ACTUEEL

Brancheorganisatie beticht kabinet van stuurloosheid

De  gezamenlijke Brancheorganisaties Zorg (BoZ) betwijfelen of  “er nog sprake is van een integrale gedragen kabinetsvisie op marktwerking in de zorg”. Ook waarschuwen ze voor een “moeras van rolonduidelijkheid”.

Ruimte en rekenschap

Met de kritiek reageren de gezamenlijke brancheorganisaties op de brief ‘Ruimte en rekenschap  voor zorg en ondersteuning’,  waarin minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van volksgezondheid vlak voor het zomerreces ingingen op enkele belangrijke governance-kwesties. De meest in het oog springende voorstellen zijn handhaving van het verbod op winst, een aparte fusietoets voor de zorg en verscherping van het toezicht.

Zwabberbeleid

Volgens de BoZ  is de brief voor een groot deel gestoeld op incidenten. “Het gedrag van enkelen kan echter niet als representatief voor de hele sector worden beschouwd”, vindt de BoZ. Praktisch gezien zullen de maatregelen volgens de BoZ niet het beoogde effect hebben. Mogelijk hebben ze zelfs negatieve gevolgen. De brief suggereert volgens de BoZ bovendien een zwabberbeleid ten aanzien van marktwerking in de zorg: “De maatregelen roep de vraag op of er nog sprake is van een integrale en gedragen kabinetsvisie op de  marktwerking in de zorg. Daar waar een helder  eindperspectief ontbreekt, ontstaan nieuwe sturingsproblemen.”

Overheidsbemoeienis

De BoZ keert zich met name tegen de groeiende overheidsbemoeienis. Zo wil Klink de ruimte om bewindvoerders aan te stellen  bij slecht presterende instellingen. “De overheid aan het roer van private instellingen is een hellend vlak”, aldus de BoZ. Ook is de BoZ sceptisch over een apart early warning- systeem. “Niet proportioneel ” en  “onduidelijk”, aldus de BoZ. Het wijst bovendien op terugdringing van de markt en groeiende overheidsinmenging.

Bureaucratie

Een ander punt van kritiek betreft het voornemen van een aparte fusietoets voor zorginstellingen. Dit leidt tot meer bureaucratie en een onduidelijke rolverdeling tussen toezichthouders als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De BoZ waarschuwt voor vergelijkbare onduidelijkheid als de patiënt meer formele medezeggenschap krijgt. Dit staat volgens de BoZ op gespannen voet met de rol van klant die vrij kan kiezen. 
Op een aantal punten kunnen de voornemens van Klink wel op instemming van de BoZ rekenen. Zo is de BoZ tevreden met de plannen om de positie van bestuurders ten opzichte van medisch specialisten te verstevigen. Ook juicht de BoZ het toe dat de minister afziet van een algemeen verbod op fusies tussen zorginstellingen en zorgaanbieders.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top