ACTUEEL

Reacties miljoenennota: niet verrast, wel bezorgd

De miljoenennota bevat geen grote verrassingen, maar de vraag is wel hoe alle hervormingen in de praktijk uitwerken. Dat is de teneur van de reacties van verschillende brancheorganisaties op de nota. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN): "Het is het jaar van de waarheid".

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stelt dat de financiële kaders voor de komende jaren duidelijk zijn. "Nu komt het aan op een goede invulling van de ingezette hervormingen", aldus de LHV. De organisatie pleit voor een versnelde verlaging van het aantal patiënten per huisarts. 

Minder patiënten

De huisarts krijgt er de komende jaren taken bij, bijvoorbeeld de zorg voor oudere patiënten met een zeer complexe zorgvraag die thuis wonen. "Hierdoor neemt de tijd die nodig is per patiënt toe. Wil je de beste zorg in de buurt van de patiënt leveren, dan moet je dus naar minder patiënten per huisarts", zegt LHV-voorzitter Ella kalsbeek. Op dit moment telt een normpraktijk 2168 patiënten. In de nabije toekomst moet dit volgens de LHV aantal onder de 2000 liggen.

Gehandicaptenzorg

De VGN ziet grote risico’s in de plannen door de hoge kortingen, onduidelijkheid over inkoop en de gevolgen hiervan voor het aantal banen in de gehandicaptensector. "De recente afspraak van minister Plasterk met de VNG over het afschaffen van een apart sociaal deelfonds voor het geld dat naar gemeenten gaat, vergroot onze zorgen. Straks zijn gemeenten niet meer verplicht het beschikbare budget te besteden aan zorg voor onder andere mensen met een beperking. Wij hebben grote twijfels hoe de staatssecretaris als systeemverantwoordelijke dan sturing kan blijven geven aan het goed verlopen van de transities."

De VGN vraagt zich bovendien af of alle partijen tijdig klaar zijn voor de overgang van zorgtaken op 1 januari 2015.  Ze vreest dat cliënten tussen wal en schip gaan vallen. Met name zeer kwetsbare mensen met een extramurale indicatie, die qua zorgzwaarte in de Wet langdurige zorg (Wlz) thuishoren kunnen volgens de VGN problemen krijgen. "VWS wil het grootste deel van deze groep naar de Wmo of Zvw overhevelen. Wij vinden het ongewenst dat deze mensen pas na indicatie in 2015 in de Wlz kunnen komen. Daarom pleiten we voor een extra overgangsregeling in de Wlz.”

Verpleegkundigen en Verzorgenden

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) waarderen de kabinetsplannen met het rapportcijfer 6. V&VN-voorzitter Henk Bakker: "Het kabinet werkt in 2015 veel beleid uit dat al is ingezet. De concretiseringsslag daarvan naar onze beroepsgroep ontbreekt. Er is veel aandacht voor de nieuwe rol en positie van wijkverpleegkundigen, maar samenhang en verbinding met de andere verpleegkundigen en verzorgenden ontbreken."

Het kabinet scoort volgens V&VN op kwaliteitsverbetering en motivatie. Zo stelt het kabinet 134,5 miljoen euro beschikbaar om medewerkers in ziekenhuizen op een hoger professioneel niveau te brengen.  

Over instroom en taakherschikking maakt V&VN zich zorgen. "Alleen het Stagefonds wordt gecontinueerd met € 110 miljoen. En taakherschikking wordt niet meer expliciet benoemd in de Miljoenennota. We vinden dit een gemiste kans." 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top