ACTUEEL

‘Care zet kwart minder formatie in voor administratie’

‘Care zet kwart minder formatie in voor administratie’

Aanbieders in de langdurige zorg hebben hun administratieve personele formatie de afgelopen jaren met ruim een kwart weten terug te brengen. Door verdere verbeteringen in de administratie kan deze formatie de komende twee jaar met nog eens 20 procent omlaag.

Daar staat tegenover dat de door de instellingen ervaren administratieve lasten vrijwel gelijk gebleven zijn. Dit komt mede doordat de administratieve kosten door hogere lonen flink zijn gestegen. Een en ander blijkt uit de rapportage ‘Op weg naar minder administratieve lasten 2013’ die adviesbureau Q-Consult in opdracht van het ministerie van VWS heeft opgesteld.

Gemeten in benodigde formatie-eenheden zijn de administratieve lasten in de verzorging en verpleging en gehandicaptenzorg tussen 2011 en 2013 met in totaal 26 procent gedaald, zo constateren de  onderzoekers.
Met name het aantal FTE dat  nodig is voor zorgtoewijzing is met 13 procent flink gedaald. Ook is er 8 procent minder FTE ingezet voor materiële controle alsook 5 procent minder  voor productie, realisatie en verantwoording.

Automatisering

De daling van de administratieve lasten is volgens Q-Consult onder meer toe te schrijven aan het automatiseren van het proces rond zorgtoewijzing. Ook is de AWBZ-brede Zorg Registratie (AZR) geactualiseerd, waardoor de informatie-uitwisseling makkelijker is geworden. Bovendien scheelt het afschaffen van de productiemonitor het nodige werk.

Vereenvoudigen

Volgens Q-Consult kunnen de administratieve lasten de komende twee jaar met circa 20 procent verder dalen. Bedroegen de totale administratieve lasten in 2011 122 miljoen euro, in 2015 kan dit 95 tot 100 miljoen euro zijn. Wel moet er dan werk gemaakt worden van het vereenvoudigen en uniformeren van het zorginkoopbeleid, zo adviseert  Q-Consult. Ook het maken van meerjarenafspraken met de financiers kan de administratieve lasten verder verlichten. Dergelijke afspraken zorgen er voor dat de stappen uit het inkoopproces minder frequent doorlopen hoeven worden en scheppen zo ruimte voor kwaliteits- en doelmatigheidsverbeteringen.       

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

30 januari 2014

Lijkt een goed bericht, maar lees niets over verminderde administratieve last in het primaire proces: verpleging, begeleiding, verzorging en behandeling door bijvoorbeeld slimme ict

van Heemstra - ZorgSteedsBeter

30 januari 2014

En wat ik ook niet lees Peter, is dat hierbij de administratieve lasten bij de kern worden aangepakt, namelijk door de vraag te stellen in welk opzicht zij bijdragen aan waardetoevoeging voor de client.
Lean helpt om de overige administratieve lasten als 'verspilling te herkennen' en daarmee de uitdaging om die administratie in essentie zélf terug te brengen in plaats van 'verspilling te automatiseren'. Anders houd je vermijdbare verspilling in stand.
Zó naar administratieve lasten kijken heeft een fundamenteel en veel groter effect en beperkt veel fundamenteler de ervaren administratieve druk op verzorgenden.

Myriam Martens Q-Consult

31 januari 2014

Het onderzoek richt zich inderdaad primair op de (intramurale) administratieve lasten als gevolg van de informatievragen van zorgkantoren aan zorgaanbieders. Het verbetervoorstel van de onderzoekers om het inkoopbeleid te vereenvoudigen en uniformeren kan gezien worden als stap in het terugdringen van administratieve lasten in de organisatie. De vraag naar dit onderzoek vanuit de overheid zien wij als een goede stap in het terugdringen van administratieve lasten opgelegd door externe partijen. Ons inziens past dit bij de voorgenomen werkwijze rondom de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).

We onderschrijven volledig dat er in het primair proces (te) veel tijd wordt besteed aan administratie door behandelaren, begeleiders, verplegenden en verzorgenden. Tijd die ten koste gaat van de directe zorg en daarmee in de meeste gevallen ten koste gaat van de kwaliteitstijd, de waarde toevoegende tijd. Dit enerzijds door de door externe partijen opgelegde kaders rondom verantwoording, bekostiging etc, maar ook door interne gewoonten, wensen en behoeften.
Belangrijkste in de zorg, in de bedrijfsvoering en in de directe zorg, is wat ons betreft: “terug naar de Bedoeling”. En dat is direct de vraag: ‘wat voegt waarde toe voor de cliënt of patiënt’? De Leanfilosofie, zoals Van Heemstra noemt, is een goede manier om processen te verbeteren. We hebben met Lean en andere verbetermethoden al mooie successen geboekt.
Zeer recent organiseerden wij de bijeenkomst ‘reduceren administratieve lasten in primair proces’. Daarover verschijnt binnenkort een artikel in de HEADline, houd het in de gaten!

Top