ACTUEEL

'Winnersway niet enige melkkoe voor pinksterkerk’

Niet alleen verslaafdenopvang Winnersway in Leiden diende als inkomstenbron voor Gert Jan Agtereek,  leider van de pinksterkerk OCN waar het geld van Winnersway naar werd doorgesluisd, ook de kerkleden zijn gedupeerd. Dat blijkt uit reportages van EénVandaag.

Gaten met gaten vullen

In de reportage is te zien hoe de pinksterkerk met louche constructies geld weet te verdienen. Zo heeft de pinksterkerk verslaafdenopvang Winnersway in het leven geroepen om via de kerk geld door te sluizen naar Kenia, de huidige verblijfplaats van Agtereek. Voormalige leden van de pinksterkerk en een ex-werknemer van Winnersway verklaren in de reportage dat financiële gaten van OCN met nieuwe financiële gaten worden gevuld. Al het geld zou ten goede komen van ‘big spender’ Agtereek. OCN verdiende aan Winnersway door onder meer AWBZ-gelden door te sluizen en de verslaafden te laten werken in de bouw.

Piramidespel

Agtereek vroeg OCN-leden om donaties tot zo’n 200.000 euro voor verschillende projecten die vervolgens faalden. Agtereek roept nog steeds bedrijven en stichtingen in het leven op het adres van de kerk. Het Leidsch Dagblad meldt bijvoorbeeld dat Agtereek een ‘piramidespel in religieuze vermomming’ heeft opgezet in Kenia. Leden moeten een maandelijkse bijdrage betalen en zelf nieuwe leden aanbrengen. Mocht een lid iets negatiefs zeggen over de organisatie, dan krijgt hij een boete van bijna negenhonderd euro.

Sluiting Winnersway dreigt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) oordeelde onlangs dat de zorg in Winnersway onder de maat is. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS al eerder gevraagd de opvang te sluiten, maar Bussemaker wilde dit tot nu toe niet. Naar aanleiding van het laatste inspectierapport heeft Bussemaker laten weten dat de opvang nog twee weken de tijd krijgt om maatregelen te treffen. Zij zal overgaan tot een aanwijzing en eventueel bestuursdwang om de instelling te sluiten.

Reportages EénVandaag

Bekijk de reportage over Gert Jan Agetereek en Winnersway van EénVandaag.

sitestat

Bekijk de reportage over de pinksterkerk OCN van EénVandaag.

sitestat

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

25 oktober 2009

http://gertjanagtereek.gerelateerd.nl/;-)

Anonym

26 oktober 2009

Bericht van Roderick:MORGEN dinsdag 27 oktober om 18.15 NED 1 zend het actualiteitenprogramma 'EENVANDAAG' het volgende uit.Uitzending: Zullen de gedupeerden hun geld van Gert Jan Agtereek terug krijgen?Kijk hoe Gert Jan Agtereek niet meer kon ontsnappen aan de fuik van verslaggevers op Schiphol toen hij zondagochtend jl. Nederland wilde verlaten.P.s. Geef dit door!

