HRM

Begrip vermindert langdurig verzuim chronisch zieke

Mensen met een chronische ziekte of een beperking werken minder dan de algemene bevolking en ze verzuimen meer. Het risico op langdurig verzuim neemt toe als deze mensen op hun werk onvoldoende begrip of ondersteuning ervaren voor de invloed van hun ziekte of beperking.

Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL naar langdurig ziekteverzuim onder chronisch zieken en mensen met een beperking. De onderzoekers concluderen dat de arbeidsparticipatie van deze groep (23 procent) fors lager ligt dan die van de algemene bevolking (66 procent). Ook verzuimen zij vaker (56 procent op jaarbasis) dan andere werknemers (50 procent). Dat verzuim duurt bovendien langer, zo blijkt. Het gemiddeld aantal dagen ziekteverzuim ligt per jaar op 23 voor chronisch zieken en gehandicapten, tegen 15 dagen voor de algemene bevolking.

Begrip

Uit het onderzoek blijkt begrip en ondersteuning voor deze werknemers cruciaal is. Mensen die – door hun chronische ziekte of beperking – problemen ervaren met hun werk, lopen een twee keer zo groot risico op langdurig verzuim als mensen bij wie dat niet zo is.

NIVEL-onderzoeker Mieke Rijken: “Goede ondersteuning op de werkvloer is voor voor mensen met een chronische ziekte of beperking is het cruciaal. Werken met een chronische ziekte of beperking is in veel gevallen mogelijk, maar de wil om te werken alleen is dan niet voldoende. Er moet dan ook voldoende aandacht zijn voor de impact van de chronische ziekte of beperking op het werk. Negeren is in dit geval de slechtst denkbare optie. Dan komen mensen vroeg of laat in de problemen, wat uit kan lopen op langdurig verzuim en definitieve uitval uit het arbeidsproces.”

Methode

Aan het onderzoek namen 652 werkende mensen deel, van wie 61 met een langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Vugt

18 februari 2014

Ook voor medewerkers met een psychische aandoening speelt bespreekbaarheid van de aandoening op het werk een grote rol bij het goed (blijven) functioneren. Ook wanneer sprake is van verzuim is het belangrijk open te kunnen zijn over wat er speelt. Niet alleen belangrijk voor de beleving van de werknemer maar ook omdat dan adequate afspraken gemaakt kunnen worden tussen werkgever en werknemer en langdurig(er) verzuim kan worden voorkomen.

(Chronische) psychische aandoeningen komen veel voor (42,7% van de Nederlanders krijgt ooit in het leven te maken met psychische problemen) maar zijn vaak moeilijk bespreekbaar, helemaal op het werk.

Samen Sterk tegen Stigma (SStS) zet werkambassadeurs in die mee werken aan goed beleid en een open cultuur m.b.t. medewerkers met een psychische aandoening. Ook heeft SStS contact met grote werkgevers over hoe dit onderwerp handen en voeten te geven.

Voor meer informatie over de werkambassadeurs en SStS: http://www.samensterktegenstigma.nl/voor-werkgevers/stigma-en-werk/

Top