ACTUEEL

‘ZBC moet beter letten op kwetsbare patiënt’

‘ZBC moet beter letten op kwetsbare patiënt’

Nog maar de helft van de zelfstandige klinieken in Nederland (54 procent) heeft momenteel een kwaliteitskeurmerk. Ook moet er meer aandacht komen voor specifieke risico’s onder kwetsbare patiënten. Dit constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van particuliere klinieken.

De inspectie constateert dat klinieken -als het gaat om de voorwaarden voor de kwaliteit van de zorg- de laatste jaren een stap vooruit hebben gemaakt. Toch is de inspectie van mening dat er extra aandacht moet komen voor kwetsbare groepen. Daarbij gaat het met name om ouderen boven de 70 jaar en kinderen onder de 18 jaar. De inspectie merkt hier over op dat het bij deze groepen niet gaat om cosmetische ingrepen.

Actief beleid

Opvallend is met name het groeiende aantal ouderen boven de 70 dat in zelfstandige klinieken wordt behandeld. Bijna 20 procent van de patiënten in particuliere klinieken is ouder dan 70 jaar. Bij operaties is bij deze groep een verhoogd risico op delier. De inspectie vindt een actief beleid van de klinieken op dit gebied noodzakelijk en zal er op toezien dat de betrokken klinieken, wetenschappelijke verenigingen en koepels afspraken maken over het herkennen van en adequaat reageren op patiënten met een delier.
Ook is er een stijging van het aantal klinieken dat patiënten onder de 18 behandelde. Naar verwachting is er per 1 januari 2014 een norm wat betreft toegestane behandelingen bij deze leeftijdsgroep, zowel soort behandeling als het aantal ingrepen dat een particuliere kliniek minimaal op jaarbasis moet doen om verantwoord zorg te kunnen leveren.

Ketenvorming

Particuliere klinieken behandelden in 2012 een half miljoen patiënten,die bijna driekwart miljoen behandelingen ondergingen. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met 2011. Wel ziet de inspectie toenemende concentratie van klinieken in ketens. Organisaties bieden hiermee een breder scala verrichtingen aan zoals cosmetisch behandelingen, orthopedische en bijvoorbeeld spataderbehandelingen. Daarnaast zijn er enkele grote oogheelkundige ketens die hun zorg in meerdere vestigingen in het land aanbieden.  Hierbij valt volgens de inspectie op dat de ketens er niet altijd in slagen om op alle vestigingen de voorwaarden voor kwalitatief goede zorg adequaat te organiseren.

Keurmerk

Branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) schaart zich achter het pleidooi van de inspectie voor extra toezicht op de behandeling van kwetsbare groepen. ZKN zegt extra aandacht te zullen besteden aan de normen die er voor deze groepen zijn, en gaat extra kwaliteitseisen opnemen voor kwetsbare groepen in het ZKN-keurmerk. ZKN roept patiënten op om goed op te letten of de kliniek van keuze gecertificeerd is en een keurmerk heeft.  De IGZ geeft aan dat alle klinieken binnen twee jaar gecertificeerd dienen te zijn.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 november 2013

Zelfstandige klinieken ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat ze de krenten uit de pap vissen. Dat is met name de reden dat ze onder de kostprijs van ziekenhuizen kunnen werken, die in hun prijzen de kosten voor oa lab, rontgen en een IC moeten verrekenen. He meer mensen naar een ZBC gaan, hoe meer er relatief bijgedragen moet worden in de ziekenhuisprijzen voor eenzelfde verrichting (immers aantallen in ziekenhuizen gaan omlaag, maar de te dekken onkosten niet). Als de ZBC's risicovollere patienten gaan helpen, moeten ze ook meer randvoorwaarden op de correcte manier invullen. Dit gaat tot hogere kosten leiden.
Voor het ene ZBC kan het veel uitmaken. Macro economisch maakt het geen drol uit.

Jantien

14 november 2013

Mijn vriend is in opleiding voor plastisch chirurg en de verhalen die ik hoor doen meer denken aan een slechte B-film dan van kwalitatief goed medisch vakmanschap!

Die particuliere klinieken zijn een uitwas van de marktwerking zeggen steeds meer collegae van mijn vriend..
Bovendien werken er vaak specialisten tot ver na de normale pensioensleeftijd zodat ze het brood uit de mond van collegae stoten die nog aan het begin van hun werkzame leven staan. Ook artsen die elders zijn gestopt met werken plegen na hun pensioen door te klussen in prive klinieken.
Dat is natuurlijk vragen om patientonvriendelijke kwaliteit.
Zo schijnt er nog een internist te zijn die aderlating gebruikt een volstrekt achterhaalde methode.
Ook valt de intercollegiale toetsing weg waar in gewone ziekenhuizen men audits plant.
Er ontbreken ook vaak basale voorzieningen als een lab ( bloed!) , rontgen en een apotheek. In geval van calamiteiten moeten er dan allerlei noodsprongen gemaakt worden om de clienten te vervoeren naar het backup ziekenhuis. Dat gaat wel eens mis.
De inspectie moet een veiligheidsbeleid handhaven en het is schrikbarend dat een ampele 50% gecertificeerd zijn, wat trouwens nog geen garantie is.
Ondertussen wordt er grof geld verdient met ingrepen die helemaal niet thuishoren in prive klinieken. Ook is het beschikbare personeel niet altijd gediplomeerd en zijn de zogenaamde oproepkrachten niet of onvoldoende bekend met de situatie ter plekke en in veel gevallen is de anesthesist direkt na zijn dienst vertrokken terwijl hij wettelijk 1 uur verplicht is te blijven. Juist in de verkoeverfase vinden de onregelmatigheden plaats.
Al deze nadelen kent het ziekenhuis niet!
En dan te lezen dat er 20% boven de 70 jaar wordt geopereerd. Een groep die de meest uiteenlopende post-operatieve calamiteiten genereert.
Misschien een idee om alle privé aktiviteiten in het belang van patientveiligheid te verbieden en de cowboys in de zorg tot de orde te roepen?
Het gaat om mensen!

Willemsen

15 november 2013

De samenwerkende ouderenorganisaties en daarmee ouderen zelf denken graag mee over de extra kwaliteitseisen voor kwetsbare ouderen. Het sluit perfect aan bij het project keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen. Recentelijk hebben we 15 kwaliteitsaspecten vanuit ouderenperspectief geformuleerd en zijn 130 ziekenhuizen door o.a. seniorscouts getoetst. Een relevant kwaliteitsaspect vormt de screening op geriatrische problemen, zoals delirium en nog belangrijker is dat interventies worden ingezet op de in de screening gecontateerde risico's. Uiteindelijk heeft 1/3 van de Nederlandse ziekenhuizen het keurmerk ontvangen. De rest is op weg om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Voor meer informatie: www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl.

Top