ACTUEEL

NZa wil DBC-loket onder eigen dak

NZa wil DBC-loket onder eigen dak

Als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt, neemt de zorgautoriteit voorlopig het grootste deel van de werkzaamheden van DBC-Onderhoud over. Ook wil de marktmeester in de zorg dat de veldpartijen gaan betalen voor het gebruik van de zogeheten grouper.

Eén en ander is te lezen in een advies van de NZa aan minister Schippers van Volksgezondheid. De minister had de NZa eerder gevraagd onderzoek te doen naar de toekomstige organisatie van de DBC-systematiek met een duidelijke uitsplitsing van private en publieke taken en werkzaamheden als uitgangspunt. In de kern draait het NZa-advies daarmee rond de vraag in hoeverre de overheid verantwoordelijk is voor een transparant en eenduidig betalingsverkeer in de zorg.

Afbouwen

Op termijn voorziet de NZa een grotere verantwoordelijkheid voor private partijen bij het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de DBC-systematiek. Idealiter ziet de NZa slechts toe op de invulling en toetsing van publieke randvoorwaarden. Zo moet het in de toekomst mogelijk worden dat veldpartijen prestatievormen introduceren die de NZa slechts marginaal toetst. Op de lange termijn kan de regulering voor sommige zorgvormen volgens de NZa helemaal worden afgebouwd.  

Publieke taak

De NZa constateert echter dat het veld hier nog niet klaar voor is. “De meeste partijen vinden voor de korte en middellange termijn het vaststellen en beheren van prestaties een wettelijke en dus publieke taak is”, aldus de NZa. Om deze taak effectief en eenduidig uit te voeren stelt de NZa voor om de publieke werkzaamheden van DBC-Onderhoud in te bedden bij de NZa.

Monopolisatie

Hetzelfde geldt voor het beheer van de grouper -het computersysteem dat automatisch zorgproducten afleidt. Hoewel geen wettelijke taak van de NZa heeft het veld de NZa gevraagd om de grouper de komende jaren als centrale applicatie te blijven aanbieden, zo schrijft de NZa aan de minister. Op het gevaar van “ongewenste monopolisatie van het declaratieverkeer” af wil de NZa dit doen, maar dan wel tegen betaling.

Profijtbeginsel

Hoe de NZa het profijtbeginsel precies wil toepassen is nog niet duidelijk. Het beheer en onderhoud van grouper kost op jaarbasis zo’n zeven ton. Veldpartijen die straks niet voor de centrale grouper willen betalen, staat het vrij om andere grouper te kiezen, mits deze aan alle eisen van de NZa voldoet.

Tegenbeweging

DBC-Onderhoud kan zich op een aantal punten niet vinden in het NZa-advies. Het expertise- en servicecentrum steunt de scherpere rolverdeling tussen private en publieke partijen alsook een grotere rol voor de veldpartijen. DBC-Onderhoud vindt echter dat de NZa de omgekeerde weg bewandelt door in eerste instantie meer verantwoordelijkheden naar zich toe te halen.  “Een tegenbeweging van privaat naar publiek is onwenselijk”, stelt DBC-Onderhoud. “Maar ook praktisch en juridisch onmogelijk gezien contracten die DBC-Onderhoud heeft met branchepartijen, haar klanten en leveranciers.”

Dubbelrol

Ook in het veld leven bedenkingen. Ziekenhuizen vrezen dat de marktmeester in de dubbelrol van databeheerder wel erg dicht op hun declaratieverkeer komt te zitten. Overigens wordt DBC-Onderhoud met een jaarbudget van circa 13 miljoen euro sinds begin dit jaar niet langer rechtstreeks door  VWS bekostigd, maar via de NZa. De marktmeester in de zorg stelt de minister voor om DBC-Onderhoud per 1 janauri 2014 bij de NZa onder te brengen.  

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

2 juni 2013

De DBC en later DOT zitten slecht in elkaar en worden met grote regelmaat door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bekritiseerd. Deze kritiek gaat veelal gepaard met uitspraken als: "de DOT-systematiek is failliet", "de werkelijke kosten zijn onbekend bij alle partijen", "de registratieverschillen zijn groter dan werkelijke verschillen in geleverde zorg" en "door de systeembrede upcoding is productiviteitswinst niet meer vast te stellen".

