ACTUEEL

Thuiszorgprotest trekt duizenden deelnemers

Enkele duizenden thuiszorgmedewerkers en sympathisanten namen zaterdag in Amsterdam deel aan een manifestatie tegen de bezuinigingen op de thuiszorg.

Debat

Om 12.00 uur trokken de deelnemers van de Czaar Peterstraat naar het Oosterpark. Daar konden zij met Tweede Kamerleden in debat. Aanleiding voor de actie is het debat dat maandag in Den Haag wordt gehouden over de bezuinigingen in de thuiszorg.

Verzetten

FNV-voorzitter Heerts zegt dat de protesten doorgaan tot het moment dat de Eerste Kamer zich over de bezuinigingen heeft gebogen. "Zolang een wetsvoorstel nog geen wet is, mag jij je ertegen verzetten."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Heyl

9 juni 2013

PROSTESTEREN VOOR BETERE ZORG.

Het was 8 juni (2013) heerlijk weer dus een goede reden om na het Oosterpark te gaan om te zien wat zoal de wensen waren en welke strategie men had ontwikkeld om het gestelde doel te realiseren. Zoals gezegd het was heerlijk weer, de stemming zat er goed in en een en ander werd opgesierd met mensen die teksten ronddroegen en blaadjes uitdeelden. Verder waren er kraampjes en uiteraard muziek een podium en werd er flink uitgehaald naar het kabinet Rutte. De aanwezige politici konden op gejuich of gejoel rekenen afhanklijk van welke partij zij waren. Na een uurtje rondwandelen en enkele korte discusies gevoerd te hebben had ik het wel gezien. Dat in mijn visie de bal van de problemen ook voor een belangrijk deel bij de profesisonals lag viel niet echt goed.
Op mijn vraag: wat doet de basis concreet om mistanden in de zorg te vookomen en op te heffen, werd mij duidelijk dat de profesionals niets of nauwelijks iets te verwijten viel maar lag de bal bij de politiek, management, zorgverzekeraars. Of ik wel wist wat wij allemaal doen en dan ons nog verwijten maken ook, was de tendens.
Is het niet zo dat wij laten gebeuren er achter aanhollen om dan vervolgens calimero gaan spelen: ik is klein en zij zijn groot, was mijn reactie. Hoe dan ook het was duidelijk dat toch vooral de poitiek de schudige waren, de winstmakende zorgverzekeraars en vooral niet te vergeten de graaiende bestuurders. Ja, repliceerde ik: dat is dus een reden om ons tot lijdend voorwerp uit te roepen en calimero te gaan spelen in het belang van onze zorgvragers en onze beroepstrots en nu bijeen komen om vooral niet eensgezind protesteren met onder meer als grote afwezigen, zorgverzekeraars, leden van het kabinet, leden raad van bestuur, toezichthouders, beleidmakers, om in te stemmen met het gevoerde beleid of er zich juist tegen uit te spreken.
Ik stond met verbazing te kijken dat men het kennelijk nog steeds niet door heeft dat eenheid macht maakt en dat een goed uitgewerkt beginselprogramma en strategieplan onontbeerlijk is. Het is natuurlijk prachtig dat “Wij zijn de Thuiszorg” een boek laat verschijnen waarin 13 portetten van thuiszorgmedewerkenden zijn opgenomen, maar die verhalen kennen diegenen die mensen kennen die thuis verzorgd worden of er in werken, al.
En bestuurders, toezichthouders, managers, zorgverzekeraars, beleidmakers en politici kennen die verhalen ook al wanneer zij zich tenminste werkelijk betrokken weten op mensen die zorg behoeven. Dat neemt niet weg als dit boek menigeen tot nadenken en wellicht tot actie aanzet ik er erg blij mee ben al zal ik het zelf niet aanschaffen.
Ik kreeg allerlei folders te pakken, zoals: strijdvoorthuiszorg, wijzijndezorg, zorggeennmarkt, handenthuisrutte. Of het allemaal veel uithaalt waag ik te betwijfelen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de regering hoog ingezet en geef zij op punten toe en is iedereen tevreden omdat er ‘binnengehaald’ is en de regering laat zien dat zij bereid is om ‘concessies’ te doen.

