ACTUEEL

VGN: Tariefkorting leidt tot verschraling zorg

VGN: Tariefkorting leidt tot verschraling zorg

Leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vinden dat de zorgkantoren te hoge kortingen opleggen bij de contractering van gehandicaptenzorgorganisaties. Als gevolg hiervan verwachten de leden dat de zorg verschraalt en dat de financiële positie van deze organisaties verslechtert. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van de VGN over de contractering.

Met name de verder toegenomen tariefskortingen bij de zorgzwaartepakketten vallen op. De druk op de tarieven is volgens de VGN nu al voelbaar, terwijl de echte Wlz-bezuiniging pas in 2017 aan de orde is. VGN-directeur Hans Schirmbeck stelt dat zorgkantoren nu al een voorschot nemen, zonder de bijbehorende verlichting van de administratieve lasten. "Dat resulteert nu al in verminderde inzet van personeel op groepen en bij vervoer. Het voedt tevens de vrees voor een opeenstapeling van kortingen tot in 2017. Wij houden het er dus op dat door de huidige opgelegde korting van de zorgkantoren de beoogde bezuiniging nu is gerealiseerd."

Onlangs stelde brancheorganisatie ActiZ ook dat de zorg voor ouderen en langdurig zieken onnodig verschraald wordt doordat verzekeraars en zorgkantoren op de tarieven korten en bovendien minder uren wijkverpleging en intensieve zorg inkopen.

Weinig groeimogelijkheden

Uit het VGN-rapport ‘Awbz/WLZ 2015 Zorgcontractering 2015’ blijkt dat 57 procent van alle aanbieders “problemen verwacht die het directe gevolg zijn van de zorgcontractering 2015.” Twee derde ziet als gevolg hiervan te weinig groeimogelijkheden. De helft van de aanbieders verwacht een verschraald zorgaanbod en financiële problemen.

Zorgkantoren stellen blijkens het rapport geregeld 'disproportionele eisen' bij de zorginkoop. Zo laat ruim de helft van de aanbieders weten dat gesteld wordt dat levering van zorg na het bereiken van het productieplafond voor eigen rekening is en dat de zorgaanbieder onvoorwaardelijk akkoord dient te gaan met alle inkoopdocumenten en bijlagen. Een derde van de aanbieders spreekt van eisen als een leveringsplicht zonder dat daar een betalingsgarantie tegenover staat. Ook worden er geregeld gunningscriteria gebruikt die door de aanbieder niet meer zijn te beïnvloeden.

Meerjarenafspraken

Aanbieders willen graag meerjarenafspraken met het zorgkantoor zodat er meer continuïteit in het beleid gebracht kan worden. Zes op de tien aanbieders vindt dit van belang bij ketensamenwerking en 91 procent spreekt zich hiervoor uit bij contractering van het basisbudget.

Het VGN-rapport is gemaakt op basis van een enquête onder 66 organisaties die gehandicaptenzorg aanbieden. Deze organisaties vertegenwoordigen met 3,6 miljard euro omzet ongeveer 70 procent van de totale gehandicaptenzorgsector.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top