ACTUEEL

‘Uitkomstfinanciering helpt gemeente bij zorgtaak’

Gemeenten moeten bij hun nieuwe zorgtaken meer gaan sturen op kwaliteit in plaats van op kosten. Door de uitkomsten centraal te stellen bij de bekostiging kunnen de kosten lager worden. Dat stelt adviesbureau KPMG Plexus in het onderzoek ‘Betalen voor kwaliteit’.

Volgens KPMG doen de gemeenten er goed aan om nu al op kleine schaal uitkomstbekostiging in het ‘sociaal domein’ in te voeren. “Gemeenten krijgen in 2015 meer verantwoordelijkheden, maar moeten het met aanzienlijk minder geld doen dan tot nu toe in deze domeinen werd besteed”, stelt Karina Kuperus die bij KPMG Plexus gespecialiseerd is in de bekostiging van de zorg in het sociaal domein. “Dat betekent dat de druk op de gemeenten om de zorg en ondersteuning zowel goed als betaalbaar te houden, toeneemt.”

Breder resultaat

Sturen op kwaliteit lijkt strijdig te zijn met deze financiële uitgangspunten, maar volgens Kuperus  leidt kwalitatief betere zorg en ondersteuning vrijwel altijd tot een lager volume en daarmee tot lagere kosten. De vraag is wel wat geschikte indicatoren zijn, die recht doen aan zowel de individuele beleving van de burger als aan de maatschappelijke effecten. “Waar in de gezondheidszorg het resultaat vooral bepaald wordt door de gezondheid van de individuele patiënt, wordt in het sociale domein een breder resultaat verwacht”, stelt Kuperus. “De zorg en ondersteuning die hier geleverd wordt, draagt niet alleen bij aan het welzijn van de individuele cliënt, zoals zijn gezondheid, zijn leefomstandigheden, zijn psychisch welzijn en zijn participatie in de maatschappij. De inzet draagt ook een maatschappelijk doel.”

Als voorbeeld noemt Kuperus hulp en ondersteuning aan de jeugd. Die draagt niet alleen bij aan het een groter  welbevinden en lagere zorgvraag van jongeren, maar ook aan minder criminaliteit.

Leren

Uitkomstbekostiging door de lokale overheid kan volgens Kuperus ook risico’s met zich meebrengen. “Een voorbeeld hiervan is het gevaar van ‘gaming van data’. Als aanbieders te afhankelijk worden van de uitkomsten, komen zij in de verleiding om data achter te houden of te manipuleren”, legt Kuperus uit. Om die reden is het volgens Kuperus om te experimenteren in een overzichtelijke, gecontroleerde omgeving. “Juist in de beginfase is het leren van data erg belangrijk en is betrouwbaarheid essentieel. Op termijn is het dan ook noodzakelijk de aangeleverde kwaliteitsdata te verifiëren, net zoals de accountant nu doet bij financiële data.”  

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Nieuwenhuizen, stichting beheer improvement model

24 april 2014

Helemaal eens met auteur. Het Improvement Model kan hier bij uitstek in voorzien; zowel qua onafhankelijk (door Raad voor Accreditatie geaccepteerd) denk- en toetsingsmodel als ook qua inrichtingskader. Dit is een online en onafhankelijk methodisch instrumentarium op klantniveau op basis waarvan zelfredzaamheid, ambitie en urgentie kan worden gemeten in verhouding tot doelrealisatie, risico's en sectoroverstijgende klantwaardering. Er vindt thans een brede informatieronde plaats bij stakeholders en er worden oriënterende gesprekken gevoerd. Alles staat ''panklaar'' ter beschikking voor de landelijke uitrol. Zorgondernemers sluiten zich vanaf 2013 aan bij de beweging Maatschappelijke verantwoording nieuwe Stijl (op basis van uitkomsten) die mogelijk wordt vanuit Stichting Beheer Improvement Model en Novire, Innovatiekracht voor de Zorg. Ook adviseurs en grote kennisorganisaties kunnen een steentje bijdragen in deze voorziening.

Commandeur

24 april 2014

Voor een samenvatting of aanvraag van de publicatie kijk op www.kpmg.com/nl/betalenvoorkwaliteit

Frank Conijn

20 augustus 2015

Inderdaad is een uitkomstgestuurd systeem ook voor de extramurale care het aangewezen systeem. En inderdaad moet goed gelet worden op frauderesistentie. Een frauderesistent uitkomstassessment, i.c. een frauderesistente consumenttevredenheidsmeting, is echter inmiddels ontwikkeld. Zie https://gezondezorg.org/assessmentwerkwijze.

Top