HRM

Noorden verliest vijfduizend zorgwerknemers

Noorden verliest vijfduizend zorgwerknemers

De werkgelegenheid in zorg- en welzijn in de drie noordelijke provincies daalt de komende jaren met 4 procent, hetgeen neerkomt op circa vijfduizend arbeidsplaatsen. Dit blijkt uit een arbeidsmarktrapportage van werkgeversorganisaties Venturaplus en Zorgplein Noord.

De grootste daling in de periode tot en met 2017 wordt verwacht onder thuishulpen en verzorgenden. Naar verwachting hebben werkgevers in 2017 35 procent minder werknemers uit deze categorieën in dienst. De grootste krimp wordt voorzien voor 2015, wanneer de hervormingen in de langdurige zorg worden doorgevoerd.  

Daar staat tegenover dat de werkgelegenheid voor met name hoger opgeleide verpleegkundigen met 6 tot 9 procent groeit. Het gaat hierbij onder meer om wijkverpleging, waar extra financiële middelen voor beschikbaar komen.   

In sommige beroepsgroepen dreigen zelfs tekorten te ontstaan. Het gaat hierbij onder meer om verloskundigen, fysiotherapeuten en huisartsen. Van de laatsten zijn er momenteel 800 werkzaam in Groningen, Friesland en Drenthe. Daarvan beëindigen er de komende jaren vijftig hun praktijk.

Koploper

Om aantrekkelijk te  zijn voor hoger opgeleiden moet Noord Nederland zich steviger profileren als koploperregio, vinden Venturaplus en Zorgplein Noord. Mede door de geringe bevolkingsdichtheid loopt het Noorden voorop met Healthy Ageing, technologische ontwikkelingen, ketenzorg en gebiedsgerichte zorg- en welzijnsactiviteiten.   

Tegenstrijdig

Alles bij elkaar laat de arbeidsmarktontwikkeling in het noorden tegenstrijdige tendensen zien. In de care dreigt de hervorming van langdurige zorg en de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten een groot overschot te ontstaan, waarbij met name de lager gwkalificeerden het hardst worden getroffen. In de cure dreigt juist een tekort met name voor wat betreft specifieke kritische functies.  

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 januari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 23-01-2014 10:02.

Anoniem

22 januari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 23-01-2014 10:03.

Anoniem

23 januari 2014

Het noorden is aantrekkelijk om te wonen en te werken, de geschetste ontwikkelingen bieden kansen en bedreigingen, zo gaat dat al eeuwen.
De vorige anonieme reacties getuigen van weinig gezond verstand en horen niet op een site als deze thuis. er is zelfs sprake van impliciete bedreiging=onacceptabel.
Het leek mij beter om ook maar anoniem te reageren, doe ik anders nooit.

Hofstee

23 januari 2014

Er lijkt zich een bekend fenomeen te etaleren: het westen vindt de noorderlingen stug en oninteressant en het noorden voelt zichzelf slachtoffer. Die tegenstelling, die overigens echt niet tot iets goeds leidt, wordt in tijden van crisis eerst uitvergroot en zal vervolgens weer wegebben. Ik hou niet van deze tegenstelling en vind dat er helemaal geen reden voor is. Juist in het noorden zijn we met de transitie, de kanteling in de zorg al heel ver. In Groningen zijn er tientallen trajecten waar zorgaanbieder, zorgverzekeraar en zorgvrager gezamenlijk de kwaliteit van de zorg bepalen. Gelijkwaardig en samen verantwoordelijkheid nemen. In Healthy Ageing zijn we erg ver, in ketenzorg in patiënt/burger initiatieven etc etc. De kern van de transitie is dat in de regio, op locatie de betrokken mensen en instellingen gezamenlijk bepalen welke zorg er nodig is, wat dit voor opleidingen en instellingen betekent en wat dit voor de burgers aan eigen regie betekent. Laten we dus daar samen verder aan bouwen in plaats van ons mee te laten slepen in wij/zij spelletjes.

Schensema

23 januari 2014

In nederland zijn er zeker verschillen te zien vanuit het geografische perspectief en de cultuuraspecten. Ik wil dit los zien van de kwaliteit van zorg. Er zijn logische effecten waarneembaar in die gebieden waar de bevolkingsdichtheid dus de vraag naar zorg minder is. Ik heb overigens geweldige innovatieve initiatieven gezien in het Noorden. O.a. bij MCL, UMCG, Talant, GGZ Friesland, Lentis etc. etc.

