ACTUEEL

Zorginstellingen doorstaan stresstest niet

De financiële positie van zorginstellingen is ‘zorgwekkend’, zo oordeelt Ernst & Young na het uitvoeren van een stresstest. Daarvoor werden de financiële parameters van de 179 grootste zorginstellingen onderzocht. Ruim de helft kwam niet door de test.

De stresstest die Ernst & Young uitvoerde is gebaseerd op zes normen die door banken worden gehanteerd bij het verstrekken van financiering. Het betreft kengetallen die inzicht geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om aan rente en aflossingen te doen. De uitkomsten zijn volgens het adviesbureau een indicator voor de financiële gezondheid van de instelling. Met name UMC’s en topklinische ziekenhuizen hadden het zwaar. Zij voldeden niet aan alle normen.

Sectoren

Bert Hilverda, partner bij Ernst & Young: “De uitkomsten van de stresstest laten zien dat binnen de sectoren instellingen veel van elkaar verschillen. Opvallend is de tweedeling tussen cure en care. De ziekenhuizen scoren aanmerkelijk slechter dan de care-instellingen. Met name voor een groot aantal GGZ-instellingen en ziekenhuizen zijn de risico’s groot. De gehandicaptenzorg staat er relatief positiever voor, net zoals de VVT’’

Transitieperiode

Ernst & Young wijt het verschil aan de complexe wijzigingen in de financiering van de cure. Zo maakt het systeem met dbc’s plaats voor DOT, wordt een macrobeheersingsinstrument ingevoerd en is de prestatiebekostiging van medisch specialisten gewijzigd in een beheersmodel. Door die ingrijpende wijzigingen heerst er onduidelijkheid en wordt de cure geconfronteerd met extra onzekerheid, aldus Ernst & Young. Daarbij heeft de contractering met zorgverzekeraars de complexiteit nog verhoogd.

Schade

Hilverda: “Voornoemde complexiteit en onduidelijkheden kunnen in de sector grote schade aanrichten.” Als er niet snel oplossingen gevonden worden, zal met name de financiering van medisch specialistische zorg daar de gevolgen van ondervinden.

Basel III

Hilverda vervolgt: “Nieuwe bekostigingssystemen, complexe regelgeving en cumulatie van onzekerheden leidt tot een hoger risicoprofiel. Banken worden op hun beurt geconfronteerd met regelgeving zoals Basel III die hen noodzaakt financieringen in de zorgmarkt te heroverwegen en eventueel af te bouwen. Op basis van deze ontwikkelingen voorzien kredietinstellingen dat een toenemend aantal zorginstellingen onder intensief beheer wordt geplaatst.”

Alternatieven

Ernst & Young verwacht dat alternatieve financieringsbronnen voor zorginstellingen steeds belangrijker worden. Daarom moet het bestuur en de financiële organisatie van zorginstellingen verder geprofessionaliseerd worden. Alleen dan kunnen instellingen een degelijke businesscase presenteren om meer kapitaal aan te trekken, zo verwacht Hilverda.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top