Anonym

14 november 2009

Winnersway wordt gesloten:Winnersway

Kamerstuk, 12 november 2009De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAGDLZ/KZ-U-2970307Geachte voorzitter,In vervolg op mijn brief aan uw Kamer d.d. 29 oktober 2009 informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van het traject inzake mijn aanwijzing ex artikel 7, lid 1, Kwaliteitswet aan Winnersway Verslavingszorg te Leiden.Zoals ik in mijn brief schreef liep 28 oktober de termijn af waarbinnen Winnersway aan de aanwijzing zou moeten voldoen. Vervolgens heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ter plekke gecontroleerd en beoordeeld of Winnersway de door mij in de aanwijzing gestelde eisen volledig en correct heeft opgevolgd. De Inspectie heeft mij 3 november hierover geïnformeerd.In haar rapportage aan mij concludeert de Inspectie dat Winnersway niet of niet in voldoende mate voldoet aan een aantal voorwaarden die ik in mijn aanwijzing aan Winnersway gesteld heb met betrekking tot de volgende onderwerpen:samenwerking ketenpartners: reguliere GGZ;samenwerking ketenpartners: huisarts en ziekenhuizen; eninformatieverstrekking aan cliënten: informed consent.Zowel in de aanwijzing aan Winnersway als in het verkeer met uw Kamer heb ik aangegeven dat ik bestuursdwang zal toepassen indien Winnersway niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, waarbij gezien het intensieve traject dat de Inspectie reeds sinds april 2006 met Winnersway gelopen heeft, sluiting een optie is. Omdat uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gebleken is dat Winnersway nog steeds niet aan alle voorwaarden van mijn aanwijzing voldoet, heb ik besloten Winnersway inderdaad te sluiten. Ik heb vandaag Winnersway een last onder bestuursdwang opgelegd, die inhoudt dat Winnersway tot sluiting overgaat voor de duur dat Winnersway niet volledig aan de door mij gestelde voorwaarden voldoet. Ik heb mijn voornemen hiertoe vrijdag 6 november aan het bestuur van Winnersway kenbaar gemaakt. Conform procedure heeft Winnersway tijdens een hoorzitting op dinsdag 10 november hun zienswijze op mijn voornemen naar voren gebracht. Conform die zelfde procedure heeft Winnersway woensdag 11 november de gelegenheid gehad om op het verslag van het zienswijzegesprek te reageren. De reactie van Winnersway heb ik diezelfde dag in de namiddag ontvangen.Ik ben na kennisneming van de zienswijze van Winnersway niet tot nieuwe inzichten en andere gedachten gekomen. Hoewel Winnersway betoogt ook na afloop van de termijn van de aanwijzing zich in te spannen om alsnog de openstaande voorwaarden te operationaliseren – hetgeen onder meer blijkt uit een op 6 november jongstleden alsnog gesloten samenwerkingsovereenkomst met de huisartsenpraktijk Oppenhuizen, Meskers en Hammerstein te Leiden – is mijn geduld op. Ik wil dat voor de cliënten van Winnersway de voorwaarden voor verantwoorde zorg nu eindelijk definitief gewaarborgd zijn; zo niet binnen de instelling, dan elders.Ik heb het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord gevraagd, uit hoofde van hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg, de mogelijkheden voor de tijdelijke overplaatsing van de cliënten van Winnersway naar andere zorgaanbieders in de regio te bezien. Uitgangspunt daarbij is dat de mogelijke ontwrichting van de cliënten uit hun sociale en /of maatschappelijke situatie tot een minimum beperkt dient te blijven. In dit kader heeft genoemd zorgkantoor samenwerking gezocht met de stichtingen Brijder en Rivierduinen. Het zorgkantoor heeft mij meegedeeld dat het mogelijk is om binnen 8 dagen vervangend zorgaanbod te regelen voor de cliënten van Winnersway. Ik verwacht daarom van Winnersway dat zij binnen 8 werkdagen na vandaag, 12 november 2009, in overleg met het zorgkantoor de tijdelijke sluiting realiseren en in dit kader alle hiervoor benodigde acties op zo kort mogelijke termijn in gang zetten om een voor de cliënten van Winnersway zo soepel mogelijk verlopende voorbereiding en overgang mogelijk te maken. Indien Winnersway nalaat aan mijn besluit om de instelling te sluiten gehoor te geven, zal ik gebruik maken van mijn bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, wat inhoudt dat ik zelf de sluiting zal realiseren. De sluiting kan worden beëindigd indien is vastgesteld dat Winnersway alsnog heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de aanwijzing d.d. 13 oktober jl., hetgeen zal moeten blijken uit een door de Inspectie aan mij uit te brengen rapport. Op basis van dat rapport zal ik besluiten of Winnersway haar activiteiten mag hervatten. Gezien de historie zal ik in dat geval de Inspectie verzoeken om verscherpt toezicht te houden op Winnersway teneinde te controleren dat niet alleen op papier, maar ook in de praktijk verantwoorde zorg wordt geleverd.

