ACTUEEL

NZa benoemt basis GGZ met prestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestaties en tarieven gepresenteerd voor de generalistische basis GGZ (basis GGZ) voor 2014. De basis GGZ wordt gevormd door vier prestaties: kort, middel, intensief en chronisch. De arts bepaalt de invulling hiervan.

De vier benoemde prestaties omvatten elk een heel behandelingstraject van intake tot ontslag en de arts bepaalt de invulling. Daarnaast heeft de NZa een vijfde prestatie vastgesteld om te voorkomen dat cliënten die in 2013 een traject gestart zijn in 2014 gelijk hun hele eigen risico moeten betalen, omdat in de basis GGZ integrale tarieven gelden.

Door het invoeren van de basis GGZ kan een aanzienlijk deel van de patiënten die nu in de gespecialiseerde GGZ wordt behandeld in de basis GGZ worden geholpen. Op dit moment krijgen patiënten vanuit het basispakket maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Als dit niet genoeg is, komen mensen snel in de specialistische zorg terecht. De basis GGZ biedt patiënten meer mogelijkheden, doordat de zorgvraag van de cliënt centraal staat. De arts bepaalt hoe de prestaties worden ingevuld. Dit kan gaan om het aantal consulten, maar ook om de combinatie van contact en e-health. Voor elke prestatie geldt één maximumtarief.

tarieven basis ggz 2014

Transitie-prestatie

Daarnaast heeft de NZa een vijfde prestatie vastgesteld die bestemd is voor twee specifieke situaties. De eerste situatie is dat patiënten in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog een consult in 2014 valt. In de tweede situatie gaat het om patiënten die naar de basis GGZ zijn verwezen en terugkomen bij de huisarts, omdat er geen vermoeden van een stoornis is. Deze patiënten zouden in 2014 meteen hun hele eigen risico moeten betalen, omdat in de basis GGZ integrale tarieven gelden. De vijfde prestatie voorkomt dit. De NZa verwacht dat deze situaties in de loop van 2014 steeds minder voorkomen, omdat het aantal overgangssituaties afneemt en het verwijzen steeds meer aansluit bij de nieuwe situatie. De prestatie geldt tot 2015. De NZa monitort of er vaak gebruik van wordt gemaakt.

Rol huisarts

De NZa voorziet een cruciale rol voor de huisarts in de basis GGZ. Deze verwijst mensen naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Om huisartsen hierin te ondersteunen is al eerder de regeling POH-GGZ (praktijkondersteuners GGZ) verruimd, meldt de NZa. Huisartsen kunnen de inzet van de praktijkondersteuners verdubbelen van 4,5 naar 9 uur per week.

Nota

Op de nota voor basis GGZ staat straks wie de behandelaars zijn en hoeveel tijd zij hebben besteed aan directe en indirecte patiëntgebonden zorg. Zo kunnen zorgverzekeraars de declaraties beter controleren. Nu de NZa de prestaties heeft vastgesteld, kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgcontracten voor 2014 sluiten.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

31 juli 2013

We wennen aan nieuw jargon. Toch blijft het vreemd om de termen "generalistisch", dat immers "weinig weten van veel" inhoudt, te verbinden met "basis", dat een fundament zou zijn, maar waaronder zich hier nog het fundament "huisartsenzorg" en de echte basis " zelfzorg" bevinden. En dit alles als specifieke professionele zorg voor de geestelijke gezondheid af te zonderen van generieke zorg voor de gezondheid en zorg die opvalt door "veel weten van weinig" ofwel specialistische zorg voor de geestelijke gezondheid. Het is wel begrijpelijk, maar blijft verhullend. Natuurlijk is het doel beperkte inzet van hen die het echt weten.

Alberts

31 juli 2013

wat mij wel verbaast is dat patienten zo stil zijn. Die krijgen straks voor dezelfde premie gemiddeld minder goed opgeleide hulpverleners voor hun geld want moeten eerst langs de huisarts, poh ggz voordat ze bij een psychiater klinisch psycholoog of psychotherapeut terecht kunnen. De vraag is ook of deze omweg wel goedkoper is, het antwoord laat zich raden.

Van Hoof

31 juli 2013

# Alberts: Blijkbaar is de gedachtengang achter deze hervorming nog niet voldoende helder gemaakt. Toeleiding naar (dure) psychologen en psychiaters is niet altijd gewenst. Een goede screening daarvoor bij de 'voordeur' wél. Dit kan zorgkosten besparen. En hopelijk raken we dan ook een keer van het idee af dat zwaardere zorg betere zorg is.

Peter Koopman

31 juli 2013

#Van Hoof. Werkzame en passende zorg is "betere" zorg. Toeleiding naar professionals begint met adequate diagnostiek door of vanwege (POH) de huisarts. Veelal zullen psychische klachten in eerste aanleg door/vanwege de huisarts behandeld worden. De POH ggz is meestal een generiek Bachelor Verpleegkundige die qua opleiding koos voor een ggz differentiatie en die daarenboven ook ervaringsdeskundig op ggz terrein is. Daarna begint het "level" van de GBGGZ, gevolgd door het niveau van de SGGZ incl. TopGGZ. In de GBGGZ waar de NZa zich nu op richtte is onder meer de verpleegkundig specialist ggz, opgeleid op Masterniveau, erkend werkzaam naast andere BIGgers, en de vergelijkbaar opgeleide verpleegkundigen als de POH ggz. Op het " zwaarste" niveau is de verpleegkundig specialist veelal in multidisciplinair verband, als erkend specialist op ggz terrein (psychische stoornissen) inzetbaar. Specialisten in de ggz dienen dan ook zelf te oordelen wat passende werkzame zorg dient te zijn, minder is geen verantwoorde zorg. Daarop zijn deze specialisten inhoudelijk achteraf toetsbaar (intercollegiaal en via tuchtrechtspraak). De patient te kunnen vertrouwen dat de zorgverlener deskundige zorg zal bieden. En bij twijfel daaraan: toetsen! Doelmatige aanwending van schaarse deskundigheid is vanzelfsprekend, een onderscheid in " licht" en "zwaar" zal niet helpen.

Alberts

31 juli 2013

@van Hoof,
ik betwijfel of je een goede screening kan krijgen op deze wijze georganiseerd. Ik denk dat ggz professionals als psychiaters en klinisch psychologen/ psychotherapeuten dat vaak beter kunnen inschatten dan de poh ggz en de huisarts. Ik vrees voor onderbehandeling van een groep patienten.

Top