Tech

Erasmus MC: ict-chaos veroorzaakte geen schade

Het Erasmus MC heeft sinds de implementatie van een nieuw ict-systeem begin 2010 te kampen gehad met chaos op het gebied van financiële administratie. Bij vlagen ontbrak inzicht in de personeelsadministratie, hoeveel geld er binnenkomt en of facturen correct zijn betaald. Dat schrijft het FD. De problemen zijn in de loop van 2012 opgelost, meldt een woordvoerder van het EMC desgevraagd aan Skipr.

De problemen in de financiële administratie zouden frauderisico’s’ bij de bouw met zich meebrengen. Daarvoor heeft Ernst & Young het Erasmus MC vorig jaar gewaarschuwd, schrijft het FD. Dit bericht is volgens het ziekenhuis “gebaseerd op oude, door de actualiteit ingehaalde onderzoeksrapporten”.

Inzicht

De onzekerheid zou honderden miljoenen euro’s hebben betroffen. In 2011 leidde de gebrekkige administratie tot spanningen in het bestuur toen het bestuur orders van de afdeling huisvesting opnieuw moest accorderen omdat een eerdere goedkeuring was verdwenen in de computersystemen. Bestuurder Elisa Carter zou dit hebben geweigerd, omdat er niet duidelijk was wat er al was betaald. Voorzitter Hans Büller heeft volgens het FD gezegd: “Het gaat om 330 miljoen euro die ik zou moeten tekenen. Niemand heeft mij dit aangekondigd, plotseling zaten de te tekenen orders in mijn mail.” Deze “aanloopproblemen” met het nieuwe ict-systeem zijn in de loop van 2012 opgelost, zegt perswoordvoerster Joyce de Bruijn van het EMC tegen Skipr.

Geen misbruik

“De ict-systemen behoeven continue aandacht”, zegt De Bruijn. Zij weerspreekt dat de problemen in de financiële administratie tot kostenoverschrijdingen in de nieuwbouw hebben geleid, zoals het FD bericht. Ook is er geen misbruik gemaakt van de chaos, stelt zij. De accountants vreesden het ‘onttrekken van waarde aan de organisatie’ en hadden het Erasmus MC opgeroepen om personele banden tussen aannemers en ziekenhuismedewerkers te onderzoeken.

Maatregelen bouw

De processen waren destijds niet optimaal ingeregeld, erkent de raad van bestuur in een persverklaring. Inmiddels zijn maatregelen genomen en zijn de belangrijkste zaken onder controle. Zo is de bouwkennis bij elkaar gebracht in het Programma Integrale Bouw, met daarboven één directeur die de regie voert en die volgens strakke lijnen rapporteert aan een nieuw lid van de raad van bestuur. Verder is er een nieuwe bouwdirectie aangetreden die rapporteert aan de directeur Programma Integrale Bouw. In de loop van 2011 en begin 2012 zijn de aanloopproblemen van het nieuwe ict-systeem opgelost en er draait inmiddels een volgende versie.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

5 juli 2013

Nu blijkt dus dat het grootste ziekenhuis van Nederland ruim 2 jaar onbestuurbaar was.Wie was daarvoor verantwoordelijk? De RvB (Buller e.a.). En wat deed de Raad van Toezicht? Niets, zoals gebruikelijk.

En toen het allemaal achter de rug was kreeg Buller nog een erebaantje zonder verantwoordelijkheden voor 211.000 euro per jaar. Snap dan niemand dat dit onverantwoord slecht bestuur is?

En als het EMC de relatief eenvoudige financiële administratie niet op orde heeft, hoe zit het dan met de kwaliteits-administratie?

Anoniem

5 juli 2013

De leden van de RvT die deze gang van zaken goedkeurden zijn: C. Maas (voorzitter), F.W.H. van den Emster, T.J. Heeren, H.N.J. Smits (lid), G.A. van Albada-Kuipers.

Anoniem

5 juli 2013

Hieronder de letterlijke tekst uit de zelfevaluatie van de RvT over 2012 (wat heb je nou aan zo'n club?):

Toezicht op financiën en risicomanagement
De Audit & Compliance Committee (A&CC) van de Raad van Toezicht is in 2012 vier keer bijeengekomen
met de Raad van Bestuur, de directeur Finance & Control en de interne auditor en externe accountant,
onder meer over het eigen vermogen, de interne beheersing, de facturering van DBC?s en DOT?s, de
financiële risico?s, veranderingen in de financiering van de zorg, het treasurybeleid, ICT en bouw.
De besprekingen in de A&CC worden zowel mondeling als schriftelijk teruggekoppeld naar de voltallige
Raad van Toezicht. De externe accountant en de sectormanager Audit hebben meerdere malen alleen en
buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur vergaderd met de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht wordt verder regulier op de hoogte gesteld van de risico?s en de veiligheid in het
Erasmus MC. Ingeval zich een (ernstig) incident voordoet, wordt de Raad van Toezicht structureel en
onverwijld geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de Raad van Bestuur zich bewust
is van het belang van de beheersing van risico?s en van het belang van preventieve maatregelen om risico?s
zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden zal de Raad van Toezicht de nadere uitwerking van het
risicomanagement blijven bespreken in het overleg met de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan het besluit om over te gaan tot aanbesteding van
accountantsdiensten. De Raad van Toezicht is opdrachtgever van deze aanbesteding en de A&CC is nauw
bij het traject betrokken. In verband met het adviseurschap van de heer Maas bij een van de grote
accountantskantoren heeft hij niet deelgenomen aan het proces van besluitvorming. Zijn rol in de A&CC ten
aanzien van deze aanbesteding werd waargenomen door de heer Van den Emster. De aanbesteding heeft
geleid tot een keuze voor een nieuwe accountant, KPMG. PwC, de zittende accountant, heeft de atum 21 mei 2013
Titel Jaarverslag 2012
19
werkzaamheden afgerond met het controleren en goedkeuren van de jaarrekening over 2011 en heeft de
werkzaamheden vervolgens in goed overleg overgedragen aan KPMG. De Raad van Toezicht is PwC
erkentelijk voor de geleverde diensten van de afgelopen jaren.

Anoniem

5 juli 2013

Je moet ook niet overstappen van SAP op Oracle, daar is het fout gegaan.

http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/3525100/1276992/oracle-benelux-richt-pijlen-op-klant-sap-en-baan.html

Top