Ik vertrouw erop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend,de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,mw. dr. J. Bussemaker

Sjaak

18 oktober 2012

Gisteren 17-10-2012 bij EenVandaag is Gert Jan Agtereek & zijn Winnersway weer in verband gebracht met een recent oplichtingsschandaal vh Jezus Centrum te Nijkerk. Die Gert Jan was ook weer in beeld.

Zelfde constructie (subsidies & persoonsgebonden budgetten die doorgesluisd worden voor eigen doeleinden) als bij OCN & zelfde mensen uit Winnersway worden in relatie gebracht met het bedrog van het Jezus centrum.

De politie had 6 mensen van hun bed gelicht.

Zie EenVandaag 17-10-2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bron : Leidsch Dagblad

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article18475133.ece/Pinksterfraude-houdt-verband-met-Leidse-kerk

Pinksterfraude houdt verband met Leidse kerk
Laatste update 16 oktober 2012 20:34
Geschiedenis afkickcentrum Winnersway herhaalt zich

LEIDEN/NIJKERK - Evangelist Johan Kok is gisterochtend opgepakt op verdenking van fraude met zijn kerkelijke verslaafdenopvang Intro in Nijkerk. Kok heeft banden met de Leidse pinksterkerk GCCI/OCN en het bijbehorende afkickcentrum Winnersway, waar zich in 2009 vergelijkbare misstanden voordeden.

Kok en vijf anderen zijn gisterochtend vroeg aangehouden op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en stelselmatige fraude met uitkeringen, belastingen en persoonsgebonden budgetten van cliënten. Volgens het OM gebruikt dominee Kok zijn verslaafdenopvang Intro als melkkoe.

Intro heeft dezelfde opzet als het afkickcentrum Winnersway dat op de Leidse Turkooislaan zat. Via Winnersway werd gemeenschapsgeld weggesluisd naar een Leidse voorganger, Gertjan Agtereek. Verslaafden werden onder het motto ’arbeidstherapie’ via een aanverwant bedrijf onbetaald aan het werk gezet. In 2009 werd Winnersway wegens ernstige wantoestanden op last van de staatssecretaris gesloten. De Leidenaars achter Winnersway werden echter na de sluiting actief bij Intro in Nijkerk, waar de geschiedenis zich herhaalde.

Net als Agtereek bezit ook Kok diverse stichtingen en bv’s. een daarvan is Terra, een bedrijf in aanrechtbladen. Daar worden verslaafden uit Intro te werk gesteld om hen arbeidsethos aan te leren. Terra ging in juni failliet. Kok probeerde tienduizenden euro’s te redden via een van zijn andere bv’s. Inmiddels is Terra doorgestart als stichting. Een van de Leidse ex-leiders van Winnersway handelt in hetzelfde type aanrechtbladen.

Kok is met zijn Jezus Centrum Nijkerk een bekend figuur in evangelische kringen. Hij vertelde zelf in documentaires dat hij een uitgebreid strafblad heeft. Hij zei dat hij -voor zijn bekering- celstraffen had gekregen voor onder meer poging tot doodslag, mishandeling en fraude.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is nog bezig met een onderzoek naar de situatie bij Intro. Volgens een ex-gast van Intro werd van cliënten strikte gehoorzaamheid gevraagd en werd er bezuinigd op eten en drinken.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

@ Een van de Leidse ex-leiders van Winnersway handelt in hetzelfde type aanrechtbladen.

Dennis Sieval ("ex voorganger" OCN) werkt voor Johan Kok.
Dennis Sieval is eer voor de buitenwereld pro forma tussenuit geknepen bij OCN en kerkt nu bij de City Life Church in Den Haag

Top