ACTUEEL

Ziekenhuis presteert 'zwak' op overdracht zorg

Ziekenhuis presteert 'zwak' op overdracht zorg

Als het gaat om continuïteit van zorg voor ouderen scoren ziekenhuizen "zeer zwak". Dat constateren de initiatiefnemers van het keurmerk 'seniorvriendelijk ziekenhuis’. Willen ziekenhuizen volgend jaar aanspraak maken op het keurmerk dan moeten ze van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM op dit punt betere prestaties laten zien.

“Voor ouderen is het van het grootste belang dat de continuïteit van zorg goed geregeld is”, motiveren de ouderenorganisaties de verscherpte aandacht voor dit onderwerp. "Het zijn immers vooral de (kwetsbare) ouderen die er geestelijk en lichamelijk last van hebben als de overdracht van de zorg met de bijbehorende informatie over onder meer het gewijzigde medicatiebeleid vanuit het ziekenhuis niet tijdig en goed is geregeld. Helaas waren de scores op dit aspect tot nu toe zeer zwak. Reden voor ons om aan de alarmbel te trekken en dit aspect aan te merken als een zogenaamd ‘must have‘ criterium. Uitgangspunt is dat de patiënt pas wordt ontslagen nadat de overdracht van zorg en behandeling met de opvolgend zorgverlener(s) en de mantelzorger is afgestemd."

Afstemming

De  ouderenorganisaties willen dat ziekenhuizen voortaan duidelijk omschreven ontslagprocedures, protocollen en nazorgtrajecten voor (kwetsbare) ouderen hanteren, inclusief het nazorgtraject op de polikliniek. Uitgangspunt van het beleid bij ontslag moet wat de betrokken organisaties betreft zijn dat het ontslag pas in gang wordt gezet nadat de overdracht van zorg en behandeling met de opvolgend zorgverlener en de mantelzorger is afgestemd.

Aanscherpen

De seniorenorganisaties scherpen daarnaast ook enkele bestaande kwaliteitsaspecten aan. Het gaat hierbij ondermeer om de beschikbaarheid van het geriatrieteam buiten kantooruren en het stimuleren van eigen regie plus extra tijd voor gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast wordt extra gelet op de toegankelijkheid en de inrichting van het ziekenhuis. Ook moeten ziekenhuizen voortaan een protocol voor vrijheidsbeperkende maatregelen hebben om als 'seniorvriendelijk' te worden aangemerkt.

Het keurmerk 'seniorvriendelijk ziekenhuis' is in 2012 opgericht. In 2013 behaalden 45 van de 129 ziekenhuislocaties het certificaat. Hiervoor zijn ze op 15 kwaliteitsaspecten beoordeeld die voor ouderen van bijzonder belang zijn, zoals zoals screening op geriatsiche problemen als ondervoeding, verhoogd risico op vallen en delier. Begin 2015 zullen senior scouts de ziekenhuizen opnieuw bezoeken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

11 augustus 2014

Omdat een ziekenhuis slechts een collectieve en bedrijfsmatige zorgverlener is kan haar plaats in de zorgketen onvoldoende geprofileerd worden. Naar mijn mening is de zorgprofessional op het terrein van individuele gezondheidszorg, zoals de verpleegkundige of verpleegkundig specialist, persoonlijk aan te spreken op de kwaliteit van de overdracht in de zorgketen. Dit vormt immers een laatste stap in het verpleegproces. Het vraagt wel om heldere "patiënttoewijzing" / EVV , maar dat is ook voorwaarde voor goede verpleegkundige zorg binnen het ziekenhuis.

Top