Finance

Financials pakken wantrouwen aan met nieuw raamwerk

Financials pakken wantrouwen aan met nieuw raamwerk

De vereniging van financials in de zorg HEAD heeft tijdens het jaarcongres in Houten de Handreiking Control Framework gepresenteerd. Dit nieuwe hulpmiddel laat zien of registraties betrouwbaar zijn en declaraties correct tot stand komen. Op deze manier wil HEAD bijdragen aan een oplossing van de vele problemen rond de financiële verantwoording in de zorg.

Met name ziekenhuizen en ggz-instellingen worstelden de afgelopen jaren met hun financiële verslaglegging, met name waar het de rechtmatigheid van de declaraties betrof. Toch zijn dit volgens HEAD zeker niet de enige sectoren die zich als gevolg van wijzigingen in de financiering voor grote financieel-administratieve uitdagingen gesteld zien.

“Prestatiebekostiging, marktwerking, maatwerk, indicatiestelling, zelfredzaamheid, decentralisaties, DBC’s, feitelijke levering van passende zorg aan de cliënt, toenemende bureaucratie wegens onduidelijke regels, rechtmatigheid en doelmatigheid”, somde Jan Naaktgeboren, voorzitter van de werkgroep die het  control framewerk opstelde, de vele uitdagingen voor financials op. “Een veelheid van ontwikkelingen die gepaard gaan met de wijzigingen in het zorgstelsel. Het vertrouwen in de juistheid van declaraties en verantwoordingen neemt af en de bureaucratie neemt toe.”

Het controle raamwerk is mede bedoeld om het vertrouwen in declaraties en verantwoordingen te herstellen. Daarbij gaat het niet alleen om zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, maar ook om zorg uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Forensische Zorg.

Systeemverantwoording

Daarnaast kan de handreiking dienen als basis voor afspraken over systeemtoezicht. De basis hiervoor werd vorig jaar tijdens het HEAD-jaarcongres gelegd door voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), destijds pleitte voor een overgang van gegevensgerichte contytroles naar “systeemverantwoording".

Tijdens een werkconferentie op 8 mei werden de eerste resultaten van de werkgroep besproken met een groep van zo’n zestig 60 stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van VWS, NZa, ZN, NVTZ, brancheorganisaties, verzekeraars en gemeenten. Discussie over thema’s als keteneffectiviteit, controle, gerechtvaardigd vertrouwen en doelmatigheid leidde tot diverse aanpassingen en verbeteringen van het Control Framework.

Best practices

In de nabije toekomst wordt de Handreiking Control Framework uitgebreid met voorbeelden van best practices. Daarnaast wil HEAD gebruik van de handreiking actief stimuleren.  “De komende tijd blijft het belangrijk voor HEAD om de handreiking verder uit te dragen”, aldus HEAD-voorzitter Ellen Kalkhoven. “Zodat deze steeds meer gezien wordt als een basis voor afspraken over systeemtoezicht, waar de diverse brancheorganisaties, verzekeraars en gemeenten achter staan en mee willen werken.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top