ACTUEEL

Schippers wil tarief voor ‘niet behandelen’

Schippers wil tarief voor ‘niet behandelen’

Minister Schippers van Volksgezondheid wil de financiële prikkel voor dure en onnodige behandelingen in de laatste levensfase neutraliseren. Als het aan de minister ligt komt er een tarief voor intensief begeleiden oftewel ‘niet behandelen’ dat gelijk is aan het tarief voor behandelen.

Dit laat Schippers in een brief aan de Tweede Kamer weten. Ze reageert hiermee op het rapport ‘Over(-)behandelen. Ethiek voor de zorg voor kwetsbare ouderen’. Hierin pleiten ethici Theo Boer en Maarten Verkerk en arts Dirk Jan Bakker onder meer voor het vergoeden van een ‘intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties’.

Schippers schaart zich achter deze aanbeveling. “Wanneer de arts meer tijd zou nemen om de patiënt (en familie) te begeleiden, zouden mogelijk onnodig belastende (en dure) behandelingen kunnen worden voorkomen”, stelt Schippers. Schippers meldt verder dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezig is met het opstellen van een zorgactiviteit voor een ‘intensief consult bij naderend levenseinde’, die zorgaanbieders vanaf 1 januari 2014 daadwerkelijk kunnen registreren.

Richtlijnen

Om medische beslissingen in de laatste levensfase te verbeteren pleit Schippers  ook voor versterking  van richtlijnen. In deze richtlijnen zou nadrukkelijk ruimte moeten komen voor ethische afwegingen, vindt Schippers. “Ik acht het een goede zaak als deze ethische afwegingen zo expliciet mogelijk in de professionele standaarden van veldpartijen worden vastgelegd”, schrijft Schippers.
“Dat geldt evenzeer voor de besluitvorming in de laatste levensfase.”

Wel vindt de minister dat het vooralsnog ontbreekt aan kennis over kwetsbare oude patiënten met meerdere aandoeningen. “Daarom is het goed dat vanuit verschillende universitaire groepen hieraan, mede in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg verder wordt gewerkt”, stelt Schippers.

Cultuuromslag

In haar brief stipt Schippers ook enkele lopende initiatieven aan, waarin ‘goede zorg’ en ‘kwaliteit van leven’ centraal staan. Zo is er het ZonMw-verbeterprogramma palliatieve zorg, dat een cultuuromslag bevordert, gericht op een geleidelijke overgang van de fase waarin het accent op genezing ligt naar de fase waarin het accent op behoud van kwaliteit van leven ligt. Ook heeft ZonMw een begin gemaakt met het project ‘Moet alles wat kan?’.  

“Dergelijke initiatieven juich ik toe, omdat ik het van belang acht dat het maatschappelijk debat over de grenzen aan de zorg wordt gevoerd”, stelt Schippers. “Bij iedere behandelbeslissing van een arts en een patiënt gezamenlijk zou de kwaliteit van leven voorop moeten staan om zodoende over- en onderbehandeling te voorkomen. Zelf breng ik waar mogelijk dit onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht van professionals en organisaties waar ik mee spreek. Ik zie daarbij dat het onderwerp nu meer bespreekbaar is dan enkele jaren geleden, maar dat er nog veel winst is te behalen.”

Om deze reden is Schippers ook positief over het project ‘passende zorg in de laatste levensfase’ van de artsenfederatie KNMG. Om het belang aan te geven dat Schippers aan dit project hecht, gaat ze hier een financiële bijdrage aan leveren.

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr 99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties; een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event de masterclasses financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr 99 talkshow.

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Koolen

6 december 2013

Prima dat er een tarief voor komt. Maar wie gaat dat inkopen ? In ons vak zijn tarieven voor directe toegang, telefonische zitting etc maar vrijheid om wel/niet in te kopen door zorgverzekeraars ! Beste politici, mevr. Schippers: met alleen een tarief bent u er nog niet.

wim van der meeren

6 december 2013

Els Borst sprak ooit over "kijk- en luistergeld".
Het is belangrijk dit op een goede manier vorm te geven.
Perverse prikkels zijn er nu te veel.
CZ wil graag meewerken aan kijk- en luistergeld.
Dat stelt de arts nog beter in staat om zich volledig aan op patientenbelang te richten, zonder zich een dief van de eigen beurs te voelen.
Het contract dat CZ en VGZ met RadboudUMC sloten over Parkinsonzorg heeft dit in zich.
Het belangrijkste dat de arts heeft toe te voegen is haar kennis, niet perse haar handelen.

