ACTUEEL

Wanbetaler makkelijker terug naar verzekeraar

Het wordt voor wanbetalers makkelijker om terug te keren naar hun zorgverzekeraar. Nu kan een wanbetaler alleen weer bij de verzekeraar terecht als de schuld is afbetaald of als een erkende instantie bij de aflossing van de schuld is betrokken. Volgens de nieuwe regels is een terugkeer ook mogelijk wanneer de wanbetaler zelf een regeling treft met de zorgverzekeraar.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Edith Schippers dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Schippers wil er met de wet voor zorgen dat wanbetalers snel weer terugkeren naar hun verzekeraar en daar ook de premie betalen.

Wanbetalers

Nederland telt op dit moment 315.000 wanbetalers. Dat zijn mensen die 6 maanden of langer geen premie hebben betaald en door hun verzekeraar zijn aangemeld als wanbetaler. De wanbetaler moet maandelijks 160 euro betalen aan het College van Zorgverzekeringen (CVZ), dat weer een vergoeding aan de verzekeraar betaalt omdat die de wanbetaler blijft verzekeren.

Preventieve inzet

In het wetsvoorstel staat ook dat de compensatie van het CVZ afhankelijk wordt van de preventieve inzet van de verzekeraar. Als een verzekeraar dus niet inzet op het voorkomen van wanbetaling, kan dat ervoor zorgen dat er minder geld binnenkomt.

Ondertussen overleggen het ministerie, zorgverzekeraars, gemeenten en schuldhulpverleners over de beste aanpak om wanbetalingen te voorkomen. Ook wordt in de praktijk getest wat de beste aanpak is. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

2 juli 2013

In mei 2012 antwoord de minister van VWS het volgende: Vraag 2
Deelt u de mening dat voor mensen die wegens persoonlijke omstandigheden hun premie niet kunnen betalen een uitzichtloze situatie ontstaat, door de boete die zij bovenop de premie moeten betalen, alsmede de achterstallige premie en bijkomende kosten? Zo nee, welk uitzicht biedt u hen? Zo ja, deelt u de mening dat de aanpak van betalingsachterstanden moet worden gewijzigd?

Antwoord 2
Nee, ik deel deze mening niet. Uit de evaluatie blijkt dat de wanbetalersregeling werkt. Het bestuursrechtelijke premieregime blijkt in de praktijk voor nieuwe gevallen de beoogde afschrikkende werking te hebben en de (hogere) bestuursrechtelijke premie bevordert dat een wanbetaler zo snel mogelijk wil terugkeren naar het normale premieregime.

Mensen met lage inkomens worden beschermd door de ondergrens van de zgn. beslagvrije voet, zoals geregeld in artikel 18f van de Zorgverzekeringswet en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, welke door beslaglegger en gerechtsdeurwaarder dient te worden gerespecteerd. Deze beslagvrije voet strekt ertoe te borgen dat een basispercentage van periodieke inkomsten (zoals loon en uitkeringen) blijft toekomen aan de betrokkene om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Uit de evaluatie van de wanbetalersregeling is gebleken dat de regeling op essentiële onderdelen (preventieve werking, succesvolle inning) kan worden verbeterd. Zoals ik in mijn brief van 4 november 2011 aan uw Kamer en in het algemeen overleg op 16 februari 2012 heb uiteengezet, zet ik de komende tijd allereerst in op verbetering en versterking van de preventieve fase om te voorkomen dat mensen in het bestuursrechtelijke premieregime terechtkomen.

Thans geven zorgverzekeraars op uiteenlopende wijze invulling aan de preventieve fase. Om hier een beter beeld van te krijgen laat ik een verkenning uitvoeren naar hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan schuldpreventie als gezamenlijke activiteit van zorgverzekeraars en gemeenten. Een goede samenwerking op lokaal niveau zorgt voor maatwerk, gericht op de specifieke schuldenaar en diens schuldensituatie, waardoor de betaal- en afloscapaciteit van schuldenaren zo optimaal mogelijk kan worden aangewend om problematische schulden te voorkomen dan wel op te lossen.

Daarnaast worden maatregelen voorbereid voor het optimaliseren van het bestuursrechtelijke premieregime en het bevorderen van de uitstroom.

Hoek

2 juli 2013

Onze Minister Schippers is weer fijn bezig haar eigen straatje schoon te vegen en de zwarte pieten elders te plaatsen.
De zorgverzekeraar stelt zij verplicht om er zorg voor te dragen meer preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van wanbetalingen???? Hoe zat het ook alweer met die verplichte basisverzekering? Die was toch niet gratis of wel soms.....

Top