ACTUEEL

Ketenzorg voor zieke ggz-cliënt vertoont gaten

Ketenzorg voor zieke ggz-cliënt vertoont gaten

Een kwart tot een derde van de ziekenhuizen en ggz-instellingen hebben problemen bij de gezamenlijke zorg voor psychiatrische patiënten met somatische aandoeningen. Dit blijkt uit een tussentijdse rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) over ketenzorg rond comorbide ggz-patiënten.

De voornaamste knelpunten liggen op het terrein van de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden, informatie-uitwisseling en afstemming over diagnostiek, behandeling en begeleiding. De problemen rond de ketenzorg zijn het meest frequent bij een bezoek aan de spoedeisende hulp en ongeplande opnames.

Ketenafspraken

Uit het onderzoek onder 90 ziekenhuizen en een kleine 30 ggz-instellingen met in totaal 175 locaties blijkt dat dertig procent van de betreffende zorgaanbieders wederzijdse afspraken heeft vastgelegd. Opmerkelijk is de constatering van de inspectie dat sommige instellingen zeggen ketenafspraken te hebben gemaakt, terwijl de wederpartij daar tegenover de inspectie geen melding van maakt.

Capaciteit

Ook opvallend is dat weliswaar meer dan de helft van de ziekenhuizen over specialistische ggz-voorzieningen beschikt, maar dat dit geen invloed heeft op de aard en het aantal knelpunten in de samenwerking. Circa één op de zes ziekenhuizen zegt daarnaast capaciteitsproblemen te hebben bij de opname van psychiatrische patiënten. Ook hier speelt de beschikbaarheid van ggz-specifieke voorzieningen geen rol.

Geen financiering

Uit het inspectierapport komt naar voren dat de randvoorwaarden voor ketenzorg volgens de betrokken ziekenhuizen en ggz-instellingen niet goed geregeld zijn. Zo is er volgens de ziekenhuizen door het ontbreken van een dbc ggz geen adequate financiering. Ook is er geen gezamenlijk elektronisch patiëntendossier, terwijl de mogelijkheid tot inzage in dossiers met name buiten kantoortijden beperkt is.

Slecht functioneren

Aanleiding voor het onderzoek van de inspectie is de casus van psychiatrische patiënt Raymond. Het EO-tv-programma De Vijfde Dag berichtte in 2011 hoe Raymond in 2009 als gevolg van ernstige verwondingen overleed nadat hij verscheidene malen tussen de betrokken ggz-instelling en het nabij gelegen ziekenhuis heen en weer was geschoven. “De casus Raymond illustreert in ultimo de risico’s van een slecht functionerende ketenzorg tussen psychiatrie en algemene geneeskunde”, aldus de inspectie. De IGZ maakt in het tweede kwartaal van 2013 het definitieve rapport openbaar, inclusief conclusies en wijze van handhaving.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

17 januari 2013

Ketenzorg veronderstelt dat partijen in de keten elk hun (onderling afgestemde!) aandeel hebben in de 'ideale' keten. Uit deze beelden blijken 1/ gaten in de keten, 2/ interpretatieverschllen tussen ketendeelnemers én 3/ lacunes, die niet met andere ketendeelnemers besproken, laat staan opgelost zijn. In 'lean' termen roept dit om een urgente, integrale 'waardeketenanalyse' met alle betrokkenen in de keten tezamen(!). Daarin ontstaat een objectief beeld van de huidige keten, een 'ideale keten' en de verbeterstappen. Dan is het voor iedereen in de keten helder hoe het met de keten staat, wat ieders aandeel is en wat gaat verbeteren. Dan hoeft een inspectie niet te constateren hoe het staat en tot verrassende uitspraken te komen.

Alberts

17 januari 2013

In de titel van dit bericht impliceit weer dat onderscheid in somatiek en psychiatrie: alle GGZ patiënten zijn in meer of mindere mate ziek te noemen.
De titel moet zijn 'ketenzorg ggz en somatiek vertoont gaten'

Anoniem

17 januari 2013

Ieder mens heeft een lijf en geest ,
De wijkverpleegkundige , HBOV , goed opgeleid , kan beide diagnosticeren , zien en HELPEN
De somatiek in de GGZ ,heeft NU en altijd veel meer aandacht en zorg nodig . Als ze zelf naar de huisarts gaan , is het probleem vaak opgelost, zij die niet kunnen ,hoe dan ook , daar gaat het om
Eerde spreek ik dan over verwaarlozing

Anoniem

18 januari 2013

@Alberts. Helemaal mee eens. Ik hoor ook regelmatig dat GGZ patiënten geweigerd worden in een ziekenhuis. Dat is toch wel heel triest voor dit 'welvarende' land.

Top