ACTUEEL

Kamer wil van Zorginstituut extra aandacht voor care

Kamer wil van Zorginstituut extra aandacht voor care

De Tweede Kamer wil dat het Zorginstituut Nederland bijzonder aandacht gaat besteden aan de langdurige zorg. Volgens de Kamer blijft het ontwikkelen van professionele zorgstandaarden in de care achter bij de cure. Een Kamermeerderheid steunt niettemin de plannen voor het nieuwe instituut.

De Kamer, die woensdag over het Zorginstituut debatteerde, wil daarnaast voorkomen dat het Zorginstituut een bureaucratische moloch wordt. Ook moeten de professionele zorgstandaarden die het Zorginstituut gaat beheren voldoende ruimte laten voor innovatie en de inbreng uit het veld. De standaarden mogen dan ook niet "in beton gegoten" worden, vinden Kamerleden Mulder (VVD) en Dijkstra (D66).

Patiëntenorganisaties

SP-Kamerlid Leijten is van mening dat de professionele zorgstandaarden alleen door wetenschappelijke verenigingen en beroepsgroepen mogen worden ontwikkeld. Zorgaanbieders en verzekeraars zouden zich hier vanwege eventuele financiële belangen buiten moeten houden. Daarnaast vindt Leijten dat een standaard pas mag worden vastgesteld nadat deze is getoetst door patiëntenorganisaties.

Toegankelijkheid

Een Kamermeerderheid schaart zich achter het idee om één heldere website op te zetten met alle informatie over de kwaliteit van zorg. Deze informatie moet ook toegankelijk zijn voor laaggeletterden. Over de vraag wat relevante kwaliteitsgegevens zijn, lopen de meningen uiteen. PvdA-Kamerlid Bouwmeester vindt dat informatie over medische missers hierbij hoort. VVD-Kamerlid wil dat instellingen ook hun sterftecijfers melden. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn reageren op een later moment op de inbreng van de Kamer

Doorzettingsmacht

Het nieuwe Zorginstituut Nederland gaat deel uitmaken van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en gaat zich met name richten op de ontwikkeling en verspreiding van professionele zorgstandaarden. Het instituut krijgt hiertoe "doorzettingsmacht". Dit betekent dat wanneer veldpartijen er niet in slagen om gezamenlijke standaarden te ontwikkelen, het Zorginstituut een bemiddelaar kan aanstellen en standaarden uiteindelijk bindend kan verklaren.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 januari 2013

mevrouw Leijten zou eens beter moeten nadenken, hebben artsen en beroepsgroepen geen financiele belangen? De verzekeraars treden toch op mede namens de verzekerden om goed kwaliteit te krijgen tegen zo laag mogelijk kosten

Frank Conijn

24 januari 2013

Het helpt de transparantie niet, dat het Kwaliteitsinstituut nu (al) weer Zorginstituut gaat heten. Bij de eerste naam wist je meteen waar het zich mee bezig hield, bij Zorginstituut moet je maar raden. En het laat zich makkelijk voor Zorgautoriteit aanzien en vice versa.

Peter Koopman

24 januari 2013

Democratisering van alle kennis en ervaring op het thema zorg voor (geestelijke) gezondheid is wat beoogd wordt. Een mooi ideaal. Ook toegankelijk voor laag geletterden en op internet. En op een adres. Ja, de gezondheidszorg zal grondig veranderen.

Beelen

24 januari 2013

Waarom weer een instituut? De kosten in de zorg lopen uit de hand maar weer een stel ruim betaalde functionarissen erbij.
Wat is er op tegen om het BIG-register te raadplegen

Schulte

24 januari 2013

Voldoende inbreng vanuit het veld? De afgelopen jaren hadden de wetenschappelijke verenigingen veruit het meeste invloed, gevolgd door de zorgaanbieders. Patientenverenigingen hadden niet voldoende kennis om mee te praten en zorgverzekeraars waren niet gemotiveerd. Nu zijn we 7 jaar verder en hebben wij de meest onbruikbare set van indicatoren van alle ons omliggende landen.

En wat wil de politiek: meer van hetzelfde!

Laat de politiek zich realiseren dat de wetenschappelijke verenigingen grote belangen hebben in dit spel. Want elke richtlijn is een belangenspel waarbij rollen en taken van zorgprofessionals worden verdeeld. Geef het instituut aub meer macht, zodat deze partijen weten dat hun speelruimte beperkt is.

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

24 januari 2013

Heel goed dat er aandacht is voor de kwaliteit van de care!Het kwaliteitsinstituut voor de zorg zal in de praktijk niet zonder de inbreng kunnen van partijen die financiele en andere belangen hebben. Toch is de waarschuwing van Renske Leiten wel op z'n plaats en is het juist vanwege die onoverkomenlijke verwevenheid van belangen noodzakelijk dat de belangen van degenen die het moeten hebben van een goede kwalitiet een belangrijke plaats krijgen in dat kwaliteitsinstituut. En dat die vertegenwoordiger goede binding houdt met het veld van de zorgvragers en zich realissert dat zij/hij daar niet geisoleerd van de eigen achterban kan functioneren. Met name zo'n vertegenwoordiger kan namens zijn/haar achterban, dus de mensen die zorg nodig hebben, beoordelen wat goede kwaliteit is en hoe op de naleving van de kwaliteitseisen toezicht moet worden uitgeoefend.
Triest is dat juist nu een belangrijk deel van de Awbz-zorg naar de wmo wordt overgeheveld en daardoor wordt losgekoppeld aan de al bestaande wettelijke eisen die een goede kwaliteit zouden moeten bewerkstelligen. Die wettelijke voorwaarden gelden niet voor de gedecentraliseerde Awbz-zorg.
Nog triester is dat sommige zorginstellingen daar gebruik van willen maken en voorstellen dat dan ook die kwaliteitseisen voor Awbz instellingen maar geschrapt moeten worden. Zie de open brief aan de Staatssecretaris van de RvB van Gemiva. Dat lijkt me het tegenovergestelde van wat een kwalitietsinstituut voor de zorg, met name de care, zou moeten bewerkstelligen.

Anoniem

24 januari 2013

Voorzover mijbeken wordt de nieuwe naam van het CVZ Zorginstituut Nederland en is het Kwaliteitsinstituut een onderdeel daarvan.
Een en ander is onderdeel van het wetsvoorstel wet clientenrechten zorg.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 januari 2013

@ Anoniem bericht #7:
Dat zou logischer en duidelijker zijn. Al vind ik dat de naam Zorginstituut niet had moeten worden gebruikt, want een verpleeghuis is ook een zorginstituut en we hebben al een Zorgautoriteit.

Maar Skipr schrijft: "Het nieuwe Zorginstituut Nederland gaat deel uitmaken van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en gaat zich met name richten op de ontwikkeling en verspreiding van professionele zorgstandaarden." Die naamgeving voor dat organogram zou echt slecht zijn -- een Zorginstituut Nederland dat valt onder het CVZ?

Dat is dan waarschijnlijk om jhet

Peltenburg

24 januari 2013

We hebben toch al het CBO kwaliteitsinstituut voor de zorg??? Waarom nu weer een burocratie erbij verzinnen. En alle beroepsverenigingen leggen ook al hun ei over beroepsstandaarden en zorgstandaarden my god laten we het eens simpel gaan organiseren. Instituten afschaffen of krachten bundelen van beroeps en patientenorganisaties die dit soort werk al lang kunnen doen en beoordelen!!!

Top