ACTUEEL

IGZ moet opener zijn over afhandeling klachten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet meer openheid geven over de afhandeling van klachten. Dat adviseren de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) aan minister Schippers van VWS.

De minister had beide instituten gevraagd om advies uit te brengen over de klachtafhandeling door de IGZ. Daarbij stond de vraag centraal of alle klachten over zorgverleners direct openbaar gemaakt moet worden. Het advies volgt op een eerder advies waarin die maatregel werd genoemd als middel om het vertrouwen in de IGZ te vergroten. Het gaat om het rapport van Van der Steenhoven.

Functioneren

De GR en ROB concluderen nu dat het direct openbaar maken van klachten niet wenselijk is. “Het voordeel van directe openbaarmaking heeft voor de belanghebbenden – patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars – minimaal. Louter een klacht heeft, zonder gedegen onderzoek, weinig zeggingskracht met betrekking tot het functioneren van een zorgverlener.” Het direct openbaarmaken zou het vertrouwen in de IGZ zelfs kunnen ondermijnen. 

Klachtafhandeling

Beter kan de IGZ daarom meer openheid geven over haar werkwijze, zo concluderen beide raden. Wanneer komt de IGZ zelf in actie en wanneer verwijst de dienst terug naar klachtcommissies? Informatie daarover moet helder op de website van de IGZ staan. Het proces moet ook met de melder besproken worden. Daarbij is empathie en duidelijkheid van belang, aldus het advies. De melder moet ook bij vervolgstappen op de hoogte worden gehouden.

Zorgvuldigheid

Door het direct publiceren van klachten over zorgverleners, komt de zorgvuldigheid en neutraliteit van de IGZ in het gedrang, zo stellen de onderzoekers. Ook zou openbaarmaking in zo'n vroeg stadium een behoorlijke klachtafdeling in de weg staan en de privacy van de melder kunnen schaden. Ook schaadt directe openbaarmaking mogelijk de reputatie van de zorgverlener, die wegens beroepsgeheim vaak ook niet kan reageren. Directe openbaarmaking staat bovendien op gespannen voet met de onschuldpresumptie.

Reactie Schippers

Minister Edith Schippers van VWS kan nog niet inhoudelijk op het advies van GR en ROB reageren. In een brief aan de Kamer zegt ze binnen drie maanden met een reactie te komen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top