Door de ontwikkelingen in de sector en de transities vinden er verschuivingen plaats waarbij er krimp ontstaat en dat gaat te koste van arbeidsplaatsen. Laten we streven naar behoud van kwaliteit want dat is voor de klant een belangrijke waarde

W.Oest

24 januari 2014

We zullen wel eens zien is of die 'werkgevers' 2017 wel halen.
Wij laten onze huizen en banen niet verwoesten door een stel Haginezen. Desnoods pleuren we onze gier tot metershoog op het Binnenhof.

Anoniem

25 januari 2014

Griekenland wil werkloze jongeren naar andere EU-landen exporteren

Armoede EU explodeert, bijna 1/3 werklozen krijgt geen uitkering - Onderzoek: Spanningen binnen EU nemen toe, bezuinigingen werken averechtsSpaans protest tegen de massale jongerenwerkloosheid, die met bijna 60% net zo hoog is als in Griekenland, en daarmee een tijdbom onder de samenleving is.

De Grieken hebben een creatieve oplossing bedacht voor het vrijwel ontbreken van een exporterende industrie en hun jeugdwerkloosheid van bijna 60%: de werkloze Griekse jongeren moeten worden ingezet als 'exportproduct' naar andere EU-landen. In eigen land wil de overheid jongeren verplicht onbetaald laten werken, zogezegd om bedrijven te stimuleren hen aan te nemen. Feitelijk betekent dit voorstel, waarmee jongeren geen salaris meer krijgen maar toch moeten werken, dus pure slavernij. De cijfers uit de rest van de EU laten vergelijkbare dramatische ontwikkelingen zien.

Het bizarre voorstel is afkomstig uit de koker van het Griekse Centrum voor Planning en Economisch Onderzoek. Omdat de Griekse bedrijven niemand meer aannemen en 1 op 4 Grieken -en zelfs bijna 6 op de 10 jongeren- werkloos thuis zit, wil men de werkloosheid verminderen door jongeren gewoon het land uit te schoppen, en de rest van de EU met hen op te zadelen. Veel kans op werk maken deze jongeren niet; 71% van hen zit al langer dan een jaar thuis, terwijl 23,3% zelfs nog nooit heeft gewerkt. (1)

1 op de 4 Europeanen bedreigd door armoede

Uit de rest van de EU komen vergelijkbare onthutsende cijfers. De armoede in Europa explodeert, geeft nu ook EU-Commissaris van Sociale Zaken Laszlo Andor toe. Maar liefst 1 op de 4 Europeanen wordt door armoede bedreigd. De werkloosheid in de eurozone bedraagt 12%, onder jongeren zelfs bijna dubbel zoveel: 24,4% (1). Schrikbarend is dat 29% van de werklozen in de EU géén uitkering krijgt. Van Groot Brittannië tot en met Griekenland heeft dat dramatische gevolgen. Het aantal daklozen in Europa neemt dan ook hand over hand toe. (2)

Het Center for Economic Policy Research wees onlangs op het historische verband tussen bezuinigingen en grote maatschappelijke onrust zoals stakingen en rellen. Ook JPMorgan waarschuwde dat de geschiedenis van Europa in de afgelopen eeuw laat zien dat bezuinigingen doorgaans ernstige, chaotische gevolgen hebben, niet alleen voor de bevolking, maar ook voor de overheid, omdat de overheidsschuld juist verder stijgt.

'EU ondermijnt democratie'

Daar komt nog eens bij dat de besluiten die in Brussel worden genomen de indruk wekken dat de democratie wordt ondermijnd. Bovendien nemen de spanningen tussen de EU-landen onderling toe. Zo vond de president van de Bank van Frankrijk het niet eerlijk dat zijn land onlangs werd afgewaardeerd, en zei hij dat ze dat juist met Groot Brittannië hadden moeten doen. 'Nu de druk op de begrotingen toeneemt en de groei afneemt, lijken er grenzen te zijn aan de Europese solidariteit,' constateerde JPMorgan. (3)

Record aantal jongeren werkloos

Dat het -in tegenstelling tot wat u van EU-politici hoort- steeds slechter gaat, blijkt uit de kille statistieken. In Frankrijk stijgt de werkloosheid al 9 kwartalen op rij, en is in 16 jaar niet meer zo hoog geweest (4). Ook in Italië steeg de werkloosheid naar een recordhoogte van 12,7% (5). In Spanje wil de record werkloosheid van 26,7% maar niet dalen, en steeg de jeugdwerkloosheid verder naar 57,7% (6). In Nederland bedroeg de jeugdwerkloosheid in november vorig jaar 11,4%, een stijging van 1,7% in een jaar. Alleen in Oostenrijk, Duitsland en IJsland is de werkloosheid onder jongeren percentueel lager (7).

(1) Zero Hedge
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Zero Hedge
(4) Zero Hedge
(5) CNN Money
(6) Zero Hedge
(7) Zero Hedge

Zie ook o.a.:

Top