van der Moolen

6 december 2013

"een tarief voor intensief begeleiden oftewel ‘niet behandelen’ dat gelijk is aan het tarief voor behandelen" waarmee "onnodig belastende (en dure) behandelingen kunnen worden voorkomen”.
De financiële winst bestaat daaruit dat de patiënt zonder onnodig belastende behandeling wellicht eerder komt te overlijden. Als er al afgerekend wordt op duur van (niet) behandelen.

Maar wat denken de ethici van het motief?
Dat behandeling onnodig en/want tot extra belasting voor de patiënt leidt is een ding. Dat de minister daartoe door een 'financiële prikkel' wordt aangezet echter...

joze

6 december 2013

Dan kun je het toch meteen wel Palliatieve Sedatie noemen?
Daar zou ik dan vrede mee hebben als ik toch niet meer beter zou worden.

Ben Crul

6 december 2013

Achmea heeft mét KNMG in zomer 2013 bij NZa al gezorgd dat er na lang pingpongen eindelijk door NZa belangrijke stap is gezet: Vanaf 2014 registratie van DOTproduct 'Íntensief consult t.b.v. afweging behandelopties' en in 2015 tarief bij inkoop. Eindelijk krijgt pleidooi Els Borst voor 'Kijk en luistergeld' handen en voeten. Fijn dat VWS en CZ dat ook steunen.

Jan Willem Thissen

6 december 2013

Wanneer er een tarief komt voor 'overleg en advies' dan kan daarmee een tijdseenheid die de medisch specialist hieraan besteedt gekoppeld worden aan een vergoeding. Medicus en patient tevreden, want er is dan tijd + vergoeding. De verzekeraars kunnen dit dan inkopen net als bij verrichtingen. Daarmee is de kwestie van de heer Koolen opgelost.

Met de reactie van Wim van der Meeren ben ik het geheel eens. Naast kennis om te behandelen moet de medisch specialist nog meer de rol van adviseur van de patient op zich nemen. Tarieven voor 'luisteren, overleg en advies' is hard nodig. Niet alleen bij levenseinde maar bij alle gezondheidsklachten. Dat zal zeker kostenbesparend weken en is bevredigend en belangrijk voor patienten, maar zeker ook voor medisch specialisten. Het nodigt specialisten nog meer uit tot echt contact met patienten. Zij worden nu soms te veel als technisch behandelaar ervaren.

Koolen-Goossens

6 december 2013

Beste hr. Thissen, ik reageer onder naam Koolen, maar mijn volledige naam is: Dienie Koolen-Goossens. Kon u niet weten. Ik vrees dat ook velen niet weten dat zorgverzekeraars, zoals ik stelde, goedgekeurde tarieven niet inkopen. Dat weet als het goed is dhr. van der Meeren ook want ook bij CZ komt dit helaas veel voor. De positie van verzekeraars lijkt dan sterker te zijn dan de poltiek. U noemt het woord /kunnen/ bij inkopen. Dat is juist het probleem. Ik zou er dan graag de vrijblijvendheid van af halen.

van der Moolen

6 december 2013

De minister moet het helemaal niet over "neutraliseren" van een "financiële prikkel voor dure en onnodige behandelingen in de laatste levensfase" hebben.
Ik kan me ook niet voorstellen dat de ethici dat geadviseerd hebben.

Als het onnodig behandelen in de laatste levensfase niet in het belang van de patient is is er maar een ding te doen: niet (!) vergoeden.
Maar wat zeg ik? Primum non nocere. Kent iemand dat nog? Als de "dure [who cares?] en onnodige behandelingen in de laatste levensfase" tot meer lijden leidt zou het bestraft moeten worden.

Dit "neutraliseren" is een perverse gedachte, beloont het slechte handelen nog steeds, hoopt er op dat men het wellicht na zal gaan laten omdat het in de portemonnee toch niks zal schelen. "Omdat het voor mij, behandelend arts, toch verder niks uitmaakt kan ik het net zo goed niet doen."

Fraai.

