ACTUEEL

ANT laakt 'arbitrair tariefonderzoek´ NZa

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) maakt zich ernstige zorgen over de opzet en uitkomsten van het kostenonderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitvoert. Volgens de ANT is het onderzoek onjuist opgezet en mag het daarom niet dienen als vertrekpunt voor toekomstig beleid.

Met het onderzoek wil de NZa de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding bij aanbieders van mondzorg in kaart brengen. Aan de hand van deze gegevens gaat de NZa vervolgens de tarieven voor de mondzorg onderbouwen of herijken.

Afbakening

Volgens de ANT kent het onderzoek ernstige tekortkomingen. Zo is het onderzoek gericht op mondzorgondernemingen en niet op de beroepsbeoefenaren zelf, terwijl de NZa wel voornemens is om hier een individueel norminkomen uit af te leiden. Bovendien is de mondzorgsector naar het oordeel van de ANT niet juist afgebakend. Zo worden een paar duizend ZZP'ers buitengesloten in het onderzoek. Ook is een mondzorgondernemer niet per definitie tandarts.

Discutabel

De NZa-benadering doet volgens de ANT geen recht aan de vele verschillende praktijkvormen en samenwerkingsverbanden in de mondzorg, waardoor een vertekend beeld ontstaat op basis van de data die binnen dit onderzoek worden verzameld. “Elke conclusie of consequentie die de NZa aan de onderzoeksuitkomsten verbindt, is discutabel en arbitrair”, vindt ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes. De ANT heeft een brandbrief aan de NZa gestuurd, waarin zij haar bezwaren uit tegen de opzet van het kostenonderzoek.

Klankbord

Het stoort de ANT daarnaast dat de veldpartijen beperkt inspraak hebben bij de opzet en begeleiding van het onderzoek. Welis heeft de NZa een klankbordgroep ingesteld waarin beroepsverenigingen van mondzorgaanbieders, waaronder de ANT, zorgverzekeraars en consumentenorganisaties zijn vertegenwoordigd, maar met de opmerkingen van de klankbordgroep heeft de NZa volgens de ANT weinig tot niets gedaan.
De mondzorgprofessionals en de NZa hebben al geruime tijd een broze verstandhouding. Op voorspraak van de NZa werd eind vorig jaar het experiment met vrije prijzen in de mondzorg gestaakt. De bevindingen van de NZa over grote prijsstijgingen werden aangevechten door de tandartsen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top