volgen. Een verpleegkundig gasthuis met daarin plaats voor medisch specialisten en hun paramedische ondersteuning op inhuur of loondienstbasis? Het Zoé goed zijn om experimenten in deze mogelijk te maken. Het gaat om patientgerichtheid, effectieve zorg en lage kosten.

Top