ACTUEEL

Belangrijkste wijzigingen uit de VWS-begroting

Belangrijkste wijzigingen uit de VWS-begroting

Het kabinet bezuinigt in de zorg volgend jaar bijna 1,5 miljard euro. Daarvan is 250 miljoen het resultaat van afspraken in het zorgakkoord, onder meer om de volumegroei te beperken. Deze besparing loopt op tot 1 miljard in 2017. Een verlaging van de zorgtoeslag levert volgend jaar 320 miljoen op. Op de uitgaven aan geneesmiddelen wordt 750 miljoen gesneden.

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) blijven in 2014 de ingezette lijn volgen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zij blijven inzetten op efficiency en het slimmer organiseren van de zorg en tegengaan van verspilling en fraude in de zorg.

Slimmer organiseren

De besparingen die de afspraken in het zorgakkoord opleveren, worden volgens VWS met name bereikt door meer efficiency en het slimmer organiseren van de zorg, door het scherper stellen van aanspraken op verzekerde zorg, het tegengaan van verspilling en de aanpak van fraude en onnodige bureaucratie. Verder levert de hervormingsagenda langdurige zorg een wezenlijke bijdrage aan het beheersen van de zorguitgaven. Dit komt onder andere door meer ondersteuning op gemeentelijk niveau in het sociale domein te verlenen en door een scherper afgebakende kern-AWBZ. Dit leidt in 2017 tot een structurele besparing van ruim 3 miljard euro, blijkt uit de Miljoenennota.

Wijzigingen in VWS-begroting

Wat verandert er in 2014 op het gebied van Volksgezondheid? Een overzicht van de voornaamste wijzigingen in de begroting waar in totaal ongeveer 83 miljard euro in omgaat. Er wordt in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp, de geplande bezuiniging van 89 miljoen euro gaat niet door. Vanaf 2015 houden gemeenten 60 procent van het budget in plaats van voorgenomen 25 procent in het regeerakkoord.

Premie zorgverzekering

De premie voor de zorgverzekering kan volgens de berekeningen van VWS komend jaar met 24 euro omlaag tot 1226 euro per jaar. Het is aan de zorgverzekeraars om de premie uiteindelijk vast te stellen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat over de gehele breedte wat omlaag. Tot nu toe werd er geen rekening mee gehouden dat veel mensen een collectieve verzekering afsluiten en zo korting krijgen op de premie. Die korting wordt vanaf 2014 wel meegenomen in de algemene berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. Dit leidt tot een kleine verlaging van de zorgtoeslag.

Verplichte eigen risico

Ondanks eerdere afspraken in het regeerakkoord wordt het verplichte eigen risico in de zorg toch niet inkomensafhankelijk en komt na aanpassing aan de inflatie uit op 360 euro per jaar. Nu is het eigen risico nog 350 euro.

Wtcg, CER en TSZ

Per 2014 worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) vervangen. Gemeenten krijgen structureel 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Door afschaffing van de Wtcg zouden mensen in een instelling zonder verzachtingsmaatregelen te weinig geld overhouden voor uitgaven zoals waskosten. Mensen in een instelling krijgen daarom extra geld bovenop de zak- en kleedgeldnorm, onder de 65 jaar gaat het straks om 1700 euro per jaar. Voor 65-plussers gaat het om 950 euro. Hiervoor is 248 miljoen beschikbaar.

Strenger pgb-beleid

Er gaan striktere normen gelden om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen regelen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de 40.000 mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets.

Dementie

Het kabinet draagt in de periode 2013-2016 ruim 32 miljoen euro bij aan het Deltaplan Dementie. In het najaar van 2013 komt er een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de dementiezorg.

Fraude

Schippers en Van Rijn trekken 5 miljoen euro extra uit om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken.

Basispakket

De in het regeerakkoord voorgenomen versobering van het basispakket met 1,2 miljard gaat niet geheel door. Aanspraken blijven in het verzekerde pakket, maar alleen bij medische noodzaak.  De aangescherpte toegang tot deze zorg legt een grotere verantwoordelijkheid bij arts en patiënt. Het pakket wordt voor zo’n 300 miljoen versobert via een stringent pakketbeheer voor de zorg. Het CVZ gaat hiermee aan de slag door het bestaande pakket door te lichten. (Skipr/ ANP)

