ACTUEEL

Minister zet wetsvoorstel winstuitkering in ijskast

Minister zet wetsvoorstel winstuitkering in ijskast

Minister Schippers van Volksgezondheid biedt haar wetsvoorstel voor winstuitkering in de medisch specialistische zorg voorlopig niet ter behandeling aan. Na kritiek uit zowel de politiek als het veld is ze tot de conclusie gekomen dat “onderdelen van het wetsvoorstel nog nader moeten worden onderzocht”, zo laat de minister de Tweede Kamer in een brief weten.

Schippers zou haar wetsvoorstel oorspronkelijk op donderdag 16 januari in de Tweede Kamer bespreken. Deze behandeling is nu van de baan. “Ik heb geconstateerd dat voor het wetsvoorstel voorwaarden aan winstuitkering medisch specialistische zorg een nota van wijziging noodzakelijk is”, aldus Schippers. “Hieruit kunnen een aantal wijzigingen voortvloeien, die zowel inhoudelijk als technisch van aard kunnen zijn. Het wetsvoorstel is dermate complex dat het opportuun is om het van de agenda van aanstaande donderdag te halen.” 

NRC Handelsblad meldde woensdag dat het politieke verzet tegen de plannen voor winstuitkering zich zo heeft verhard dat er geen meerderheid in de senaat is. Tegenover NRC laat fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie, eerder nog één van de ondertekenaars van het Herfstakkoord, “geen mogelijkheden” te zien om met de plannen van Schippers in te stemmen. “Het toelaten van winstuitkeringen door ziekenhuizen is een hele principiële stap. Je steekt de Rubicon over”, aldus Slob in NRC.
Ook het CDA, dat eerder voorstander was van meer marktwerking, is kritisch. “Geld voor de zorg moet in de zorg blijven”, zegt CDA-parlementariër Hanke Bruins Slot in NRC.

Verankeren

In het regeerakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om winst uit te keren in de medisch specialistische zorg zo zal worden ingeperkt dat het alleen interessant is voor investeerders met een langetermijnperspectief: winstuitkering is alleen mogelijk bij surpluswinst boven 20 procent solvabiliteit en alleen bij winst uit reguliere exploitatie. Schippers studeert nu op de mogelijkheid om deze voorwaarden voor winstuitkering "nog zwaarder te verankeren, zonder de werking van dit wetsvoorstel te belemmeren".Minister Schippers wil winstuitkering onder voorwaarden mogelijk maken om zorginstellingen in de gelegenheid te stellen nieuwe financiers aan te trekken. Schippers verwacht tevens dat de zorg efficiënter wordt door de betrokkenheid van investeerders.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

15 januari 2014

RVS 2005: zorgstelsel "marktwerking vóór en dóór ambtenaren.
40 miljard wrs in 8 jaar verspild...

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

15 januari 2014

Voor het efficiënt maken van de zorg is uitkomstfinanciering een veel betere methode; zie http://www.gezondezorg.org/p4p. Ook zou ik het een slechte zaak vinden als specialisten zonder winstdeling niet betrokken zouden zijn.

En voor de financiering van zorginstellingen is ook nog een andere methode -- vastrentende obligaties. Zie http://www.skipr.nl/blogs/id1031-idee-winstuitkering-in-zorg-is-verouderd.html.

Zie voor een algemene beschouwing van het vraagstuk van de bedrijfsvorm van zorginstellingen http://www.gezondezorg.org/bedrijfsvorm.

@ Mitrasing:

Als u het over marktwerking heeft moet u wel aanduiden wat u daar mee bedoelt, want de term is een containerbegrip. Zie http://www.gezondezorg.org/marktwerking.

Alhoewel de privatisering die de minister wil ongewenst is, is uitkomstfinanciering wel gewenst. Als die resulteert in selectieve zorginkoop is er sprake van concurrentie tussen zorgaanbieders, dus marktwerking. Derhalve is de vraag: welk van drie aspecten bedoelt u als het heeft over marktwerking?

Mitrasing

15 januari 2014

@ Frank. Het is me bekend dat het container begrijp is, in bovenstaande refereert ook naar een opmerking van de RvS.
Persoonlijk ben ik geen voorstander van financiering op uitkomsten binnen dit zorgstelsel en de gevaren van risicoselectie die alom aanwezig zijn.

