Finance

Beroep op pgb in langdurige zorg groeit stevig door

Beroep op pgb in langdurige zorg groeit stevig door

De huidige financiële middelen voor langdurige zorg uit het persoonsgebonden budget (pgb) zijn ontoereikend. Om die reden maakt staatssecretaris Van Rijn van VWS dit en volgend jaar in totaal 210 miljoen euro extra vrij.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dreigt dit jaar een tekort op het pgb-budget in vrijwel alle zorgkantoorregio’s. Al aan het begin van het jaar ontstond er een overschrijding van het beschikbare budget. Dit kwam deels doordat het bedrag gewoon te laag was geraamd, zo constateert de NZa, maar ook doordat er meer mensen dan verwacht voor een pgb kozen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het ministerie van VWS vulde het beschikbare budget begin 2015 al aan met 120 miljoen euro. Daar komt nu op advies van de NZa nog eens 80 miljoen euro bij. Volgend jaar wordt het pgb-budget met nog eens 110 miljoen euro opgehoogd om aan het groeiende beroep op het pgb te kunnen voldoen. Het totale pgb-budget komt daarmee in 2016 uit op bijna anderhalf miljard euro tegen een kleine 1,4 miljard euro dit jaar. 

'Krap, maar voldoende'

Afgezien van de financiële problemen rond het pgb verwacht de NZa dat het budgettair kader zorg voor de langdurige zorg dit jaar “krap, maar voldoende” zal zijn. De totale uitgaven voor de langdurige zorg komen dit jaar uit op 17,9 miljard euro, inclusief pgb-gelden. Voor zover een tekorten optreden zullen deze regionaal van aard zijn. De zorgkantoren hebben aangegeven deze problemen te kunnen opvangen door onderling middelen te herverdelen.  

Opvallend is de langzame uitstroom van lage zorgzwaartepakketten. Sinds 2013 heeft VWS het beleid ingezet om mensen langer thuis te laten wonen. Vanaf dat jaar wordt het budgettair kader jaarlijks verlaagd vanwege het ‘extramuraliseren’ van de zorg voor nieuwe cliënten in de ‘lage’ ZZP’s. Lage ZZP’s als Verzorging en Verpleging 1 tot en met 3 als ook Verstandelijke Gehandicapten 1 en 2 worden sinds 2013 niet meer geïndiceerd.

Langzame uitstroom

De NZa  becijfert dat deze operatie vooralsnog minder oplevert dan begroot. Met het oog op de verwachte extramuralisering heeft VWS het budgettair kader 2015 verlaagd met 319 miljoen euro. De NZa voorziet dat de werkelijke besparing dit jaar 207 miljoen euro bedraagt. Ook voor 2016 verwacht de NZa een langzamere uitstroom van de lage ZZP’s. Ook eind 2015 zijn nog niet alle lage ZZP’s uitgestroomd, verwacht de NZa. “Bij de berekening van het beschikbare kader 2016 en verder zal hier rekening mee gehouden moeten worden”, adviseert de  NZa staatssecretaris Van Rijn. “In het kader 2016 zult u ook rekening moeten houden met het aandeel cliënten dat onder het overgangsrecht valt en de keuze maakt om de zorg onder de Wlz af te nemen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

23 juni 2015

Dat is een mooie ontwikkeling. Blijkbaar hebben steeds meer mensen de behoefte om zelf de regie te voeren in hun leven en de zorg die ze daarin nodig hebben. Het is een duidelijke bezuiniging want het budget voor intramurale zorg neemt meer af dan het pgb budget toeneemt en dat terwijl het aantal mensen dat langdurige zorg nodig heeft alleen maar toeneemt. Laten we het pgb vooral koesteren, want welk weldenkend mens wil er nu niet zelf kunnen kiezen op welke manier hij of zij ondersteund wordt in zijn of haar leven, waarin het helaas niet mogelijk is alles zelf te doen.

Top