ACTUEEL

Integrative Medicine als innovatie in de zorg: doe mee aan het landelijke onderzoek

Het Louis Bolk Instituut voert in samenwerking met het NIKIM, Skipr en MedNet een landelijk onderzoek uit onder raden van bestuur, (zorg)managers en medisch specialisten van ziekenhuizen, ggz en andere zorginstellingen. Doel van het onderzoek is vast te stellen welke betekenis Integrative Medicine in Nederland heeft in het beleid en op de werkvloer van zorginstellingen. Vul de enquête in vóór 25 oktober.

Waar gaat dit landelijke onderzoek over?

Waarom dit onderzoek?

Achtergrond van het onderzoek is de spagaat tussen groeiende kwaliteitseisen ten aanzien van patiëntenzorg enerzijds en sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg anderzijds. Dit dwingt de gezondheidszorg tot het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten. Eén van de innovatieve zorgconcepten die in het buitenland de laatste jaren veel terrein wint, is Integrative Medicine. Met dit onderzoek willen de partijen achterhalen in hoeverre ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland met dit zorgconcept werken (zowel in beleid als op de werkvloer).

Wat houdt Integrative Medicine in?

Integrative Medicine richt zich in tegenstelling tot de huidige opvattingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden. Binnen Integrative Medicine wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte.

De vier pijlers van Integrative Medicine

Integrative Medicine wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen waarbij elke pijler even belangrijk is. Deze pijlers zijn:
•    Er is sprake van een gelijkwaardige arts-patiënt relatie waarin de patiënt centraal staat en de arts meer als ondersteunende coach functioneert.
•    De patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces.
•    Reguliere therapieën worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire therapieën (adds-on) om te komen tot de meest effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelingsstrategie. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van de persoon betrokken.
•    Er wordt gewerkt in een zogenaamde “healing environment” waarbij de omgang met elkaar en de omgeving waarin gewerkt wordt bijdragen aan het algemeen welbevinden.

Integrative Medicine berust op de bovengenoemde pijlers en is daarmee nadrukkelijk niet hetzelfde als Integrale Geneeskunde of Holistische Geneeskunst.

De term Integrative Medicine

Waarom wordt deze nieuwe zorgvisie niet met een Nederlands term in Nederland geïntroduceerd? Hoewel het NIKIM een Nederlandse stichting is, gebruiken we Engelse terminologie om aan te geven dat waar we voor staan veel verder gaat dan onze landsgrenzen. Integrative Medicine is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is. Het Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine werd al in juli 1999 opgericht. Op dit moment hebben zich in dit Consortium 44 academische medische centra aangesloten waaronder Duke, Harvard, Yale en Stanford University. Deze centra implementeren Integrative Medicine in de patiëntenzorg, in de opleidingen en in onderzoek. Daarnaast is er een groeiend aantal initiatieven in Europa, met name in  Duitsland en een leerstoel in Zwitserland en Zweden.

Wilt u meer over Integrative Medicine weten? Bezoek dan de sitewww.nikim.nl

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De onderzoeksresultaten en analyse verwachten wij in januari 2010. U zult door Skipr en MedNet op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten.

Contact en informatie

Contact en informatie kunt u krijgen bij
Louis Bolk Instituut
dr. Miek Jong, Afdelingshoofd Gezondheidszorg & Voeding
m.jong@louisbolk.nl
06-51 40 67 52
Of op de website van NIKIM: www.nikim.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de enquête vóór 25 oktober!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top