ACTUEEL

'Opvolgen VN-gehandicaptenverdrag vergt actieplan'

Een nationaal actieplan is noodzakelijk om het VN-gehandicaptenverdrag te implementeren. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in een advies aan het kabinet.

Dit plan moet duidelijk maken welke concrete maatregelen er op rijks- en lokaal niveau genomen worden. En wat het tijdspad hierbij is. Dit plan geldt vervolgens als basis voor het College voor de Rechten van de Mens, dat als onafhankelijke instantie toezicht gaat houden op de uitvoering van het verdrag.

Wetsvoorstellen

Het is volgens het college zaak dat Nederland vaart zet achter de goedkeuring van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Onlangs zette het kabinet de eerste stappen om het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking goed te keuren. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De huidige wetsvoorstellen bieden echter te weinig waarborgen, stelt het College voor de Rechten van de Mens.

Aanpassing wetten

Goedkeuring van het verdrag betekent aanpassing van twee bestaande wetten: de Kieswet en de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte. Het College vraagt het kabinet ook aandacht voor andere relevante regelgeving aandacht verdient, zoals de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet, het Bouwbesluit, het Burgerlijk Wetboek en de Omgevingswet. Aan artikel 1 van de Grondwet zou 'handicap' moeten worden toegevoegd.

Bekrachtiging van het verdrag in Nederland is van belang omdat - ondanks het bestaan van wetten, regelgeving en beleid - de positie van mensen met een beperking nog altijd te wensen over laat. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

28 augustus 2013

Een helder statement van het College voor de Rechten van de Mens. Dit VN Verdrag biedt een mooie, inclusieve, leidraad voor alle transities! Ook ten aanzien van
Passend Onderwijs, deze mis ik in de opsomming van het College. Ontwikkel vanuit de kracht van mensen!

Top