Tech

'Blijf kritisch op zelfmanagement en e-health'

Huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen doen er goed aan om initiatieven op het gebied van zelfmanagement en e-health voor chronische patiënten niet kritiekloos te omarmen. Zij moeten de geschiktheid en kansrijkheid voor iedere patiënt afzonderlijk zorgvuldig afwegen. Dat schrijft een groep van deskundigen in Huisarts & Wetenschap (H&W), meldt Mednet.

Zelfmanagement kan winst opnemen. Echter, eerst dienen zorgverleners, zorgorganisaties en kennisinstituten inzichtelijk te maken hoe zij de winst kunnen verzilveren. Daartoe moeten zij onderling en met patiënten samenwerken. Dat stellen de auteurs. 

Voorwaarden

Zelfmanagementinterventies bieden een perspectief op betaalbare zorg voor het toenemende aantal chronisch zieken in de samenleving, aldus de auteurs. “Noodzakelijke voorwaarden om dit perspectief tot ontplooiing te laten komen, zijn helderheid in de terminologie, een realistisch verwachtingspatroon ten aanzien van de effectiviteit en met name het vergroten van onze kennis over de werkzaamheid van deze interventies.” Verder is er een paradigmaverschuiving nodig, waarbij de patiënt vanuit zijn
traditionele rol van passieve zorgontvanger moet evolueren tot een actieve partner.

Containerbegrip

Het enthousiasme voor zelfmanagement houdt volgens de auteurs geen gelijke tred met het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit ervan. Zij waarschuwen dat “de grote heterogeniteit van interventies en patiëntenpopulaties” er in het publieke debat gemakkelijk toe leiden dat zelfmanagement een nietszeggend containerbegrip wordt.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Houbiers

3 april 2014

Uiteraard moeten we kritisch op zelfmanagement en e-health blijven; maar ook weer niet deze erg zinvolle ontwikkelingen 'doodknuffelen' met allerlei a priori opgelegde bewijslast van effectiviteit en doelmatigheid.

Zeker er moet op dit vlak nog heel wat gestandaardiseerd, geprotocolleerd en geüniformeerd worden, maar laten we deze initiatieven een gerede kans geven, en dat deel van de de patiënten populatie die daarvoor in aanmerking gaan 'verleiden' om actief met zijn eigen proces aan de slag te gaan. Daarbij kunnen zelfmanagement, e-health en 'patient reported outcomes' een cruciale rol gaan spelen.

Want de paradigma shift zit hem met name in het feit dat wij nu onze informatie, waarop het medisch handelen is gebaseerd, funderen op puntmetingen die een hooguit een 'info window' van max. enkele weken van een patiënt jaar bestrijkt. Want we 'geloven' alleen maar dat wat 'gemeten' is binnen de muren van de 'zorg'. Terwijl de gemiddelde (chronische) patiënt voor meer dan 98% van de tijd zich daar niet bevindt. Dus we missen heel wat waardevolle medische informatie!

Scholten

4 april 2014

Een van de mooie wetenschappelijke onderzoeken naar e-health dat momenteel plaats vindt is Innovative ICT solutions to improve treatment outcomes for depression: the ICT4Depression project.
Zie voor de opzet daarvan
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22954884.

Dit kan een platform worden waar huisartsen met de hulp van hedendaagse technologie o.a. patiënten met een depressieve aandoening of met diabetes verder kan helpen.

Zodra de resultaten bekend zijn, zou het goed zijn om te bekijken of deze opzet in de toekomst toegepast kan worden in de klinische praktijk.

Top