ACTUEEL

Gemeenten overschrijden Wmo-budget

Gemeenten overschrijden Wmo-budget

Bijna zeven van de tien gemeenten geven meer geld uit aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan ze van het Rijk binnenkrijgen. Dit blijkt uit een recente rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het SCP geeft een groot aantal gemeenten “veel meer geld uit dan zij van het rijk voor de Wmo krijgen”. Het SCP heeft niet kunnen achterhalen waar deze budgetoverschrijding in zit. Wel constateert het SCP dat de overschrijding niet is terug te voeren op de huishoudelijke hulp. Hiervoor geven de gemeenten juist minder uit dan het rijk beschikbaar stelt.

Eigen bijdragen

Ruim tachtig procent van de gemeenten doet pogingen om de kosten van de Wmo te beteugelen, ondermeer door eigen bijdragen in te voeren. Ouderenbond ANBO maakt zich hier grote zorgen over. Volgens ANBO hanteert een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten inkomensgrenzen voor Wmo-voorzieningen, ondanks een verbod daarop. ANBO vindt dat staatssecretaris Van Rijn maatregelen moet nemen om de gemeenten te dwingen zich aan de wet te houden.

Geen uitvoeringsloket

De nieuwe SCP-directeur Kim Putters waarschuwt daarnaast  voor het al te makkelijk doorschuiven van zorgtaken naar de burger. "De burger is geen uitvoeringsloket van de overheid”, zegt Putters in een interview in de Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC). “Ik zie dat we snel begrippen als zelfredzaamheid en gemeenschapszin in de mond nemen, maar wat wordt daarmee bedoeld?"

Onvoltooid

Het SCP stelt daarnaast vast dat het Wmo-beleid gemeenten er maar ten dele in geslaagd zijn om een samenhangend, integraal Wmo-beleid te ontwikkelen. Ook de omslag van claim- en aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht werken is volgens het SCP nog niet voltooid. Wel ziet het SCP dat gemeenten in toenemende mate ‘outreachend’ werken en cliënten- of belangenorganisaties bij het Wmo-beleid betrekken.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

de Zoeten

13 mei 2013

Waar het geld aan uitgegeven wordt is niet zo heel moeilijk. Neem een kijkje in een willekeurig verzorgingshuis en kijk in de kelder/opslag. Deze staat vol met aangevraagde hulpmiddelen die niet relevant voor de cliënten is omdat er slecht geïndiceerd/geleverd wordt.
De tussenpersonen waar de gemeente gebruik van maken heeft geen idee wat efficiente bedrijfsvoering is en zelfs als doellen niet gehaald worden, wordt de rekening toch bij de gemeente gelegd. Weken en maanden gaan hier over heen en bijna nooit is het het middel dat men voor ogen had met een afwerkingsniveau waar om gevraagd is. Net als bij de ziekenhuizen, zullen in deze branche de ongeldige en onnodige declaraties je om de oren vliegen. Vraag het een willekeurige ouder van een gehandicapt kind. Een jaar uittrekken voor de levering van een rolstoel is heel normaal, dat er in dat jaar door zeker 15 mensen naar gekeken is, is heel normaal!

Peters

13 mei 2013

Jaarlijks wordt 60 miljoen uitgegeven voor het “bijna gratis” verstrekken en onderhoud van trapliften.

In 30% van de gevallen zou ook tussentreden op de trap kunnen volstaan. Deze kosten minder dan 10% van de aanschafkosten van een traplift en vergen geen onderhoud. Besparing ca 20 miljoen!!


Bewegen zorgt ervoor dat u langer fit blijft en u uw bewegingsvaardigheden traint. Tussentreden bieden u de mogelijkheid om uw eigen trap te blijven gebruiken en dagelijks te "trainen" en werkt u aan de conditie van uw spieren, botten, hart en bloedvaten.

Swart

15 mei 2013

Blijkens de circulaires van het Min. van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten inzake de gemeentefonds-uitkeringen wordt ruim 80% van de WMO-uitkering aan de gemeenten gevoed t.b.v. huishoudelijke zorg.
Voor het jaar 2013 bedraagt de WMO-uitkering aan de gemeenten € 1.532.507.000,-- waarvan € 1.268.000.000,-- (= 82,74%) t.b.v. de huishoudelijke zorg. Aangezien de WMO-uitkeringen niet geoormerkt zijn plegen veel gemeenten bestedingen uit het WMO-budget te doen die niet te kwalificeren zijn de noemer WMO. Dit wordt ondersteund door het feit dat er signalen zijn dat gemiddeld ruim 45% van de WMO-uitkering wordt besteed voor huishoudelijke zorg. Veel kosten komen ten laste van het WMO-budget voor het inhuren van expertise en de eigen bedrijfsuren van de gemeenten (> € 85,00 p/uur).

Top