ACTUEEL

NZa verhoogt tariefkorting specialisten: Orde woedend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verhoogt vanaf 2010 de tariefkorting voor medisch specialisten met 1,6 procent naar 12,7 procent. Deze hogere generieke korting op de tarieven komt in de plaatst van de herijking van de normtijden van DBC’s. “Het vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald,” zegt de Orde van Medisch Specialisten.

Tariefkorting 12,7 procent

De NZa geeft tijdgebrek op als reden voor deze ommezwaai. Het onderzoek naar de normtijden leverde onvoldoende gegevens op binnen het korte tijdsbestek dat beschikbaar was.

Reductie van 375 miljoen euro

De minister van VWS gaf de NZa in juli dit jaar de opdracht om per 2010 een reductie van 375 miljoen euro op de honorariumomzet van de vrijgevestigde specialisten te realiseren. De Orde kan zich niet vinden in deze cijfers en vindt het "onbegrijpelijk dat de NZa als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de niet onderbouwde overschrijding van VWS zondermeer als zoete koek heeft overgenomen". De Orde heeft de NZa meerdere keren aangesproken dat zij als ZBO hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG).

Becijfering

De minister baseert zich op een overschrijding van 200 miljoen euro en een bezuiniging van 175 miljoen euro. De gemiddelde korting komt volgens de NZa neer op 20 procent, terwijl de NZa in haar monitor in mei 2009 zelf 8 procent had becijferd.

Draconische effecten

Het effect van de maatregel is voor alle specialismen draconisch, stelt De Orde van Medisch Specialisten. Een aantal specialismen wordt onevenredig getroffen. De orde  is “mordicus” tegen de korting van 375 miljoen euro. Het bedrag klopt niet en er is sprake is van een ordinaire bezuiniging, aldus de orde. De Orde houdt vast aan een budgetoverschrijding van 80 miljoen euro.

Tegenoffensief

Medisch specialisten zijn zeker bereid een bijdrage te leveren  door het eenmalig achterwege laten van de indexering, maar niet disproportioneel en alleen op basis van juiste cijfers. Het kan niet zo zijn dat vooral medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren moeten opdraaien voor de rode cijfers van het ministerie van VWS terwijl van een valide cijfermatige onderbouwing geen sprake is. De orde beraad zich en zegt dit met alle haar ten dienste staande middelen aan te vechten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Willems

18 november 2009

Precies! De minister bespeelt de publieke opinie ten nadele van de specialisten.

Niet de specialisten hebben het DBC systeem, maar de overheid.

Er is jarenlang onderzoek gedaan naar het normtarief, bij de 1e tegenslag is er al aanpassing

Er is geen enkele valide onderbouwing voor zijn plannen en uitspraken.

Top