Kennelijk heeft de basis nog steeds niet door dat ook binnen de gezondheidszorg vele spelers zich op het veld bevinden en daarbij hun macht graag behouden of vergroten. Dat juist door de verdeeldheid aan de basis, de basis nauwelijks macht heeft omdat het ieder voor zich is en god voor ons allen.
Wanneer ik het over de basis heb, heb ik het over verenigingen die de belangen van zorgvragenden behartigen, de belangen van de professionals, de belangen van de mantelzorgers, de belangen van behandelaren en paramedische beroepen. Nog niet steeds doorgedrongen hoeveel macht deze groepen zouden hebben wanneer zij een vereniging zouden oprichten met b.v. met de naam Optimale Zorg- Dienst En Behandelverlening, zowel richting politiek, beleidmakers, zorgverzekeraars alsook binnen de zorginstellingen zelf.
Dat binnen de zorginstellingen eindelijk eens leden raad van bestuur en leden raad van toezicht ook verantwoording afleggen aan de basis en niet de basis aan leden raad van bestuur die zelf buiten schot blijven en onderling van alles regelen en vervolgens verwachten dat hun beleid wordt uitgevoerd onder het motto: ‘medewerkenden dienen zich achter het bestuur te scharen’.
Een derglijke verening kan wel degelijk een grote macht vormen richting politiek en lijkt me zinniger dan te roepen: Handen Thuis Rutte, hoe eens ik het ook ben met deze slogan, alleen ik ben van mening dat het niets uithaalt.
Evenmin dat het straks te verschijnen boek: Wij zijn de Thuiszorg veel indruk zal maken op de politici, beleidmakers toezichthouders en leden raad van bestuur en managers.
We zien wat het kabinet allemaal wil. Zien we massaal protest van toezichthouders in de zorg, bestuurleden in de zorg, managers in de zorg, beleidmakers, zorgverzekeraars? Zouden zij echt niet weten wat er zich in de (thuis)zorg afspeelt en wat het gewenste kabinetsbeleid teweeg brengt voor hen die zorg ontvangen, zorg verlenen en zij die behandelen? Dat de zorgvrager opgeofferd wordt op het altaar van het gouden kalf, alsof economie een objectieve wetenschap is en waardenvrij. Economie is nu eenmaal niet objectief en waardenvrij. De vraag is, is de economie diensverlenend aan de mens, de maatschappij, of is de mens, de maatschappij dienstverlenend aan de economie?

Hoe ver een en ander doorgeschoten is blijkt niet alleen uit de plannen van het kabinet, maar ook van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars Achmea en Agis hebben iets bedacht hoe ouderen op te offeren op het altaar van het gouden kalf, zo blijkt uit een rapport van adviesbureau Berenschot ( 6 juni 2013). Zij wensen een beleid te gaan voeren waarbij een aantal ouderen, vroeg of laat, die wonen in een verzorginghuis, of opgenomen in een verpleeghuis, op straat komen te staan. Hier is dus sprake, net als bij het kabinet, van gouden kalf waarden en normen; en gouden kalf economie.
Ook menig bestuurder heeft daar last van, het idee dat zij zich aan de wet dienen te houden: Wet normering topinkomens (1 januari 2013) vinden zij volkomen belachelijk. Laten we eerlijk zijn wie wil een zo’n verantwoordelijke functie voor slechts 228.500,00 aan beloning en een ontlagvergoeding van ten hoogste 75.000,00? Zij vinden zich zelf zo verschrikkelijk goed dat zij echt niet werken voor eeen schamel loon en en schamele ontlagvergoeding. Het top voorbeeld is
Karel Verwey, hij is zo verschrikkelijk goed dat hij het gedaan kreeg dat hij 559.954,00 verdiende en een auto ter beschikking gesteld kreeg van (cataloguswaarde) 7.253,00. Hij kreeg een nieuwe baan en kreeg een forse ontslagvergoeding mee. In hetzelfde jaar (2012) werden er bij Cordaan honderden professionnals ontslagen en kwam een van de verpleeghuizen die onder Cordaan vallen onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit alles nam niet weg dat de heer Verwey zijn verdiende loon opeiste en kreeg. Dat de basis daar niets over te vertellen had is duidelijk en ook de Ondernemingsraad moest dit slikken. Hier zien we een voorbeeld hoeveel macht bestuurders hebben dat zij onderling wel het een en ander regelen, kennelijk met instemming van raad van toezicht. Zich niets gelegen laten liggen wat de basis er van vindt en kennelijk zoveel macht hebben dat de Wet normering topinkomens gewoon terzijde geschoven kan worden. Zoals gezegd de basis wordt niks gevraagd en die zwijgen in gehoorzaamheid in plaats dat zij eensgezind in opstand komen, te druk om voor de eigen belangen op te komen. Een sterke, eensgezinde en kritische vereniging Optimale Zorg-, Dienst En Behandelverlening zou dergelijke acties van bestuur en toezichthouder kunnen blokkeren alsook van allerlei acties vanuit de politiek en zorgverzekeraars die leiden tot verontmenslijking van de zorgvrager en uitholling van het beroep van de zorgverleners.

