Finance

Schippers biedt uitweg jaarrekeningsoap ggz

Schippers biedt uitweg jaarrekeningsoap ggz

Minister Schippers van VWS wil medio 2015 definitief een streep zetten onder de problemen met de jaarverantwoording in de ggz. Dat is het uitgangspunt van een plan van aanpak dat minister Schippers deze week presenteerde aan de Kamer. Het zwaartepunt van het plan ligt bij 2013: het invoeringsjaar van prestatiebekostiging op basis van DBC’s in de curatieve GGZ .

De bedoeling van het plan is dat instellingen in hun jaarrekening 2014 onzekerheden in de jaren tot en met 2012 opgelost hebben, de DBC-opbrengsten over 2013 opnieuw zelf onderzoeken en waar nodig bijstellen en de schadelast van 2014 bepalen voor zover deze neerslaat in de jaarrekening 2014. Het plan van aanpak bevat normen en een stappenplan die instellingen hiervoor kunnen gebruiken. 

Het zelfonderzoek over 2013 start in december en op 1 februari moeten de eerste rapportages daarvan klaar zijn. Op 31 maart maken de zorgverzekeraars vervolgens de definitieve themagerichte en instelling specifieke controles over 2013 bekend. Een en ander moet definitief beslag krijgen voor de deadline van 1 juni.

Beperking

“Als een instelling het proces volgens planning doorloopt en dit proces door alle betrokkenen adequaat wordt uitgevoerd, kunnen instellingen voor 1 juni 2015 naar alle waarschijnlijkheid hun jaarrekening 2014 deponeren met een goedkeurende controleverklaring” aldus Schippers in het plan.  Als een instelling het zelfonderzoek niet goed uitvoert, of als een instelling en haar verzekeraar niet tot overeenstemming komen, is het zeer waarschijnlijk dat een instelling een controleverklaring met beperking krijgt.

Schippers verwacht dat een aanzienlijk aantal instellingen meer tijd nodig heeft voor het overleg met de verzekeraars. “Die instellingen zullen op individuele basis uitstel moeten aanvragen alvorens een jaarrekening met goedkeurende controleverklaring te kunnen deponeren.”

Audit alert

Aanleiding voor het plan van aanpak is een audit alert dat de Beroepsorganisatie van Accountants dit voorjaar uitbracht over de controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve geestelijke gezondheidszorg (cGGZ). Ggz-instellingen die veel behandelingen ten laste van de basisverzekering leverden, hadden zoveel onzekerheden over de omzet dat het niet lukte om een  goedkeurende controleverklaring te krijgen bij de jaarrekeningen en de DBC-verantwoordingen.

Marco Walhout,  voorzitter van het accountantsplatform voor de zorg Coziek: “De oorzaak van het probleem met de jaarrekeningen was normonduidelijkheid. Die onduidelijkheid was er al jaren. In het huidige plan worden de meest basale normen helder gemaakt. En daarmee geeft het plan een principiële grondslag voor meer zekerheid.” Walhout verwacht dan ook dat de deadline van 1 juni 2015 reëel is. "Het plan raakt aan de essentie van wat wij benoemd hebben in audit alert 32. De minister doet een oproep aan instellingen en verzekeraars om zich maximaal in te spannen voor de uitvoering van het plan van aanpak en de afronding van de jaarrekening. Deze aansporing lijkt ons terecht."

Omzetverantwoording

Behalve voor een goede afwikkeling van de jaren tot en met 2014 moet het plan er ook voor zorgen dat er in de toekomst geen problemen meer zijn rond de omzetverantwoording. Zo moeten audit alerts voorkomen worden. “De accountants en instellingen wijzen op een groot risico over 2015 voor wat betreft gemeenten en een deel rondom afspraken met Justitie” schrijft Schippers. VWS vraagt daarom “op korte termijn” aan gemeenten en Justitie om hierover te overleggen met de betrokken partijen.

Daarnaast wil Schippers nieuwe regels vooraf toetsen op haalbaarheid en werkbaarheid. "Een belangrijk deel de problematiek ontstaat doordat regels zijn doorgevoerd zonder dat partijen de administratieve en declaratieconsequenties hiervan altijd goed hebben doorzien." In het voorjaar maken de betrokkenen daarom afspraken over hoe ze die toetsing vooraf beter kunnen borgen.

Verder maken aanbieders en verzekeraars voor april 2015 afspraken over de administratieve organisatie en interne controle van instellingen (AO/IC), en leggen deze vast in een landelijk protocol. Deze afspraken kunnen formeel pas gelden voor de DBC’s die worden geopend vanaf 2016. Toch verwacht de minister dat ze “ook voor een belangrijk deel op 2015 van toepassing kunnen zijn”. Ook maken aanbieders en verzekeraars afspraken over de versnelling van het declaratieproces en het versnellen van het proces van materiële controle door verzekeraars.

Spannende tijd

Volgens Walhout breekt er in 2015 weer een spannende tijd aan. "Eigenlijk is spannend een understatement. Maar de discussie die na de transitie gevoerd wordt, is een heel andere dan deze normendiscussie. Het wordt een ondernemersissue. Een essentieel uitgangspunt van de jaarrekening is de continuïteitsgrondslag; continuïteit van zorginstellingen staat echter niet centraal in de transitie. De stelselherziening maakt het verdienmodel anders: er is forse prijsdruk en krimp. Kan de leiding van een instelling haar accountant er dan van overtuigen dat er bijvoorbeeld voldoende liquiditeit is in de komende 12 maanden? Is er voldoende grip op de contracten? Dat zijn geen landelijk op te lossen issues, maar lokale kwesties.”

Het plan van aanpak van minister Schipper is goedgekeurd door GGZ Nederland, Platform Meer GGZ, ZN en het Zorginstituut Nederland. Bovendien heeft de NZa het plan van aanpak getoetst op NZa-regelgeving.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top