Frank Conijn

15 januari 2014

@ Mitrasing:
Als de RVS ook geen nadere aanduiding gaf van het begrip marktwerking, kan zijn advies bij Het Grote Archief. Ik heb de RVS over het algemeen hoog zitten, begrijp me niet verkeerd. Maar zonder nadere aanduiding is het een tamelijk nutteloos advies.

Verder is het een misvatting dat uitkomstfinanciering risicoselectie inhoudt. De zorgverzekeraar zal dat niet accepteren omdat hij een zorgplicht heeft. En de zorgaanbieders hebben een acceptatieplicht, wat tezamen met uitkomstfinanciering maakt dat ze toch hun best zullen gaan doen.

Daarbij kunnen voor patiënten met wezenlijk complicerende condities andere performance-beschrijvingen opgesteld worden, waarmee hogere tarieven kunnen gaan gelden.

Zie ook http://www.gezondezorg.org/kem.php#cherry+pret.

Peter Koopman

16 januari 2014

Laten we in discussies "doel", "middel" en "randvoorwaarde" tijdig onderscheiden. "Winst", "Financiering van het resultaat" en "selectieve inkoop" behoren tot een discussie van bovenstaande derde categorie. "Vraag/behoefte gestuurde en bewezen effectieve zorgverlening", "gezondheidswinst" en "inzet van bekwame verpleegkundigen en artsen" tot de eerste twee. Randvoorwaardelijke discussie loopt het gevaar om de kern van de zaak, te weten een effectieve gezondheidszorg voor velen, te missen. Er is in macro termen niets zo doelmatig als effectieve verpleging en behandeling!

DGo

16 januari 2014

Het toestaan van winstuitkeringen is 'het begin van net einde'. Het kan een ongewenste uitwerking krijgen die lastig te corrigeren is.

De destijds ingezette marktwerking voor de ziekenhuizen is inmiddels weer teruggevoerd naar een soort van budgettering. Ondertussen moeten ziekenhuisbestuurders nog steeds met inkopers van zorgverzekeraars jaarlijks om tafel om een zeer irritant ritueel af te werken.
Het geheel is een lappendeken geworden waarin je nog weinig patroon kunt zien.

Datzelfde gaat gebeuren wanneer er een meerderheid in de 1e Kamer wordt gevonden om het windtuitkeringsplan van Schippers goed te keuren.

Het zou dan namelijk erg bijzonder worden. De zorgverzekeraars laten weten dat zij geen winsten maken, maar dat hun financiële overschotten nodig zijn om het eigen weerstandsvermogen op te vijzelen. De bestuurders van deze organisaties vallen niet onder een regeling waar ze de inkomens van de bestuurders aftoppen.
En ziekenhuisbestuurders moeten qua inkomen terug naar een verontrustend laag niveau en worden straks door de aandeelhouders afgerekend op hun winstpercentage.

Of worden de ziekenhuizen die winst mogen gaan uitkeren straks ook vrijgesteld van de bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector?

Alsjeblieft volksvertegenwoordigers, houd toch eens op met al die onzin!
Ga eens structureel aan de slag met de kwaliteit.
Maak meetbare kwaliteit onderdeel van welke toekomstige nieuwe financiële structuur dan ook.

Sinel

16 januari 2014

Ik zal wel naief zijn;echter geld verdienen in de zorg moet een noodzakelijk kwaad zijn,om te kunnen functioneren in de organisatie op een professioneel niveau.Zogauw het een apart doel wordt los van de zorg ontstaat er een 2deling in de organisatie die nadelig werkt op de effectiviteit.

Anoniem

27 januari 2014

Weg met het idee van winstuitkering. Wat te denken van het bizarre gegeven dat er al een arts is overleden omdat hij zich niet wenste te schikken in het zakelijke plaatje van een bekend zorgondernemer die de tent kocht en de overleden dokter dwong voortaan de winst voor zus en zoveel procent met hem te delen?
Het is schandalig wat de marktwerking aan excessen nu al laat zien. Om over een fors toegenomen aantal werkelozen in de zorg maar niet te spreken. Walgelijk dat VVD gestoethaspel.
De hele zorg nationaliseren en streng toezicht op de genees faktor. En collegiale toetsing van de DBC, gebruik die draak dan maar eens op een goede manier.

Top