ACTUEEL

Sterftecijfer ziekenhuizen daalt met een derde

Sterftecijfer ziekenhuizen daalt met een derde

De gestandaardiseerde ziekenhuissterfte (TSHMR) is in de periode van 2005 tot en met 2010 met 28 procent gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling van de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte laat zien dat het risico om in het ziekenhuis te overlijden in de afgelopen jaren fors gedaald is.

Ziekenhuizen met de hoogste sterfte in 2010 zaten ongeveer op het niveau van de ziekenhuizen met de laagste sterfte in 2005. Wel constateert het CBS dat er nog altijd grote verschillen tussen ziekenhuizen bestaan. Ondanks een dalende HSMR zijn de verschillen tussen ziekenhuizen in de onderzochte periode vrijwel gelijk gebleven. Uitgesplitst naar hoofddiagnosegroepen was de HSMR-daling het sterkst bij ‘gastro-intestinale bloeding’ en ‘deficiënties en andere anemie’. De diagnosegroepen ‘hartklepaandoeningen’ en ‘aspiratiepneumonie door voedsel of braken’ vertoonden de minste daling.

Oorzaken 

Aan de daling van de ziekenhuissterfte kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, waaronder een verbeterde kwaliteit van de zorg. Zo wordt de daling van de sterfte bij ischemische hartziekten wel toegeschreven aan een verbetering van diagnostiek en behandeling, waaronder een toename van het aantal dotterbehandelingen en van het gebruik van cholesterol- of bloeddruk verlagende geneesmiddelen. Andere wetenschappers wezen in dit verband eerder al op de snelle toename van het aantal chirurgische ingrepen na 2001 en een ruimer gebruik van levensverlengende behandelingen bij oudere patiënten.

De daling kan echter ook liggen aan andere factoren, zoals wijzigingen in het opname- en ontslagbeleid van ziekenhuizen. Het CBS denkt hierbij onder meer aan veranderingen in het ziektestadium waarin patiënten worden opgenomen of veranderingen in het aantal terminale patiënten dat palliatieve zorg krijgt. Als deze patiënten minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen of eerder worden ontslagen naar externe voorzieningen voor palliatieve zorg, dan zal de ziekenhuissterfte dalen, terwijl de sterfte buiten het ziekenhuis juist stijgt.

Onderzoek 

Om hier beter zicht op te krijgen onderzoeken het CBS en UMC Utrecht of het nuttig is om de sterfte kort na ontslag uit het ziekenhuis mee te nemen bij de berekening van de HSMR van individuele ziekenhuizen. Hierdoor verminderen de eventuele verschillen in sterftecijfers als gevolg van substitutie van sterfte binnen het ziekenhuis naar sterfte buiten het ziekenhuis.

Registratie

Ook de verbeterde registratie van nevendiagnosen kan volgens het CBS een rol gespeeld hebben. Ziekenhuizen zijn zich vanaf 2010 gaan toeleggen op meer volledige registratie van de zorgzwaarte bij ziekenhuispatiënten. Hierdoor kan de gemeten daling van de sterfte enigszins vertekend zijn, aldus het CBS. Het CBS vindt het in dit verband opvallend dat juist in 2009-2010 de sterkste daling van het sterftecijfer te zien was.  

 

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ronald Spanjers

11 februari 2015

Het CBS geeft aan dat onder meer veranderingen in het ziektestadium bij opname of veranderingen in het aantal terminale patiënten dat palliatieve zorg krijgt ten grondslag kan liggen aan het dalende sterftecijfer. IKNL constateerde vorig jaar dat er op dit moment weinig bekend is over het gebruik van palliatieve zorg en de behoefte aan palliatieve zorg (Palliatieve zorg in beeld, 2014). Om die reden onderschrijven wij dat het zinvol is om de sterfte kort na ontslag uit het ziekenhuis mee te nemen bij de berekening van de HSMR van individuele ziekenhuizen. IKNL breidt daarvoor samen met de ziekenhuizen en andere instanties, de Nederlandse Kanker Registratie uit met data over de behandeling in de laatste levensfase.

Top