ACTUEEL

'Toegang tot jeugdhulp stokt op alle niveaus'

De toegang en verwijzing naar jeugdhulp verloopt niet goed. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertraging voor kinderen om de noodzakelijke zorg te krijgen.

In totaal telde de Monitor Transite Jeugd 230 klachten. "We vermoeden dat dit slechts het topje van de ijsberg is'', aldus een woordvoerder namens de cliëntenorganisaties die betrokken zijn bij de monitor. In het eerste kwartaal gingen de klachten vooral over gebrekkige informatievoorzieningen, maar de afgelopen drie maanden is vooral het aantal schrijnende gevallen toegenomen.

Blijkens de monitor zijn het telkens nieuwe obstakels die door de gemeente of wijkteam worden opgeworpen. Om te beginnen is lokale informatie over toegang tot de jeugdhulp vaak onvoldoende of afwezig. Wanneer mensen wel de juiste toegang vinden om hun zorgvraag te uiten, is het voor hen onduidelijk op welke manier hier opvolging aan wordt gegeven en duurt het soms langer dan de toegestane termijn van acht weken voordat er een beschikking wordt afgegeven.

Als de beschikking er eenmaal is, is de kans groot dat ouders geconfronteerd worden met lange wachtlijsten, oplopend tot soms wel een half jaar tot een jaar voor gespecialiseerde zorg.

Deskundigheid

Om mensen met een zorgvraag adequaat te kunnen helpen, is het essentieel dat er voldoende deskundigheid aanwezig is bij het gemeenteloket, de wijkteams, de Centra voor Jeugd en Gezin. Op dit moment bestaan de meeste wijkteams uit generalisten en is er vaak gebrek aan expertise op specifieke terreinen. Om de problemen aan te pakken bevelen de opstellers van de Monitor Transitie Jeugd aan om de deskundigheid in de wijkteams te  verhogen. Wijkteams zouden daarnaast actief de expertise van andere professionals moeten kunnen inroepen. Dit gebeurt nu niet, blijkt uit het aantal meldingen: andere professionals worden soms door het wijkteam buiten spel gezet.

De Monitor Transitie Jeugd bestaat uit het Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz. Tot eind volgend jaar blijft de organisatie de problemen in de jeugdzorg registreren en doorgeven aan de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ((ANP/Skipr)

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top