HRM

RvS maakt gehakt van aangescherpte WNT

RvS maakt gehakt van aangescherpte WNT

De Raad van State (RvS) is bijzonder kritisch over de manier waarop het kabinet de Wet Normering Topinkomens (WNT) wil aanscherpen. Volgens de RvS is de aanscherping ongemotiveerd, strijdig met Europese regels en een bedreiging voor de arbeidsmarktpositie van de publieke en semipublieke sector. De RvS adviseert daarom de aangescherpte WNT “nader te bezien”.

Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen bestuurders in de semipublieke sector, waaronder zorgbestuurders, sinds vorig jaar maximaal 30 procent meer dan een minister verdienen. Het kabinet wil nog een stap verder gaan en het maximum bestuurderssalaris terugbrengen tot dat van een minister.

Ongemotiveerd

In een advies laat het hoogste rechtscollege nu weten dat het kabinet met dit wetsvoorstel “zonder nader onderzoek en motivering, een jaar na het in werking treden van WNT, al weer afstand doet van de normen die daarin waren vastgesteld”. Dit verhoudt zich volgens de  Raad van State slecht tot “consistente en houdbare wetgeving” en doet geen recht aan de jarenlange discussie over een bezoldigingsnorm. Door aan te voeren dat de ministers vanwege de financiële crisis zelf hebben afgezien van salarisverhoging verheft het kabinet bovendien een gelegenheidsargument tot norm, aldus de Raad van State.

Ook is de tussentijdse verlaging volgens de Raad van State strijdig met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Wettelijke vaststelling van bezoldigingsnormen is een inmenging in het ongestoord genot van eigendom, zo interpreteert de Raad van State het EVRM, temeer daar de WNT niet alleen de publieke, maar ook de semipublieke sector omvat.

Willekeur

De Raad van State waarschuwt ook voor de arbeidsmarktgevolgen in de publieke en semipublieke sector. Inkomenswillekeur kan volgens de raad leiden tot een tekort aan voldoende deskundige en gekwalificeerde functionarissen. Het "onverhoeds" doorvoeren van nog verdere aanscherpingen van de normstelling in de WNT, zonder acht te slaan op de evaluatie van de huidige normen die is overeengekomen, is dan ook onverstandig, vindt de RvS. “Met aanscherping van de normstelling in dit stadium bestaat het risico op onvoorziene en/of ongewenste (neven)effecten, en mogelijk nadelige gevolgen voor het functioneren van de desbetreffende organisaties, die weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken”, aldus de raad.

De raad adviseert daarom de voorgestelde aanscherping nader te bezien. Minister Plassterk noemde het verzet tegen aanscherping van de WNT begin dit jaar nog “bezopen”. Het oordeel van de Raad  van State is een overwinning voor de vereniging van zorgbestuurders NVZD, die in de campagne tegen de  ‘WNT2’ vrijwel identieke  argumenten hanteerde als de Raad van State nu in het advies aan het kabinet heeft opgenomen.

 

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Willy Spaan

3 juli 2014

Helaas trekt de minister, zoals ik had verwacht niets aan van de kritiek en heeft het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/01/nader-rapport-voorstel-van-wet-verlaging-bezoldigingsmaximum-wnt/nader-rapport-wnt-2.pdf

Glenn Mitrasing

3 juli 2014

Lijkt me een inkoppertje voor de LHV en ander zorgkoepels gezien het feit dat de NZa een "norminkomen" vaststelt...

Freek Korver

3 juli 2014

Als je dit leest vraag je je toch werkelijk af wie er nu bezopen is, Plasterk of de RvS. Ik weet het antwoord wel en u ook denk ik. De argumenten die genoemd worden door de RvS en overigens ook door NVZD, NVTZ, NVZ, VNO-NCW etc. in de eerdere consultatie ronde zijn benoemd, worden door de minister niet eens bestudeerd en op hun merites beoordeeld. Kokervisie zonder zelfreflectie wordt dat genoemd en in professionele organisaties in de zorg wordt dat gezien als een enorm risico voor disfunctioneren. Het niet meer openstaan voor enige vorm van zelfreflectie, en het feit dat dat ook niet meer wordt gecorrigeerd door de professionele groep die samen voor een taak staan (maatschap of in dit geval het kabinet) zou voor iedere bestuurder voldoende reden moeten zijn om in te grijpen. De tweede kamer zal dit niet doen rondom dit dossier aangezien men daar met dezelfde eigenschappen kampt als Plasterk en het kabinet,! Rest de hoop dat de Eerste kamer het geweten en IQ van Nederland is en ons behoed voor verdergaande willekeur en een pad van tomeloze nivellering en ingrijpen in particuliere sectoren omdat Plasterk als nieuwe zonnekoning van mening is dat iedereen minder dan hij moet verdienen. Overigens moeten we de Nar Spekman in dit verhaal niet wegcijferen. Maar een ieder die dit leest en denkt ja daar is weer een graaier die er wat van vindt, wil ik u er even op wijzen dat met het naar beneden duwen van de top het gehele loongebouw mee naar beneden wordt geduwd. En voor degenen die denken dat ze in sectoren werken die nu (nog) buiten schot blijven. Met een dergelijk kabinet is niemand in Nederland nog zeker van zijn rechten om als werkgever en werknemer gezamenlijk de arbeidsvoorwaarden te bepalen en vast te stellen. Dat is waar we allemaal een wrange smaak van in onze mond moeten krijgen. Na al die jaren leven in vrijheid, met alle ups en downs, maar wel in vrijheid, dreigen we nu door Karl Plasterk en Marx Rutte af te glijden naar een Noord Korea II met Mark Jong-Un als hoofdrol speler die ons aller toekomst bepaalt. Dat is niet het land waar ik me als burger veilig voel laat staan thuis voel. Daar zouden meer mensen eens aan moeten denken als ze lekker doorzakken met Plasterk.

Jaap van den Heuvel

4 juli 2014

Hiermee wordt ook duidelijk dat de door mij zo lang gekoesterde bekwaamheidstoets voor ministers en parlementsleden er snel moet komen. Iedereen met een leidinggevende positie in de financiële wereld moet tegenwoordig langs DNB die kritisch kijkt naar de competenties en die soms ook hard ingrijpt. Gelet op bovenstaande lijkt het mij dat de RvS die rol voor ministers en parlementsleden prima op zich kan nemen.

D G o

4 juli 2014

Beste Jaap en Freek, jullie hebben te maken met een minister met een ego van hier tot Tokio.
Hij heeft nog niet echt wat gepresteerd. De vraag is hoe Plasterk straks de boeken in wil gaan.
Het om zeep helpen van de honoreringsstructuur binnen de sector gezondheidszorg lijkt hem wel wat, heb ik gevoel.

Sterkte ermee!

Freek Korver

4 juli 2014

Beste Dick,

Je hebt gelijk, maar we blijven strijden tegen onrecht en willekeur.

Groeten

Peter Prudon

6 juli 2014

Er wordt hier klakkeloos uitgegaan van de voortreffelijkheid van dit soort bestuurders en van de wenselijkheid van buiten proporties gegroeide zorgorganisaties die dit soort bestuurders nodig maken. Wie maakt er gehakt van de argumenten van de RvS?

Top