ACTUEEL

Gehandicaptenzorg voorziet harde landing Wmo

Gehandicaptenzorg voorziet harde landing Wmo

Gemeenten leggen aanbieders van gehandicaptenzorg bij de inkoop van Wmo-zorg kortingen van 25 procent tot 67 procent op. Dat constateert branchevereniging VGN. Daarmee komt van de beloofde zachte landing bij de hervorming van de langdurige zorg niets terecht, zo waarschuwt de VGN staatssecretaris Van Rijn in een brief.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) opende een maand geleden een  Meldpunt Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). De afgelopen kwamen er 70 meldingen van 29 instellingen bij het meldpunt binnen.

Ondoorzichtig

De scherpe kortingen die gemeenten bedingen getuigen volgens de VGN van willekeur. “De onderbouwing van de kortingen die gemeenten hanteren is vaak erg ondoorzichtig en niet gerelateerd aan een reële kostprijs, zoals de Wmo 2015 voorschrijft”, aldus voorzitter Heleen Dupuis. “Er is geen inzicht in de doelgroepen en kwaliteitskaders.”

Ook krijgt de VGN klachten over het feit dat gemeenten onjuist omgaan met het  overgangsrecht door geen onderscheid te maken tussen nieuwe en bestaande cliënten. Daarnaast zijn gemeenten zich onvoldoende bewust van de impact die transitie heeft op speciale doelgroepen, zoals mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).   

Respijtzorg

Hetzelfde geldt voor bijzondere vormen van zorg, zoals respijtzorg in de vorm van logeren. Gemeenten zijn zich volgens de VGN niet bewust van het feit dat dit meer inhoudt dan een bed. “In de huidige onderhandeling willen gemeenten bij logeerhuizen alleen het logeerbed inkopen en niet de zorg en begeleiding die nodig is tijdens het logeren.” Hier manifesteert zich ook een afschuif-effect, in die zin dat gemeenten voor de aanvullende zorgfuncties verwijzen naar de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de zorgverzekeringswet (Zvw). De VGN wijst er op dat de benodigde zorgfuncties maar ten dele door de Zvw worden gedekt. 

De VGN ontvangt ook signalen dat gemeenten met veel pgb-houders extra korten op de Wmo, met als argument dat gemeenten niet kunnen korten op persoonsgebonden budgetten.

Zorgkantoren

Behalve de gemeenten proberen ook de zorgkantoren volgens de VGN het onderste uit de kan te halen door hoge kortingen in tarief en volume door te voeren, terwijl de ontwikkeling van de contracteerruimte daartoe volgens de VGN geen aanleiding geeft. Als voorbeeld noemt VGN het optreden van zorgverzekeraar CZ die ruim 5 procent minder ZZP-plaatsen inkoopt “waardoor de bekostiging van de zorg voor een deel van de cliënten die nu al bij instellingen wonen niet geborgd is”.

Tot slot klagen de aanbieders over een aanzienlijke toename van de administratieve lasten. Het gaat hierbij onder meer om extra uitvragen boven op het jaardocument en dubbele uitvragen via zowel regio als gemeenten.

Eerder stuurde de branchevereniging voor verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ al een vergelijkbare brandbrief als nu de VGN. De VGN zegt het eerder door ActiZ geschetste beeld te herkennen en vraagt staatssecretaris Van Rijn snel maatregelen te nemen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Job Schreuder

7 augustus 2014

Betrokken gemeenten zouden ook eens naar zich zelf kunnen kijken. Zij behoren zich af te vragen of zij intern ook zulke kortingen kunnen hanteren bij de uitvoeringskosten van hun nieuwe taken. Net zoals zij herhaaldelijk scherpe en onrealistische kortingen durven te verlangen van zorgaanbieders en van budgethouders. En gemeenten kunnen zich daarbij ook nog afvragen of zij dan wel dezelfde kwantiteit en kwaliteit kunnen leveren bij de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en WMO.
Individuele zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverleners merken de gevolgen van de komende transities en decentralisaties, die gepaard gaan met forse ombuigingen en bezuinigingen. Maar vergeet niet dat de gemeenten vanaf 2015 een belangrijk deel van de binnen komende gelden zullen reserveren voor de (naar verwachting hoge) eigen uitvoeringskosten. Die hangen samen met hun eigen organisatie en extra in te zetten (eigen) medewerkers met prima arbeidsvoorwaarden.

Wanne van Dorst

8 augustus 2014

Verwarrend dat de VGN gaat klagen bij VNG.
On topic: er worden inderdaad enorme kortingen doorgevoerd, maar ik schat in dat dat niet ten koste gaat van de zorg, maar wel van zorgorganisaties. Gemeenten blijven namelijk veelal werken met uurtarieven waardoor je alleen maar kunt besparen op loonkosten, overhead. En dat zijn beperkte maatregelen. Veel zinvoller zou zijn om te kijken naar andere of doelmatiger zorg. Uurtarieven schaven leidt alleen maar tot inzet van goedkopere krachten en bedrijfssluitingen.

Job Schreuder

11 augustus 2014

Zorginhoudelijke kennis, dat is allereerst nodig als we willen kijken naar mogelijkheden van een andere of meer doelmatige (langdurige) zorg. Die kennis is zo nodig bij medewerkers van zorgkantoren, bij beleidsambtenaren op rijks- en gemeenteniveau, bij politici die regeerakkoorden samenstellen, enzovoort. Hij zou goed zijn, en is zelfs essentieel dat deze personen eerst uitvoerig op bezoek gaan en meelopen bij diverse zorgvragers en zorgmedewerkers thuis en in verblijfsinstellingen. En laat men ook kijken bij die budgethouders en hun verwanten die vaak op innovatieve en/of kosteneffectieve wijze thuis zelf de zorg regelen. Goede transities in de zorg, met zo weinig mogelijk onbedoelde effecten en weeffouten, bedenk je niet eerst achter het bureau. Hetzelfde geldt voor goede contractering van zorgaanbieders. Dat doe je nadat eerst ruime zorginhoudelijke kennis en ervaring in de praktijk is opgedaan.

Top