Ik pleit dus niet voor boeiende protestmanifestaties, die, mede gezien de versnippering, nauwelijks succes kunnen boeken, maar tot het komen van een sterke en kritische beroepsvereniging Optimale Zorg- Dienst En Behandelverlening. Zolang deze er niet komt zal de basis altijd achter de feiten aanhollen altijd aan het kortste eind trekken en uiteindelijk is het de basis die de zorgvrager opoffert en zichzelf eveneens ten offer aanbiedt. Het is onbegrijpelijk dat de basis dat nog steeds niet door heeft en niet inziet dat acties zonder macht slechts schamele resultaten kan boeken en absoluut niet leidt tot meer professioneel en meer humane zorg- dienst en behandelverlening. Te druk bezig zijn met de eigen toko en niet door hebben dat een sterke, eensgezinde en kritische basis onontbeerlijk is
om te komen tot optimle zorg- dienst en behandelverlening maakt voor mij duidelijk dat het ieder voor zich en god voor ons allen principe de norm is ongeacht dat daardoor zorgvragers geofferd worden en zorgverleners en behandelaren zichzelf offeren door de zorgvrager in de steek te laten.
De riedels van enkele optredende politici kende ik al, maar de sfeer was goed en ik denk wat ik zo zag dat menigeen zich erg goed voelde bij zoveel solidariteit en saamhorigheid. Of het wat uithaalt. Ik denk het niet.

Ik wil sluiten met twee vragen:

HOE KOMT HET TOCH DAT HET NIET MOGELIJK IS DAT ER EEN BEROEPSVERENIGING ONTSTAAT: OPTIMALE ZORG- DIENST EN BEHANDELVERLENING?
ZAL ER OOIT EEN DAG KOMEN DAT ZO’N VERENIGING HET DAGLICHT ZIET EN DAT NA VERLOOP VAN TIJD BESTUREN EN TOEZICHTHOUDERS ZICH BIJ EEN DERGELIJKE VERENIGING ZULLEN AANSLUITEN EN ZO EEN KRITISCHE EN MACHTIGE GROEP VORMEN NIET TEGEN DE POLITIEK, MAAR AL EEN PRIKKELEND ORGAAN WAAR DE POLITIEK NIET OM HEEN KAN?

OF IS DAT ALLES EEN WENS VAN EEN DROMER DIE NIET BEGRIJPT HOE DE WERELD VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN ELKAAR ZIT?

Hopenlijk wil u op dit schrijven reageren en de beide vragen beantwoorden.

Teken ik met vriendelijke groet,

Binjamin Heyl
Oud-verpleegkundige en leraar
Auteur van het boek:
Zorg over de zorgverlning 2008 (uitverkocht)
De beroeptrots van verpleegkundigen en verzorgenden
Met een voorwoord van Irene Hadjidakis-van Schagen
Uitgegeven door Stichting beroepseer en mogelijk gemaakt door NU91 en CNV Publieke Zaak
2012 (zie: www.beroepseer.nl).

Ab Oosterhaus

10 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 10-06-2013 09:28.

Top