Oerlemans

7 december 2013

Waar is het mis gegaan? Het is toch werkelijk belachelijk om te gaan betalen voor niet-behandelen. We kunnen hiermee toch constateren dat de marktwerking heeft dus duidelijk gefaald! Vinden we het nu echt raar dat de zorgkosten zo hoog zijn?

Mitrasing

7 december 2013

Ontzettend dom voorstel.. sinds wanneer is niet-behandelen geen onderdeel v/e gesprek met de arts?

ANH Jansen

7 december 2013

Natuurlijk is dit een belachelijk voorstel. Niet behandelen of stoppen van een lopende behandeling wegens ontbreken van resultaten is deel van de behandeling; een arts moet en zal en kan daar zonder 'betaling' met de betreffende patiënt over praten. Gebeurt dan ook.

Probleem is natuurlijk de perverse prikkel en de voorwaarden die verzekeraars gaan stellen aan vergoeding voor een dergelijk "Niet behandelen" gesprek: de patient mag binnen 1 jaar niet worden behandeld voor eenzelfde aandoening? de patient moet binnen3 maanden overlijden? De patient mag niet naar een andere arts uitwijken voor een second opinion?

Hoe wordt bewezen dat een dergelijk gesprek is gevoerd? Op tape? Zonder wissen? Kopie in de cloud? Patient moet ondertekenen voor akkoord?

Financiële beloning voor arts voor Niet behandelen om financiële motieven voor ziekenhuis,budget VWS of winst verzekeraar (uitkomst gesprekken en aantal gesprekken is niet te voorzien en dus zal de winst van de verzekeraars dramatisch gaan oplopen, laat een econoom van naam, AAA, dit maar eens voorrekenen; Game theory is nog immer van toepassing in het systeemmodel Zorgstelsel 2006. Geen wonder dat verzekeraars wel oren hebben naar het voorstel van de Minister)

Gezien de wachtlijsten is er voor de artsen geen enkel probleem om nu al een behandeling te stoppen. Zij zullen er geen cent minder om verdienen. Aanbod genoeg. Er is in dit land sprake van rantsoenering van zorg. Schaarste.

Neoliberale visie en economische benadering van de zorg in dit land neemt nu schrikbarende vorm. Ernstige blikvernauwing bij VWS beleidsambtenaren en verzekeraars. We deden alsof, maar nu wordt het ernst.

Bedenk dat met de afschaffing van alle ex poste vereveningen en de Na calculatie verzekeraars voor 10% op het budget risico lopen. De voorzienbaar verlieslatende patienten, verplicht verzekerden en daarbij verplicht te accepteren verzekerden, zijn voor een verzekeraar zichtbaar; aan het BSN nummer is de historie gekoppeld.

Welke prikkel zou de verzekeraar nu hebben om het aantal verlieslatende verzekerden in het lopend jaar te doen verminderen?

Een goed gesprek tussen arts en patiënt zal daarom vooraf gaan met een "goed" gesprek tussen verzekeraar en arts. Prestatie indicator laat zich raden.

Shared savings krijgt in Nederland een unieke betekenis.

Baars

8 december 2013

Tijd, contemplatie en gesprek zijn de eerste slachtoffers in de "bankschroef" van meer productiviteit van links en tegelijk meer bureaucratische last van rechts.
Zolang "doen" productie is en "laten" administratief zonder betekenis is er zeker een perverse prikkel.

Maar het veel te kort door de bocht om de behandelzucht van de dokter als de motor van onnodig zwaar en lang doorbehandelen te bestempelen. Wij zijn alle kinderen van deze tijd: hoge verwachtingen, consumentisme, secularisatie, anticiperende spijtreductie, verdwenen rituelen rond ziekte en sterven, respectuitingen door aanbod etc.

Het gevaar nu is, dat een morele waarde wordt vertaald in een zorgeconomisch product. Dat kan volkomen averechts uitpakken. Zie het voorbeeld van strafboetes bij laatkomende ouders bij een kinderdagverblijf in het boek "Freakonomics" van Levitt en Dubner.

Hoedt u om de moraal af te kopen. Alleen de persoonlijke moraal van de zorgverlener kan de patient beschermen tegen de actiegedreven mechanisatie van de zorg. Zodra ook dit een "product" wordt, zal blijken dat ook dit een "markt" gaat leiden..

Top