ACTUEEL

Van Rijn: ‘Premie AWBZ gaat niet omlaag’

De premie voor de bijzondere ziektekosten gaat niet omlaag. Ook niet als grote delen van de zorg worden overgeheveld naar gemeenten en burgers of de zorgverzekeringswet.

Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in het oktobernummer van Skipr magazine tegen Willem Wansink.Van Rijn: “Het is al mooi als we de AWBZ-premie gelijk houden. Want die is niet kostendekkend. We moeten veel geld uit de rijksbijdragen overhevelen naar de AWBZ. Als we erin slagen de groei wat af te remmen, wordt de premie hoogstens iets kostendekkender.”

Belangen patiënt

Het kabinet-Rutte bezuinigt op de langdurige zorg. Daardoor moeten sommige verzorgingshuizen sluiten. Van Rijn: “Het beleid is er niet op gericht dat instellingen failliet gaan. Tegelijkertijd kun je dat niet vermijden. We proberen met elkaar een zachte landing te maken. Daarbij staat de continuïteit van zorg centraal, dus het belang van de patiënt. En niet noodzakelijkerwijs de continuïteit van de instelling.”

Kern-AWBZ

De zogeheten kern-AWBZ geldt straks voor pakweg 200.000 mensen. “Zij hebben geen zelfregie meer, hun zorg moet permanent oproepbaar zijn, en er is constant toezicht nodig.” Volgens de staatssecretaris hoeft die zorg hoe niet altijd in een verpleeghuis te worden verleend. “Denk aan een volledig pakket thuis of persoonsgebonden budgetten. Sommige instellingen hebben het zo geregeld dat mensen wel zelfstandig wonen maar tegelijkertijd heel intensieve zorg krijgen. Prima om het daarover te hebben.”

Van Rijn wijst ongebreidelde plannenmakerij voor de zorg aan huis af. “Gemeenten kunnen niet steeds het wiel uitvinden. Leer van anderen, ga niet op eigen houtje experimenteren.” Daarnaast bepleit hij nieuwe verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. “Het kan niet zo zijn dat de staatssecretaris een wet voor de langdurige zorg maakt die hij hopelijk door Kamer krijgt, waarna een gemeente zegt: ‘Alles wat wij zelf doen, is goed’.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

16 september 2013

De uitgaven AWBZ gaan van 26 miljard euro naar nog geen 10 miljard euro. Dat is het masterplan. 16 miljard gaan naar Zvw en naar WMO. Die hebben hun eigen financiering.

Wordt hier nu 16 miljard euro extra belasting geheven?

WMO wordt betaald uit algemene middelen en overdracht AWBZ naar WMO gaat gepaard met een korting.

Zvw is combinatie van inkomensafhankelijke werkgeverspremie, nu nog tot 50.000 euro, en een nominale premie gelijk voor iedereen, minus een zorgtoeslag voor inkomens onder de 35.000 euro (?)
De zorgtoeslag wordt in 20 jaar tijd afgeschaft. Dan betaalt iedereen, ongeacht inkomen, een gelijke nominale premie. Vandaar ook de paniek in Overheidskringen; de premie wordt onbetaalbaar; een zelf geschapen monster.

Dus ja. Welk spelletje spelen nu de beleidsambtenaren op VWS en MinFin en EL&I?

In ieder geval gaan de inkomens van ambtenaren weer met 2.5% omhoog, naast de 13de maand en de verstopte 14de maand middels vergoeding voor zelfontwikkeling.

Macrobeslag van de Overheid als geheel is 60,3% van het BNP. Een wereldrecord op Cuba en Noord Korea na.

Waar zou het probleem van Nederland nu liggen? Duitsland kent een macrobeslag van 45%. De private sector heeft een stimulans. Het gevolg is evident. Economische prikkels werken. Je moet als Overheid wel de controle uit handen durven geven.

Zie de CPB MEV en stel vast dat van een terugtredende overheid in Nederland nimmer sprake is geweest; beslag openbaar bestuur als % van het BNP is alleen maar gestegen de afgelopen 10 jaar.

Productiviteit van de Overheid is afgenomen! Toegevoegde waarde van het Openbaar Bestuur is negatief en dat is te merken.

AWBZ premie gaat daarom niet omlaag. Macrobeslag mag niet dalen in een 'open' economie zoals Nederland die heeft; stel je voor dat de burgers zelf gaan beslissen wat zij met hun geld doen?

De NL Economen zien toch wat over het hoofd.

Top