Als de NZa verantwoordelijk wordt dan komt deze kritiek terecht bij de NZa. Aangezien de kritiek aanzwengelt en door steeds machtiger mensen wordt uitgesproken, lijkt het mij dat de NZa zich aangesproken zal voelen om het systeem opnieuw te ontwerpen. Het buitenland heeft volop beter werkende systemen in de aanbieding en dat weet NZa. In het licht van het bovenstaande zal de NZa deze narigheid pas naar zich toe willen trekken als de NZa al een betere aanpak in overweging heeft.

Kortom ik denk dat de overgang van DBC-onderhoud naar de NZa een eerste stap is naar een nieuwe systematiek, en dat is goed nieuws.

Anoniem

3 juni 2013

Gevaarlijk dossier. Moet je niet willen hebben. NZa nu al budgetverantwoordelijk straks ook inhoudelijk. Dat is geen aantrekkelijk perspectief tenzij het beeld dat het niet slechter kan worden wordt verspreid.

Anoniem

3 juni 2013

Het is vooral een belangrijk dossier.

Als verschillende partijen steeds harder gaan roepen dat de systematiek failliet is, moet er iets gebeuren. Als vervolgens diezelfde partijen onvoldoende in staat zijn om te komen tot een verbeterde wereld, kan ik me voorstellen dat de NZa de verantwoordelijkheid weer naar zichzelf toe trekt.

Ik zie het als een tijdelijk oplossing voor een veld waarin naast het ontbreken van een "systematiek" ook een inhoudelijke visie, een verantwoordelijkheidsgevoel die verder reikt dan de eigen neus en een (inhoudelijke) sensitiviteit voor IT zo ongeveer alleen bestaan in de freudiaanse super-ego's van de direct deelnemende partijen.

Philipszoon

3 juni 2013

Het zou heel jammer en kostbaar zijn als er weer fundamenteel gesleuteld gaat worden aan het medisch specialistische vergoedingssysteem, daar dan wederom inkoop & verkoop historie verloren gaat, zodat goede, duidelijke en scherpe afspraken zeer lastig worden. Met DOT is dit juist heel goed mogelijk.

Bovendien is DBC-Onderhoud er in geslaagd om een constructieve en structurele relatie op te bouwen met alle relevante marktpartijen, waaronder als belangrijkste de medisch specialisten en ziekenhuizen. Door deze voorgestelde wijziging zou men wellicht weer als vanouds in de loopgraven terugkeren; of zoals u wilt, hier nog dieper in gaan vertoeven.

De recent gezochte discussie over fraude kent helaas alleen maar verliezers, hoewel fraude natuurlijk niet kan en bestreden dient te worden.

Geef DOT de tijd om haar kwaliteiten en kansen op meerdere gebieden volledig uit te nutten. Het gaat om circa 20 miljard euro en met dit deel van de zorg (ziekenhuis/zbc/cure/2e lijn) loopt Nederland internationaal juist niet uit de pas.

O. Lopes Cardozo

3 juni 2013

De NZa heeft sedert zijn oprichting niets gedaan om de markt te reguleren. Alle verzekeraars zijn gefuseerd tot er alleen maar 4 monopolisten overbleven en momenteel is in de ziekenhuiswereld hetzelfde gaande. Weliswaar onder het mom van kwaliteit, maar als je grotere aantallen gaat doen en je proces nog even knullig blijft organiseren ga je onvermijdelijk ook grote aantallen fouten maken. er is dus geen enkel rationeel argument om erop te vertrouwen dat gefuseerde ziekenhuizen goedkoper gaan werken of betere kwaliteit gaan leveren. Sterker nog, vrijwel geen enkele ziekenhuis fusie heeft ook maar bij benadering het beoogde resultaat behaald. Wel zijn er allemaal organisaties ontstaan die too big to fail zijn en in hun monopolistisch gedrag innovatieve toetreders in de weg staan. Waarop berust dan het vertrouwen dat het verrotte declaratiesysteem bij de NZa in goede handen zou zijn?

Top