Bekijk hier de complete VWS-begroting 2014

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

18 september 2013

Zorg voor de gezondheid is vooral een aangelegenheid van de burger zelf. De overheid vermindert de professionele hulpverlening aan hen die dat niet zelf kunnen. Opvallend is dat van de 6 miljard extra bezuiniging " de zorg "
25 % opbrengt. Pluspunten zijn de accentuering van zelfzorg en mantelzorg ( elk nadeel kent ook een voordeel ). De verdere individualisering van het staatsconcept zorg lijkt echter vooral economische argumenten te kennen: "zorg" is vooral een kostenpost !
Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is dit een wezensvreemd denkraam. Zij zijn gewend de aan hun zorg toevertrouwde patient centraal te zetten en een professioneel verantwoord zorgaanbod te bieden. Deze beroepsgroepen, samen met de gezondheidszorgpsychologen en artsen, vormen de kern van professionele hulpverlening en worden in dit denken vooral gezien als "kostenveroorzakers". Over de opbrengst van hun inspanningen wordt slechts in vergelijkende zin met het buitenland gesproken ( hier beter dan elders). Een beetje meer waardering voor de verpleegkundige arbeid zou op de plaats zijn. Misschien kan het maatschappelijk middenveld dit compenseren. We zullen wel moeten wachten tot de armoedewaan weer voorbij is.

Anoniem

18 september 2013

Absoluut veel verbeteringen mogelijk op bijna alle onderdelen van de zorg!

Waar ik mij zorgen over maak is dat met de focus op AWBZ en WMO het lijkt alsof de eerder geplande sluitingen van SEH's, het anders inrichten van vergoedingen dan met het huidige DBC-stelsel, het overgaan van specialisten in loondienst ipv maatschappen, minder aan bod komen. Nu zie je bij verschuiving van zorg naar eerstelijns dat tweedelijns niet significant minder inkomsten genereert, mijnsinziens vanwege het voortbestaan van de mogelijkheden om als zorginstelling te kunnen blijven sturen op meer inkomsten middels bv de DBC's of langere/dure behandelduren.

Inzicht in doelmatigheid van zorg is hierin het allerbelangrijkste stuurmiddel voor politiek en zorgverzekeraars; iets waarmee in de onderhandelingen met individuele instellingen vanuit zorgverzekeraars (nog???) geen rekening mee gehouden (kan???) worden.

Hoe zorgt de zorgverzekeraar voor de juiste informatie? Hoe kan de politiek met de zorgverzekeraar zorgen dat de verkeerde prikkels minimaal worden in ons zorgstelsel?

Peter Koopman

18 september 2013

#2 Er is niets zo doelmatig als doeltreffende zorg, mits verantwoord gediagnosticeerd en geindiceerd. De doelmatigheid is m.i. vooral aangelegenheid van de zorgaanbieder zelf. De patient danwel diens zorgverzekeraar betaalt de prijs, die bij deze DBC of andere parameter vooraf is overeengekomen. Macro kan men pogen om tot volume-afspraken te komen met zorgaanbieders teneinde de "markt" te reguleren. Daarmee ontstaat een op=op principe. Ik pleit daarom voor meer accent op onderzoek van het resultaat van het zorgaanbod. Inzake de verplegingswetenschap bestaat in Nederland een achterstand in het aantonen van de werkzaamheid van verpleegkundige of specialistisch verpleegkundige zorg. Men gaat te veel uit van het principe dat dit handelen op zich reeds zinvol is. Maar ook wordt zonder onderbouwing daarvan besloten om het volume of inhoud daarvan te verminderen. Inzake geneeskundig handelen is relatief veel meer onderzoek naar de werkzaamheid beschikbaar.

Peltenburg

18 september 2013

@peter koopman; om je argumentatie te ondersteunen: het buurtzorg concept van kleine wijktemas met hooguit 12 tot 15 wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden is véél goedkoper dan de zorg die werd geboden langs de weg die met de marktwerking is ontwikkeld. Het b'zorg concept is 40 % goedkoper. Dit is aangetoond in een onafhankelijk onderzoek. De na de introductie van de marktwerking uitgevonden weg is zó duur geworden omdat groepen van teams uurtje factuurtje zorg gingen bieden. De patient krijgt in dit concept een apart team voor het zwachtelen, voor de hulp bij het douchen, voor de wond en stoma zorg en voor de infuuszorg. 5 teams die bij 1 patient langs komen ieder team aangestuurd door weer een aparte plannings burocratie en management lagen. B'zorg werkt eraan om zich als team zo overbodig te maken. Ze doen alle zorg binnen 1 team en zijn daardoor 40 % goedkoper......

Peltenburg

18 september 2013

En zo gingen we het door die marktwerking als oplossing voor alles heel normaal vinden dat zorg bestuurders tot meer dan twee maal de balkenende norm konden gaan verdienen. En dat ze een auto mochten rijden van 70.000 euro, dat ze bij slecht functioneren weg konden gaan met gouden handdruk. Ter hoogte van tig jaarsalarissen en reparatie van de pensioen derving tot aan de pensioenleeftijd. Soms wel 10 tallen jaren reparatie dat kost miljoenen bij zo'n gouden handdruk. Tuurlijk moeten zorgbesuurders goed verdienen tussne de 2 en 2,5 ton op jaarbasis lijkt me heel redelijk toch?

Top