ACTUEEL

ZN ziet druk op zorgakkoorden groeien

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ziet “zorgelijke ontwikkelingen” rond de huidige zorgakkoorden in de eerste lijn, ggz, ziekenhuiszorg en langdurige zorg. ZN wijst in een brief aan de Tweede Kamer in het bijzonder op achterblijvende wetgeving en het feit dat er regelmatig wordt ‘terug onderhandeld’ over de gemaakte afspraken.

Als voornaamste voorbeeld van achterblijvende wetgeving haalt ZN de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan. Mede door verzet onder beroepsbeoefenaren, die stellen dat de vrije artsenkeuze in het geding is, moet de wetswijziging begin december nog door de Eerste Kamer. ZN is blijkens de brief niet gerust op de uitkomst. “Zonder aanpassing van artikel 13 dreigt de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor alle verzekerden steeds meer onder druk te komen staan”, aldus ZN.

Niet haalbaar

Ook waarschuwt ZN opnieuw dat de beoogde bezuiniging op de wijkverpleging niet haalbaar zijn. Dat is volgens ZN mede het gevolg aanpassing achteraf van het akkoord voor de wijkverpleging dat in maart 2014 werd gesloten. “De recente afspraken over specifieke cliëntgroepen, de verlaging van het budgettair kader wijkverpleging met 62,5 miljoen euro ten opzichte van juli 2014 én het uitzonderen van de wijkverpleging van de aanpassing van artikel 13, maken de afgesproken bezuiniging op de wijkverpleging niet haalbaar”, schrijft ZN. “ZN houdt in 2015 rekening met een overschrijding van zo’n 200 tot 250 miljoen euro op het budgettair kader zorg.”

Over het uitroepen van 2015 tot ‘jaar van de transparantie’ door minister Schippers merkt ZN op dat transparantie geen doel op zich is. “Zonder duidelijk doel kan het transparant maken van allerlei zaken leiden tot onnodige administratieve druk”, aldus ZN. De branchevereniging vindt dan ook dat Schippers samen met veldpartijen moet aangeven welke transparantie helpt bij het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Daaruit volgt ook de vraag welke informatie toegankelijk moet zijn voor verzekerden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

20 november 2014

Verzekeren lijkt nu vooral "op zeker spelen". Vroeger betekende de ziekenfondskas een onderlinge uiting van "samen verantwoordelijk" voor grote persoonlijke risico's. In de tijd van regionale zorgverzekeraars was er nog verbondenheid, hier en daar nog aanwezig, De huidige afstandelijkheid versterkt het beeld dat de verzekeraar vooral met zichzelf bezig is en ... dat het alleen om geld gaat. Verzekeraars " geld is een middel " en zoek partners in het versterken van het doel. Wees een bondgenoot van verzekerden en zorgaanbieders en wordt niet de vijand!

Wim van der Meeren

20 november 2014

Voorzichtig zijn hoort inderdaad bij de rol van de verzekeraar. En ja, geld is een middel. Maar het is ook uitdrukkelijk de publieke taak van de verzekeraar om te zorgen dat er niet teveel van dat middel (geld) naar de zorg gaat. Wij zijn zondermeer bondgenoot van de verzekerden en niet de vijand van de aanbieder, maar vormen voor hen wel een tegenmacht. Zij zijn begrijpelijkerwijs niet in eerste instantie uit op kostenbesparing.
De verzekerde is dat wel, tot het moment dat hij patiënt wordt. Dat blijft altijd een lastig in onze rol.

Dick Nieuwpoort

22 november 2014

Met permissie: De pot verwijt de ketel.......Dat verwijt wordt aan de gesprekstafel voortdurend gemaakt door zorgverzekeraars als er in het bestuurlijk overleg verzocht wordt om de werking van het akkoord te evalueren en/of in gezamenlijkheid soepel te interpreteren met het oog op de haalbaarheid van de genomen besluiten en voortschrijdend inzicht. Dit, terwijl het de zorgverzekeraars zelf zijn die met instemming van de wetgever voortdurend 'terugonderhandelen' door i.t.t. de intentie en afspraken telkenmale het contracteringsproces te frustreren met extra-eisen.

Top